Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

W Zwiazkuo Radzieckim w latach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Związku• Radzieckim w latach 1935-41 katalepsją bulbokapninową zajmował się Derjabin. Najwcześniejszym .przejawem okazało się zahamowanie ślinowych odruchów warunkowych przy braku zaburzeń ruchowych. Po zwiększeniu dawki zjawiska hamowania korowego występują w określonej kolejności, przy czym od- ruchy warunkowe okazały się tym trwalsze, im silniejszy był bodziec bezwarunkowy leżący u ich podstawy. Zjawiska kataleptyczne stwierdzano już w okresie, gdy kora nie była jeszcze całkowicie zahamowana. Występowały one w postaciach hipo- kinezji, osłupienia, zastygania w pozycjach niefizjologicznych, giętkości woskowatej, negatywizmu. Wszystko to jest wyrazem narastającego, rozlanego hamowania kory mózgowej (Iwanow-Smolenski). Przy mniejszych dawkach zwierzęta stawiały opór przeciw próbom zmiany ich postawy, następnte wzmagały ete ich reakcje czynno- obronne na dotykanie, pojawiało się- hamowanie poprzednio istniejących dodatnich reakcji w stosunku do pewnych osób. Przy dużych dawkach wszelkie reakcje obronne znikały, lecz pojawiały się przy cofaniu się objawów zatrucia. Z badań Kotlarewskiego wynika, że po katalepsji buibokapninowej u szczurów jeszcze przez 3-5 dni sztuczne połączenia warunkowe są w stanie zahamowania, początkowo pełnego, a następnie w postaci stanów fazowych, przy czym najpóźniej powracają procesy hamowania wewnętrznego (różnicowanie). Chozak wywoływał katalepsję u świnek morskich za pomocą meskaliny, przy czym stwierdzano zani- kanie odruchów pokarmowych warunkowych zarówno sztucznych jak i naturalnych. Chociaż zaburzenia te ustępowały po 1112-2 dobach, to jednak zaburzenia wyższych czynności nerwowych ujawniały się w badaniach doświadczalnych jeszcze przez wiele miesięcy. Jak widać z powyższego, w szkole Pawłowa dokonano pogłębienia patofizjoio- gicznego badań doświadczalnych nad neurotoksykozami w rodzaju katalepsji. Warto tu wspomnieć, że Dolinowi udało się w latach 1937-1938 przez skojarzenie bodźca warunkowego ze wstrzyknięciem bulbokapruny uzyskać objawy katalepsji warun- kowej. Jest to więc zespół czynnościowy. [patrz też: , ortodonta, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Comments are closed.