Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczucio- wość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za, czym przemawia też brak niepamięci. Obraz kliniczny wypełniony był licznymi omamami słuchowymi i zsynchronizowanymi z nimi omamami węcho- wymi. Omamy słuchowe rozgrywały się w postaci rozmów o chorym. Liczne uroje- nia ksobne i prześladowcze są zwarte logicznie i całkowicie usystematyzowane. Prze- biegają te zjawiska z dostosowanym stanem afektywnym i przy dobrej modulacji afektu, przy czym górują silny lęk i pobudzenie psychoruchowe. Są to wszystko cechy parafrenii, jednakże przebieg psychozy jest wybitnie ostry, a powstał na tle ciężkiej niewydolności krążenia. Mamy tu więc niewątpliwie do czynienia z ostrym zespołem parafrenicznym, który przeminął równie nagle jak się zaczął, nie pozosta- wiając ubytków. Ostre przypadki trwają od paru dni do paru tygodni, podostre mogą prze- rwać od 2 do 3 mies. Czasem wychodzi z upływem czasu na jaw po prostu trzewlekła parafrenia, mimo że początkowy obraz kliniczny był typowy. Ostro zębiegająca psychoza, zwłaszcza tam, gdzie była domieszka majaczeniowa, lńczy się czasem snem terminalnym. Objawu tego często jednak brak. Jeden Ten sam chory może przechodzić halucynozę kilkakrotnie, nie znane jest na- przemienne występowanie majaczenia drżennego. Niepamięć czasem dlatego trudno wykryć, że chory pamięta ze szczegółami niektóre fragmenty swoich rsychotyczńych przeżyć. Przy dokładnym badaniu stwierdzić można, że inne ragmenty uległy zapomnieniu. Jeżeli podłoże jest czysto toksyczne, to wyle- czenie bywa całkowite. [przypisy: , rwa kulszowa, logopeda warszawa, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podćzas leczenia złotem zdarzają się powikłania, zależnie od powolnego jego wydzielania z ustroju i jego odkładania się zwłaszcza w nerkach, a po części także w płucach, wątrobie i śledzionie. Wsku- tek powolnego wydzielania się z ustroju już stosunkowo niewielkie dawki złota, zwłaszcza wkrótce po sobie zastosowane, mogą wywołać zatrucie i śmierć (Mieczysław Gantz, Zdzisław Michalski). Spostrzegano także niewielkiej już dawce ciężki wstrząs (Anastazy Landau, Paweł Martyszewski, Stanisłau Meysne) objawiający się gwałtownym wzro- stem ogólnej ciepłoty ciała i ostrą niewydolnością krążenia. Spostrzegano także bóle głowy i inne ogólne objawy, przygodne, bez większego zna- czenia. Znacznie częściej zdarzają się inne. powikłania ze strony różnych narządów, zależnie bądź od zatrucia złotem, bądź to od działania wyzwa- lających się jadów gruźliczych. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje białkomocz pojawiający się najczęściej dopiero po kilku wstrzy- kiwaniach (w materiale Z. Michalskiego w 53ro przypadków). Przeważnie są to przemijające ślady białka, rzadziej białkomocz dochodzący do, 1-2%0. Białkomocz można niekiedy stwierdzić już w kilka godzin po wstrzyknięciu złota. Czasami utrzymuje on długo – od 2-4 dni do paru tygodni i dłużej. Wykrywane także wałeczki ziarniste w osadzie moczu, a nawet i czerwone krwinki, czasami (Roman Rencki) zwiększe- nie ilości azotu nie białkowego w surowicy krwi. Częstym objawem bywa wzrost wstrzyknięcia złota ogólnej ciepłoty ciała 1/2-11 st C. Dochodzi ona nieraz do 38-39°, rzadziej wyżej, a wtenczas poprzedzają go dreszcze. Wzrost gorączki trwa zwykle kilka godzin, wyjątkcwo kilka dni, a nawet dłużej niż ty- dzień. W gruźlicy płuc włóknistej ogólna ciepłota ciała podnosi się nie- raz dopiero na drugi dzień po wstrzyknięciu złota. Dość częste są przemijające zaburzenia w zakresie narządu trawienia w postaci utraty łaknienia, nudności, wymiotów, bólów w brzuchu, rzadziej biegunki i obfitego ślinotoku. Gruźlica jelit za- ostrza się. W dniu wstrzyknięcia złota i w najbliższych dniach stwier- dza się prawie stale urobilinogenurię. Spostrzegano prócz tego zapalenie dziąseł, powiększenie wątroby i żółtaczkę najczęściej o przebiegu łago- dnym, niekiedy jednak śmiertelną. [przypisy: , rwa kulszowa, odżywki do rzęs, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries