Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

PODZIAL KLINICZNY GRUZLICY PLUC Ogromna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów prak- tycznych W pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie “gruźlica płuc” jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na ró- źnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowalnia klinicysty. Nie jest wobec tego celowe podawać tutaj wszystkich ogłoszonych już klasyfi- kacji klinicznych gruźlicy płuc. Długo posługiwano się klasyfikacją Turban-Gerhardta, przyjętą w r. 1908 przez Międzynarodowy Związek walki z gruźlicą. Podstawą tej klasyfikacji uwzględniającej tylko przewlekłą gruźlicę płuc jest rozległości zmian chorobowych w płucach. Odróżnia ona w gruźlicy płuc 3 okresy. Do pierwszego okresu zalicza się przypadki przewlekłej gruźlicy płuc, w których zmiany są nieznaczne i nie sięgają niżej drugiego żebra przy gruźlicy jednego płuca a nie przekraczają oboj- czyka i grzebienia łopatki w gruźlicy obu płuc. Do drugiego okresu należą te przypadki, w których zmiany są także nieznaczne, lecz zajmują więk- szy obszar niż w pierwszym okresie, nie przekraczając jeszcze całego płata. Do tego okresu zalicza się także przypadki gruźlicy płuc ze zmianami ciężkimi, zajmującymi najwyżej połowę płata. Okres trzeci obejmuje przypadki rozleglejsze niż w drugim oluesie oraz przypadki ze znacznymi jamami w płucach. Przez miano: “zmiany nieznaczne” rozumie esię w klasyfikacji Turban-Gerhardta ogniska rozrzucone, objawiające się lekkim przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym szorstkim, osłabionym pęcherzykowym, pęcherzykowo-oskrzelowym lub -oskrzelowo-pęcherzykowym oraz rzężeniami drobnobańkowymi i średnio- bańkowymi. [patrz też: , odżywki do rzęs, Depilacja laserowa, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

PODZIAL KLINICZNY GRUZLICY PLUC Ogromna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OSTRA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONVM ACUTA BRONCHOGENES) Najczęstszą postacią ostrej gruźlicy płuc jest ostre zapalenie serowate (meumonia caseosa acuta). Zapadają na, nią osoby, które przebyły nie- gdyś zakażenie gruźlicze, gdy naciek wczesny powstający na tle pono- wnego zakażenia (superinfectio) albo zakażenia z wewnątrz (autoinfectio) ulegnie zserowaceniu i masy serowate z prątkami zostaną zawleczone do oskrzeli od razu w dużej ilości. Ostre zapalenie płuc serowate może powstawać także w toku prze- wlekłej gruźlicy włóknisto-serowatej w razie aspiracji do oskrzeli z jam gruźliczych wielkiej liczby prątków z masami serowatymi, zwłaszcza zaś po obfitym krwotoku płucnym, gdy razem z krwią dostaną się do oskrzeli, najczęściej do dolnych płatów płuc, obficie prątki. Powstają wtenczas ogniska zapalenia serowatego płuc szerące się drogą aspiracji przez oskrzela na inne części płuc. Powstaniu zapalenia sprzyja w tych przy- padkach zażywanie .leków uśmierzających kaszel oraz stałe leczenie cho- rego na wznak. U niemowląt we wczesnym dzieciństwie ostre zapalenie płuc sero- wate może rozwijać się także z pierwotnego ogniska i z zserowaciałych węzłów zespołu pierwotnego. Są to, wtedy “suchoty płuc wysiękowo- serowate pierwotne” (phthisis pulmonum caseosa acuta primitiva). Postać ta zdarza się także u dorosłych, przybywających z krajów, wolnych od gruźlicy, gdy te osoby zetkną się z otoczeniem, w którym gruźlica panuje stale. Czynniki osłabiające ustrój sprzyjają powstawaniu ostrego serowa- tego zapalenia płuc. Toteż u dorosłych choroba ta zdarza się częściej u osób wyniszczonych, np. u chorych na ciężką cukrzycę, u nałogowych alkoholików, u dzieci starszych szczególnie często po chorobie wyczer- pującej, zwłaszcza często jeżeli są one wątłe, dotknięte zołzami (scro- fulosis). [patrz też: , wózki dziecięce, przydomowe oczyszczalnie, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

« Previous Entries