Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE) Mówimy o stanach reaktywnych w przypadkach zaburzeń wywołanych przez Uraz psychiczny (psychotrauma). Określenie “reaktywny” oznacza więc, że zespoły psychotyczne lub nerwicowe powstają jako reakcja na podniety śro- dowiskowe. Nie zawsze chodzi tutaj o -jeden ciężki uraz psychiczny. Szkodli- wie działają również liczne, choć słabsze urazy psychiczne, zwłaszcza gdy ośrod- kowy układ nerwowy wystawiony jest na nie w ciągu dłuższego czasu. Aby te urazy psychiczne mogły zadziałać chorobotwórczo, musi ustrój żywy być odpo- wiednio podatny. Czynnik reaktywny nigdy nie odgrywa więc roli wyłącznej. Tak jak nie ma chorób absolutnie endogennych, gdyż zawsze zaznacza się w pewnym stopniu współudział czynnika egzogennego, tak samo w powsta- waniu stanów reaktywnych bierze udział również .osobnicza podatność układu nerwowego. Pokrywa się ona z pojęciem konstytucji. Składają się na nią czyn- niki dziedziczno-typologiczne. Różnice osobnicze sprawiają, że nie każdy czło- wiek reaguje w taki sam sposób na taki sam uraz psychiczny. W każdym razie wiadomo dzisiaj, że sposób reagowania na urazy psychiczne zależy od ośrodko- wego układu nerwowego. Dotyczy to nie tylko psychiatrii, lecz wszystkich dziedzin medycyny, zwłaszcza chorób wewnętrznych. We wszystkich choro- bach odgrywa rolę niedoceniany do niedawna czynnik psychiczny. Psychiatria doceniała zawsze jego rolę. Normalny człowiek wystawiony jest w ciągu całego życia na działanie czyn- .ników psychotraumatycznych. Pod ich ciosami nie traci on jednak równowagi. Reakcja jego jest dostosowana do natężenia urazu psychicznego. W przeci-. wieństwie do tego prawidłowego sposobu reagowania, reakcja chorobliwa zdradza niestosunek ilościowy między natężeniem podniety a natężeniem i cza- sem trwania jej efektu nerwowo-psychicznego. Jeżeli chodzi o nerwice, to niestosunek ten jest przede wszystkim natury ilościowej. Natomiast w psychozach reaktywnych można stwierdzić również niestosunek jakościowy. Przestajemy chorego rozumieć. Nie możemy pojąć, dlaczego reaguje on właśnie w taki sposób na zrozumiałe zresztą urazy psy- chiczne. Nie znając osobniczych właściwości żywego ustroju, nie potrafimy przewidzieć jego reakcji, choćbyśmy znali dokładnie Ilościowe i jakościowe właściwości działających podniet. Odpowiedź żywego ustroju na podnietę zależy bowiem od aktywnej jej przeróbki w układzie nerwowym. Ustrój żywy nie jest bowiem maszyną. Do mechanicznej . odpowiedzi na podnietę dołącza się tu moment psychiczny, zależny od stanu wyższych czynności nerwowych. U osob- ników psychopatycznych zwykła, słabsza podnieta może wywołać gwałtowną chorobliwą reakcję. Porównuje się to do beczki prochu, którą jedna iskra może wysadzić w powietrze. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, rozstanie, olej do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.