Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Takie same doswiadczenia podjeto z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami- Zwłaszcza u małp uzyskiwano. zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia,. które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reaaowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawio- nych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci. Natomiast neocortez zdaje się być nieodzownym warunkiem występowania objawów katalelktycznych, które są tym wybitniejsze, im wyższe rozwojowo jest dane ZWIerzę. U kotow wybit- niej występuje katalepsja niż u psów. Króliki są szczególnie oporne na bulbokap- ninę, jak i na różne inne alkaloidy. U ptaków, u których neocortex jest w zawiązku, uzyskuje się często katalepsję lekką i chwiejną. U gołębi uzyskuje SIę dobrą kata- lepsję raczej innymi środkami, o czym będzie mowa poniżej. Na ogół u. ptaków używać należy większych dawek. W związku z tymi badaniami powstało olbrzymie piśmiennictwo dotyczące różnorodnych skutków fizjologicznych katalepsji bulbokap- minowej. Próbowano nawet badań na człowieku, uzyskując typowy zespól katalep- -tyczny. Prób takich ze względów etycznych nie powinno się dokonywać. Badania nad działaniem bulbokapniny skojarzono następnie (Schaltenbrand, Stan- ley Cobb i inn.) z usuwaniem pewnych części mózgowia, Stwierdzono, że tuż po operacyjnym usunięciu kory bulbokapnina nie wywołuje katalepsji, jednakże po wtelu miesiącach działanie to powraca. Usuwano po kolei różne części mózgowia i mimo to udawało się po pewnym czasie wywołać katalepsję. Nie znaleziono więc jakiegoś jednego miejsca, w którym by można było zlokalizować czynnościowo te zjawiska. Usiłowano również rozwiązać zagadkę metodą przepojenia całego mózgu lub jego części substancjami kataleptogennyrni zarówno bulbokapniną, jak toksyną Bacteriu1n coli (Baruk, Pueck). Przepajając całą korę tymi środkami uzyskiwano katalepsję, ale nie tak wybitną jak po wstrzykiwaniach. [patrz też: , kurs sep, sklep kolagen, rehabiliacja ]

Comments Off