Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie to stawia, się w praktyce zbyt” często i zbyt łatwo, nie siląc się na przeprowadzenie dowodu, że między urazem psychicznym, o którym infor- muje nas środowisko, a stanem psychotycznym zachodzi w rzeczy samej zwią- zek przyczynowy. Napotykamy tu następujące trudności rozpoznawcze: 1. Może zachodzić przypadkowa zbieżność w czasie, trzeba się wów- czas wystrzegać wnioskowania według prymitywnej zasady post hoc ergo prop- ter hol. Mimo to bezpośrednie następstwo w czasie, chociaż nie jest bezwzględ- nym dowodem, jest niezbędnym warunkiem przyjęcia związku przyczynowego ,między urazem psychicznym a stanem psychotycznym. Jeżeli natomiast odleg- łość między rzekomą przyczyną a jej domiemanym skutkiem jest zbyt wielka, to nie wolno nam uważać związku przyczynowego za dowiedziony. Niestety, w praktyce wykracza się bardzo często przeciw tej zasadzie. 2. Jest rzeczą wysoce nieprawdopodobną, aby uraz psychiczny mógł spowodować psychozę przebiegającą z zaburzeniami świadomości. Jest także I nieprawdopodobne, aby uraz psychiczny mógł być przyczyną stanu maniakał- nego, psychoz schizofrenoidalnych itd., chociaż może być wspólprzyczyną tych stanów wespół z działani erę. swoistych dla tych spraw czynników chorobo- twórczych. 3. Niektórzy sądzą, że istnieje osobny gatunek psychoz reaktywnych i ogra- niczają się do takiego miana w rozpoznaniu – na wzór rzekomych psychoz poporodowych, ciążowych, laktacyjnych, inwolucyjnych itd. Jest zasadą nau- kowej nozografii, że w rozpoznaniu uwidocznić należy nie tylko stwierdzony czynnik etiologiczny, ale również gatunek psychozy. Podobnie też nie wystar- cza rozpoznać psychozę alkoholową, należy podać jeden z wielu możliwych jej gatunków. 4. Musimy znać dobrze przeszłość chorego, aby wykluczyć możliwość ujaw- nienia się jakiejś psychozy endogennej, którą przypisuje się niesłusz- nie rzekomemu urazowi psychicznemu. Otoczenie bardzo często podsuwa leka- rzowi takie błędne sugestie albo rozmyślnie – dla celów roszczeniowych, albo bezwiednie wyolbrzymiając czynnik reaktywny, a nie dostrzegając już poprzed- nio istniejących objawów psychozy. [przypisy: , odzież termoaktywna, protetyka, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.