Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rozstanie’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE) Mówimy o stanach reaktywnych w przypadkach zaburzeń wywołanych przez Uraz psychiczny (psychotrauma). Określenie “reaktywny” oznacza więc, że zespoły psychotyczne lub nerwicowe powstają jako reakcja na podniety śro- dowiskowe. Nie zawsze chodzi tutaj o -jeden ciężki uraz psychiczny. Szkodli- wie działają również liczne, choć słabsze urazy psychiczne, zwłaszcza gdy ośrod- kowy układ nerwowy wystawiony jest na nie w ciągu dłuższego czasu. Aby te urazy psychiczne mogły zadziałać chorobotwórczo, musi ustrój żywy być odpo- wiednio podatny. Czynnik reaktywny nigdy nie odgrywa więc roli wyłącznej. Tak jak nie ma chorób absolutnie endogennych, gdyż zawsze zaznacza się w pewnym stopniu współudział czynnika egzogennego, tak samo w powsta- waniu stanów reaktywnych bierze udział również .osobnicza podatność układu nerwowego. Pokrywa się ona z pojęciem konstytucji. Składają się na nią czyn- niki dziedziczno-typologiczne. Różnice osobnicze sprawiają, że nie każdy czło- wiek reaguje w taki sam sposób na taki sam uraz psychiczny. W każdym razie wiadomo dzisiaj, że sposób reagowania na urazy psychiczne zależy od ośrodko- wego układu nerwowego. Dotyczy to nie tylko psychiatrii, lecz wszystkich dziedzin medycyny, zwłaszcza chorób wewnętrznych. We wszystkich choro- bach odgrywa rolę niedoceniany do niedawna czynnik psychiczny. Psychiatria doceniała zawsze jego rolę. Normalny człowiek wystawiony jest w ciągu całego życia na działanie czyn- .ników psychotraumatycznych. Pod ich ciosami nie traci on jednak równowagi. Reakcja jego jest dostosowana do natężenia urazu psychicznego. W przeci-. wieństwie do tego prawidłowego sposobu reagowania, reakcja chorobliwa zdradza niestosunek ilościowy między natężeniem podniety a natężeniem i cza- sem trwania jej efektu nerwowo-psychicznego. Jeżeli chodzi o nerwice, to niestosunek ten jest przede wszystkim natury ilościowej. Natomiast w psychozach reaktywnych można stwierdzić również niestosunek jakościowy. Przestajemy chorego rozumieć. Nie możemy pojąć, dlaczego reaguje on właśnie w taki sposób na zrozumiałe zresztą urazy psy- chiczne. Nie znając osobniczych właściwości żywego ustroju, nie potrafimy przewidzieć jego reakcji, choćbyśmy znali dokładnie Ilościowe i jakościowe właściwości działających podniet. Odpowiedź żywego ustroju na podnietę zależy bowiem od aktywnej jej przeróbki w układzie nerwowym. Ustrój żywy nie jest bowiem maszyną. Do mechanicznej . odpowiedzi na podnietę dołącza się tu moment psychiczny, zależny od stanu wyższych czynności nerwowych. U osob- ników psychopatycznych zwykła, słabsza podnieta może wywołać gwałtowną chorobliwą reakcję. Porównuje się to do beczki prochu, którą jedna iskra może wysadzić w powietrze. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, rozstanie, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeciwwskazane jest leczenie przetworami złota: 1. w gruźlicy płuc ze zmianami rozpadowymi w płucach, a także z szybko postępującym wyniszczeniem chorego; 2. w gruźlicy płuc z gruźlicą przewodu pokarmowego lb ostrym albo ciężkim przewlekłym zaburzeniem narządu trawienia; 3. w gruźlicy płuc powikłanej ciężką chorobą nerek, gdyż największą ilość złota wydziela się z moczem (Płotkowiak) w ciągu 13-14 go- godzin, a jego ślady w nerkach u zwierząt doświadczalnych można stwierdzić jeszcze do 7 dni. W gruźlicy płuc włóknistej leczenie złotem bywa bardzo często bez- skuteczne, prawdopodobnie wskutek tego, że tkanka łączna uniemożliwia dostawanie się leku do ognisk gruźliczych. Przewlekłe postaci guzkowe zachowują się na ogół opornie. Gruźlica krtani krwiopochodna oraz krwioplucie, jeżeli nie jest obfite ani częste, nie stanowią przeciw- wskazania. Należy unikać wstrzykiwania przetworów złota w okresach regularności. Dodatnie działanie leczenia złotem w gruźlicy płuc objawia się spad- kiem gorączki, ustępowaniem potów nocnych, braku łaknienia, bezsen- ności i innych objawów toksycznych, zmniejszeniem ilości Q:llwociny oraz liczby prątków gruźlicy, nieraz ze zmianą ich własności barwienia się oraz zmianą ich kształtu na skupienie ziarnek kwasoopornych. Prątki znikają niekiedy na długo, potem jednak znowu pojawiają się. Waga ciała w przypadkach skutecznego działania złota przeważnie wzrasta, równocześnie z tym wybitnie zmniejsza się liczba rzężeń i trzeszczeń w płucach bez wyraźniejszej jednak zmiany objawów opukowych. Materiał polski, zebrany przeze mnie do 1 maja 1927 r. z wyłączeniem przypadków wątpliwych co do rozpoznania gruźlicy płuc, stwierdza, źe na 285 przypadków lecze, nia złotem uzyskano poprawę w 61% (174 przypadki), natomiast pozostało bez zmiany lub uległo pogorszeniu 39 % (111 przypadków), w tym zmarło w czasie leczenia lub. wkrótce – 13% (37 przypadków). Paweł Ma.rtyszewski stosując przeważnie alochryzynę uzyskał na 219 przypadków, leczonych złotem w warunkach sanato- ryjnych, poprawę w 25,1 % (55 przypadków), na 33 przypadki, leczone metodą od- prężającą płuco i złotem, w 33,3% (11 przypadków), natomiast na 309, leczonych metodą odpręźającą, w 29% (90 przypadków) i na 815, leczonych samą tylko me- todą higieniczno-klimatyczną, w 9,1 % (66 przypadków). W materiale polskim, zebra- nym przez Romana Renckiego za okres czasu do roku 1932, odsetek stałej poprawy nie przekracza 37 %. L. Bel”na?d, gorący zwolennik leczenia złotem, uzyskał na 727 przypadków, spostrzeganych długo, poprawę w 606% (441 przypadków) i w po- zostałych polepszenia nie było. [patrz też: , ból pleców, rozstanie, odżywki do rzęs ]

Comments Off