Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do snu, lecz nie do katalepsji. W wyniku tych rozległych badań doświad- czalnych dochodzi Baruk do wniosku uderzająco zgodnego z nauką Pawłowa, a wy raźnie sprzecznego z neowirchowianizmem, mianowicie, że katalepsja bulbokapni- nowa .wynika z działania rozlanego na cały mózg, lecz najważniejszą rolę w tym działaniu odgrywa czynnik korowy. Z kolei wypróbowywano rozmaite środki che- miczne i uzyskiwano podobne działanie jak przy użyciu bulbokapniny. Szczególnie wybitne działanie kataleptogenne stwierdził Baruk w stosunku do toksyny neuro- tropowej Bacterium coli, która wywołuje poza innymi skutkami znamienny opis zakrzeplej trwogi” (frayeur figee), polegający na znieruchomieniu zwierzęcia na pewien czas z wyrazem mimicznym lęku – objaw znany i w psychopatologii ludz- kiej. Ten sam objaw w 10 lat później (1943) uzyskał De Jong za pornocą bulbokap- niny. Słabe dawki toksyny Bacterium coli powodują sen, musi więc być jakiś wspólny punkt zaczepienia dla snu i katalepsji. Baruk nie nawiązuje tutaj do badań doświad- czalnych Hessa nad czynnościami międzymózgowia, chociaż synteza tych wyników jest oczywista. Surowica przeciw pałeczce okrężnicy zapobiega wystąpieniu kata- lepsji. Ma to znaczenie dla leczenia katalepsji wywołanej u człowieka zakażeniem tymi drobnoustrojami. W ogóle analogii z kliniką ludzką jest wiele. Zauważono np., że gruźlica uczula zwierzęta na toksyny. Wśród wielu środków stosowanych do doświadczalnego wy- wołania katalepsji, wymienić trzeba żółć pobraną z dwunastnicy osobników cierpią- cych na żółtaczkę oraz katatoników (z zastrzeżeniem, że chodziło prawdopodobnie o zespół kataleptyczny). zere ta wywołuje katalepsję u gołębi i innych ptaków. W stanie kataleptycznym ptaki utrzymują równowagę siedząc na ruchomej podsta- wie. a podrzucone w powietrze lecą, po czym na ziemi popadają zaraz w stan bez- r.uchu. Jest to dobra ilustracja zasady, że w katalepsji cierpi napęd psychoruchowy, a nie czynności odruchowo-automatyczne. Doświadczenia z żółcią osobników w 6 mies. po ustąpieniu żółtaczki dają wyniki ujemne. Podgrzanie żółci kataleptogennej w ciągu 10 min. do 1000 usuwa tę właściwość. Nie posiadają też jej: sok trzustkowy, żółć pobrana w rzeźni z woreczka żółciowego, sole żółciowe, barwniki żółciowe i bili- rubina, cholesteryna. [podobne: , bielizna nocna, gabinet ginekologiczny, olejek kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.