Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabilitacja kręgosłupa’

FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Na przykład, w 12. tygodniu w jednym badaniu, średnie zmniejszenie od 5,9 umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorących dziennie z Brisdelle w porównaniu z wartością mediany wynoszącą 5,0 na dobę w porównaniu z placebo (mediana różnicy leczenia, 0,9; <0,01). W 12. tygodniu w drugim badaniu odnotowano medianę zmniejszenia wartości wyjściowej o 5,6 umiarkowanych do ciężkich uderzeń gorąca dziennie u pacjentów z Brisdelle w porównaniu z medianą zmniejszenia o 3,9 na dobę w porównaniu z placebo (mediana różnicy leczenia, 1,7; P <0,001 ). Pomimo tego skromnego efektu, więcej kobiet, które stosowały lek Brisdelle niż kobiety stosujące placebo, uważało redukcję częstości uderzeń gorąca za klinicznie znaczące. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kręgosłupa’

FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Leczenie preparatem Elagolix spowodowało lepszą jakość życia niż w grupie placebo na podstawie średniej zmiany od wartości wyjściowej do 3 miesięcy i 6 miesięcy w przypadku 30-elementowych wymiarów profilu zdrowotnego endometriozy. Wyniki te różniły się znacząco od wyników uzyskanych dla placebo po 3 miesiącach i 6 miesiącach w trzech z sześciu wymiarów w badaniu Elaris EM-I oraz w czterech z sześciu wymiarów w badaniu Elaris EM-II w grupie przyjmującej niższą dawkę i we wszystkich sześciu wymiarach grupa o większej dawce w obu badaniach (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kręgosłupa’

FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W badaniu Elaris EM-I podano 3-miesięczne dane dotyczące 373 kobiet otrzymujących placebo, 248, którzy otrzymali niższą dawkę elagolix (150 mg raz na dobę), oraz 244, którzy otrzymali wyższą dawkę elagolix (200 mg dwa razy na dobę); odpowiednie dane 6-miesięczne są dostępne dla 372, 247 i 243 kobiet. W badaniu Elaris EM-II podaje się 3-miesięczne dane dla 353 kobiet, które otrzymały placebo, 221, które otrzymały niższą dawkę elagolix i 225, które otrzymały wyższą dawkę elagolix; odpowiednie 6-miesięczne dane są dostępne dla 355, 221 i 225 kobiet. CI oznacza przedział ufności. Po 3 miesiącach odsetek kobiet, które spełniły kryteria odpowiedzi klinicznej dla każdego z dwóch pierwotnych punktów końcowych był znacznie większy u kobiet, które otrzymały każdą dawkę elagolix niż u osób otrzymujących placebo (ryc. 1). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘rehabilitacja kręgosłupa’

FDA Zatwierdzenie paroksetyny w gorączce menopauzalnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Zaobserwowaliśmy przejściowy wzrost wartości aminotransferazy wątrobowej u 9 z 25 uczestników (36%). Ponieważ fitusiran jest środkiem skierowanym na wątrobę, wzrost ten może być związany z lekiem; jednak niewielki rozmiar próbki i obecność innych potencjalnych czynników zakłócających uniemożliwiało jednoznaczne określenie związku przyczynowego lub związku między dawką. Należy zauważyć, że wywiad medyczny na temat infekcji wirusowej zapalenia wątroby typu C odnotowano u 16 z 25 uczestników (64%) w badaniu oraz u 8 z 9 uczestników (89%) ze zwiększonymi wartościami aminotransferaz. Dlatego możliwe jest, że u niektórych uczestników obserwowane zmiany aminotransferazowe mogły być spowodowane przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C lub zwłóknieniem wątroby wywołanym wirusowym zapaleniem wątroby.30-32 Ograniczenia badania obejmują jego otwarty projekt, krótki czas trwania, niewielką liczbę uczestników, którzy mogą nie reprezentować ogólnej populacji osób z hemofilią, oraz (z wyjątkiem części A) brak randomizacji i równoległej grupy kontrolnej. Dlatego te wyniki należy uznać za wstępne i wymagają potwierdzenia w większych badaniach klinicznych o dłuższym czasie trwania. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries