Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Alkohol tylko z powodu swo-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkohol tylko z powodu swo- jego rozpowszechnienia uchodzi za jedyny czynnik etiologiczny. Znanym nam jest przypadek ostrej halucynozy wywołany narkozą eterową. Ten sam osobnik za drugim razem przeszedł taką samą psychozę pod wpływem alkoholu. W in- nym wreszcie przypadku obserwowaliśmy podobny obraz kliniczny, po za- truciu siarkowodorem. Podobnie jak o majaczeniu drżennym, tak i o ostrej halucynozie alkoholowej słyszy się czasem zdanie, że pojawić się ona może wskutek nagłej wstrzemięźliwości w piciu. Nie ma podstaw, jak radzą niektó-: rzy, aby leczyć psychozy alkoholowe dalszym podawaniem napoju alkoholo wego. Natomiast interniści mogą mieć słuszność jeśli twierdzą, że najlepsz środkiem nasercowym w psychozach alkoholowych bywa alkohol. Obraz kliniczny ostrej halucynozy alkoholowej, choza wybucha zawsze nagle, czasem po krótkotrwałych zwiastunach neurastenicznego. Zwiastuny te trudno jest odróżnić od zwykłych narze. hipochondrycznych, którymi alkoholicy starają się usprawiedliwić swoją ko- nieczność picia. Typowym objawem są liczne omamy słuchowe, doznawane w postaci udra- matyzowanych rozmów o chorych. Chory np. budzi się w nocy i z przerażeniem słyszy głośne rozmowy na ulicy, z których dowiaduje się, że bandyci zamie- rzają go w okrutny sposób zamordować, okaleczyć, zamęczyć. Głosom tym towarzyszą wyraźne współomamy: zajeżdżają wozy i słychać rżenie koni, warczą “motory, psy szczekają, słychać szczęk broni, repetowanie karabinów, potem ciężkie kroki po schodach, dobijanie się kolbami i butami do drzwi. Rozmowy toczą się o chorym, co jest znamienne: powiesimy tego pijaka, przedtem wy- łupimy mu oczy, kości mu się połamie temu łajdakowi … itd. Wśród ordynar- nych przezwisk i przekleństw słychać wyłamywanie drzwi. Chory nie posiada się ze strachu. Jego zwężona do ostateczności świadomość skupiona jest tylko na drzwiach. Gdy przypadkiem ktoś niewiriny te drzwi otworzy, chory rzuca się na niego z przygotowanym nożem. Chory czasem czując się osaczony zaba- rykadowuje się lub wyskakuje z okna bez względu na wysokość. Próbom obezwładnienia go stawia zaciekły opór, Dialogi przebiegają czasem w ten sposób, że wytwarzają się dwa obozy, jedni są przeciw niemu, drudzy biorą go w obronę. Sam chory jest biernym słuchaczem, który truchleje ze strachu. Groźby zwracają się także przeciwko najbliższym krewnym chorego. Czasem głosy ludzkie bywają rytmiczne w takt tętna lub zegara: skurczybyk, skurczy- byk, skurczybyk. Niekiedy chorzy słyszą głośno wypowiadane ich własne myśli albo odpowiedzi na nie. [podobne: , olejek kokosowy na włosy, oczyszczalnie przydomowe, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Alkohol tylko z powodu swo-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATALEPTYCZNY W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środ- kami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a po- nadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katato- niczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą obja- wów kataleptycznych. Do dokonania przewrotu w .naszych zapatrywaniach na naturę objawów kataleptycznych i katatonicznych przyczyniły się w dużej mierze badania nad doświadczalnym wywoływaniem tych objawów, zapoczątkowane przez De Jonga i Baruka w r. 1928 i od tego czasu na całym świecie wielokrotnie przeprowa- dzane. Wnioski z tych badań posunęły się zbyt daleko, gdyż nie tylko kata- lepsja, ale i katatonia zostały wyod- rębnione z kręgu schizofrenicznego. Po- gląd jaki wyznaje np. Baruk w swoim podręczniku psychiatrii z r. 1950 używa- jąc miana katatonii na oznaczenie tego, co nazywano dotychczas katalepsją sztywną. Pogląd ten spotkać można co- raz częściej, zwłaszcza w piśmiennict- wie amerykańskim. Ponieważ za kata- tonię od czasów Kraepelina i Bleulera uważa się pewną postać schizofrenii i dzisiaj wciąż jeszcze, mimo usamo- dzielnienia ostrych zespołów schizofre- nicznych (schizofrenoidalnych), zespół katatoniczny zalicza się do kręgu schi- zofrenicznego, przeto tak zasadnicza re– forma pojęć i mianownictwa wprowa- dza nowe zamieszanie w dziedzinie, w której z takim trudem zdobyto jaką taką ścisłość terminologiczną i pojęcio- wą. Poniżej nie będziemy więc mówili o katatonii doświadczalnej, jak autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy, lecz o katalepsji doświadczalnej, uwa- żając, że katalepsja woskowata i sztyw- na mają to samo wspólne uwarunkowa- nie psychofizjologiczne, w co zresztą wspomniani autorzy nie wątpią. Często też występują one u tego samego osob- nika pod wpływem tych samych przy- czyn doświadczalnych. Miano katatonii zastrzegamy więc nadal dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Sam bowiem zespół katatoniczny żadną miarą nie da -się utożsamić z katalepsją. W tej ostatniej cierpi tylko napęd psychoruchowy, podczas gdy w zespole katatonicznym zaburzenia napędu psychoruchowego tylko górują w obrazie klinicznym, który mieści w sobie ponadto całe bogactwo zaburzeń rozszczepiennych. Spory te o jasność pojęć i terminów nie pomniej- szają ogromnej wagi tych zagadnień. Trzeba sobie uprzytomnić, że po raz pierwszy w dziejach psychiatrii udało się metodami doświadczalnymi u zwie- rząt wywołać psychozę. Psychiatria weszła więc na drogę eksperymentalną. Dlatego zagadnieniom tym warto poświęcić, więcej uwagi. [więcej w: , odzież termoaktywna, stomatologia Kraków, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries