Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 00 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrema uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Wstrząsy elektryczne, elektronarkoza, insulinoterapia dawały co najwyżej złagodzenie objawów, i to przemijające. Rokowanie poprawiło się radykalnie z chwilą wprowadzenia largaktylu, za pomocą którego zarówno przewlekła parafrenia, jak i nawarstwione. na procesach organicznych mózgu zespoły paratrenięzne ulegają w ciągu kilku dni praktycznemu wyleczeniu, Ustępują omamy i urojerńa, pozostaje co najwyżej psychosis residualis, po czym za pomocą dawek pod rzymujących wynik leczniczy utrwalamy. Rozpoznanie i zróżnicowanie. Zasadnicze trudności nastręora fakt, że nie wszyscy psychiatrzy uznają odrębność parafrenii i .schizofrenii par.anoidalnej. Opis obrazu klinicznego parafrenii w piśmiennictwie nie zawsze jest jednaki. Nie- którzy do parafrenii zaliczali obrazy kliniczne z absurdalno-fantastycznymi uroje- niami i z omamami wzrokowymi. Trudno ustalić; skąd powstały te nieporozumie- nia. Stoimy na stanowisku, że parafrenia różni się od schizofrenii paranoidalnej brakiem rozpadu struktury osobowości, dobrze zachowanym życiem uczuciowym, nienagannie zachowaną uczuciowością wyższą oraz logiczną systematyzacją urojeń przy braku skłonności do przejścia w otępienie. W nie leczonych przypadkach lekko postępujący przebieg parafrenii przypisywano zazwyczaj szkodliwym wpływom śro- dowiska zakładowego. Jeżeli opisywano przypadki, które z biegiem czasu przecho- dziły w otępienie schizofreniczne, to być może chodziło o blędy rozpoznania. Na tych przypadkach w każdym razie opierają się przeciwnicy pojęcia parafrenii, którzy psychozę tę zaliczają po prostu do schizofrenii paranoidalnej. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne dostarczyło dwojakiego rodzaju argumentów ex JUvantibtlS atoue ex .rf”non ,juvantibus na korzyść odrębności parafrenii. O ile zespól paranoidalny reaguje dość dobrze na leczenie wstrząsowe, to parafrema jednak nie. Z drugiej strony lar- galetyl usuwa objawy parafreniczne bez pozostawienia ubytków, podczas gdy wyle- czona largaktylem schizofrenia paranoidalna zdradza zawsze typowe ubytki charak- terologiczne, intelektualne i afektywne. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.