Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘trener personalny’

Z przetworów zlota w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z przetworów złota w Polsce stosuje się przeważnie sanochryzynę. Sanochryzynę stosuje się dożylnie, przy czym zwraca się uwagę, by lek nie dostał się poza żyłę, gdyż to wywołuje pieczenie, bolesne obrzmienie lub zbity naciek, czasami nawet zgorzel. Wstrzy- kiwanie tych przetworów domięśniowo jest bardzo bolesne. Alochryzynę wstrzykuje się domięśniowo. Miochryzynę także domię- śniowo w 570 zawiesinie oleistej. Rozpoczyna się od dawek małych, mia- nowicie od 0,025-0,05 gramów, ił u dzieci nawet, od 0,01 i wstrzykuje się w odstępach co najmniej tygodniowych. Dawkę zasadniczo stale się zwiększa, chyba że był duży odczyn, który nakazuje powtórzyć dawkę poprzednią. Podczas leczenia dozoruje się ustawicznie wagę ciała chorego, mocz, ogólną ciepłotę ciała, stan podmiotowy i stan narządów wewnę- trznych. Brak w okresie leczenia wzrostu wagi ciała, zwłaszcza zaś stały jej spadek, ustawiczny brak poprawy podmiotowego stanu chorego, poja- wienie się uporczywej biegunki powinny być wskazówką dla zaprze- stania dalszego leczenia złotem, mimo nawet pewnej poprawy w str.rue chorego. Powiększając w miarę leczenia dawkę nie należy przekraczać dawk: 0,25 gramów na jedno wstrzyknięcie, a 3 gramów na serię. Dłuższe sto- sowanie złota nawet w należycie przestrzeganych odstępach może wy- wołać zmiany w narządzie krwiotwórczym i w układzie siateczkowo- śródbłonkowym objawiające się zaburzeniem składu krwi i obrzmieniem śledziony. W razie potrzeby leczenie złotem powtarza się, lecz dopiero po przerwie co najmniej 6-tygodniowej. Zatem każda seria leczenia zło- tem trwa średnio 3-4 miesiące, zależnie od stanu choroby i oddziały- wania chorego na złoto. Ł. Bernard jest przeciwnikiem “leczenia metodą seryjną”. Stosuje on złoto w odstępach tygodniowych dopóty, dopóki nie uzyska żądanych wyników albo nie nastąpią powikłania, choćby niewielkie. W ten spo- .sób chory otrzymuje w ciągu kilku lat do 20-30 g i więcej chrysal- biny, a jeden z jego chorych otrzymał nawet 70 g. [podobne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, Siłownie zewnętrzne, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Z przetworów zlota w Polsce

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach mniej groźnych, lecz opornych na inne zabiegi leczni- cze, można uzyskać bezpośredni i trwały wynik dodatni przez dożylne przetoczenie mniejszej ilości krwi, mianowicie 50-150-200 ml. W tych przypadkach chodzi nie o uzupełnienie braków krwi, lecz o jej działanie hamujące krwotok przez zwiększenie krzepliwości krwi. Leczenie przetaczaniem krwi nie tylko hamuje krwotok, ale nieraz wywiera korzystne działanie na samą sprawę gruźliczą w płucach, obni- żając jednocześnie gorączkę i łagodząc objawy czynnościowe (kaszel, duszność i in.). Najlepsze wyniki spostrzegano w gruźlicy czynnej i świe- żej. Natomiast w gruźlicy płuc włóknistej metoda ta jest mniej skuteczna Po ustąpieniu krwotoku płucnego zwracać należy szczególną uwagę na tło usposobiające do krwotoku. U kobiet nawracające krwotoki płucne nieraz powstają na tle zaburzeń równowagi układu wegetatywnego, za- lemie od nieprawidłowej czynności gruczołów dokrewnych. W gruźlicy płuc u osób, dotkniętych równocześnie utajoną skazą krwotoczną, cechu- jącą się przedłużonym czasem doświadczalnego krwawienia, należy zwra- cać uwagę na stan wątroby, ponieważ zaburzenia jej czynności nieraz odgrywają doniosłą rolę w powstawaniu krwotoku. Odpowiednio do tego odradzam tym chorym napojów alkoholowych oraz nadużywania pokar- mów wymagających wzmożonej pracy wątroby. U chorych z nadciśnie- niem tętniczym, wywołanym w gruźlicy płuc nierzadko nadmiernym odżywianiem i SIedzącym trybem życia, reguluję żywienie oraz ruch, zwracam uwagę na codzienne wypróżnienie, przeciwdziałam wzdęciu brzucha itd. Co do diety, to krwotok płucny nakazuje ograniczenie płynów i spo- żywanie pokarmów małymi ilościami z usunięciem trudno strawnych i wzdymających. Gorących płynów chory nie powinien pić. Natomiast chętnie podaje się chorym galaretki lub żelatynę wewnętrznie. Biegunki leczy się dietą i zabiegami leczniczymi, według zasad obowiązujących w leczeniu nieżytów jelitowych, przebiegających z roz- wolnieniami. Tutaj wspomnę tylko, że w przypadkach uporczywych biegunek i uporczywych wymiotów u chorych na gruźlicę płuc.można nieraz osiągnąć dobry sku- tek po dożylnych wstrzykiwaniach 2-4 ml 50-70 chlorku wapniowego wego łub 10 ml 10% glukonianu wapniowego. Niektórzy do- radzają lewatywy z 4-6 szklanek 2-6% toporgalu. [więcej w: , surówki bawełniane, odzież termoaktywna, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries