Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

W Klinice Gdanskiej od dawna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Klinice Gdańskiej od dawna szukamy i w większości przypadków znajdu- jemy organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci, a potem u do- rosłych. Sulestrowska (1961) opracowała wiążące się ściśle z tym tematem zabu- . rzenia charakteru u dzieci w następstwie wczesnych zmian organicznych mózgu. W tym samym kierunku szły badania Kucery (1961) nad następstwami psycho- patologicznymi lekkich wczesnodziecięcych encefalopatii. Im dokładniej bada się dzieci tzw. trudne i nerwowe, tym częściej znajduje się objawy świadczące o uszkodzeniu organicznym mózgu niby lekkim, lecz doniosłym, gdyż pozosta- wiającym ślady w układzie nerwowym na całe życie. Dawniej mówiło się ogól- nie o neuropatii, nerwowości, dyspozycji itd., obecnie można coś więcej powie- dzieć o naturze i genezie skłonności dzieci, młodzieży i dorosłych do zapadania na stany neurasteniczne. Lemmp (1964) przebadał 505 nerwicowych dzieci w róż- nym wieku i porównał tę grupę z 273 dzieci i młodzieży grupy kontrolnej, przy czym znalazł znamiennie wysoki odsetek przypadków wczesnodziecięcego usz- kodzenia mózgu, pochodzącego z okresu między 6 miesiącem życia płodowego a pierwszym rokiem życia pozapłodowego. Okres ten pokrywa się z okresem dojrzewania kory mózgowej. Ze strony klinicznej można było znaleźć u tych dzieci różne cechy z pogranicza charakteropatii i nerwic, jak: zaburzenia zacho- wania się, brak poczucia dystansu, utrudniona komunikatywność, upośledzenie poczucia społecznego itd. Do tej pierwotnej “neurotyzacji” organicznej dołącza się z biegiem czasu neurotyzacja wtórna spowodowana nieświadomością otocze- nia, które nie rozumie, że szczególne właściwości charakterologiczne dziecka są uwarunkowane organicznie i błędnie na te właściwości reaguje. Spostrzeżenia te powinny stanowić przestrogę dla wychowawców, którzy niestety nie zawsze interesują się patologicznym podłożem zaburzeń charakteru i traktują je często wyłącznie jako wynik złego wychowania i złej woli dziecka. Pewną rolę w powstawaniu niektórych stanów nerwicowych u dzieci. przypisać można czasem (Subirana 1952) konfliktowi między półkulą mózgową dominującą i ustępującą. Dotyczy to np. dzieci z natury leworęcznych, które przeucza się forsownie na praworęczność. Znajdujący się w prawej półkuli ośrodek mowy musi się wów- czas czynnościowo przenieść na półkulę lewą, co powoduje dysharmonię, wyrażającą się klinicznie jąkaniem. W podobny sposób próbują niektórzy wyjaśnić sklonność do moczenia nocnego i inne stany nerwicowe- u dzieci. Zagadnienia te wymagają jeszcze dalszych badań. Nasze własne nie ogłoszone dotąd badania nie potwierdziły jednak tej hipotezy. [przypisy: , balsam do włosów, olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Tags: , ,

Comments are closed.