Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Takie same doswiadczenia podjeto z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami- Zwłaszcza u małp uzyskiwano. zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia,. które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reaaowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawio- nych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci. Natomiast neocortez zdaje się być nieodzownym warunkiem występowania objawów katalelktycznych, które są tym wybitniejsze, im wyższe rozwojowo jest dane ZWIerzę. U kotow wybit- niej występuje katalepsja niż u psów. Króliki są szczególnie oporne na bulbokap- ninę, jak i na różne inne alkaloidy. U ptaków, u których neocortex jest w zawiązku, uzyskuje się często katalepsję lekką i chwiejną. U gołębi uzyskuje SIę dobrą kata- lepsję raczej innymi środkami, o czym będzie mowa poniżej. Na ogół u. ptaków używać należy większych dawek. W związku z tymi badaniami powstało olbrzymie piśmiennictwo dotyczące różnorodnych skutków fizjologicznych katalepsji bulbokap- minowej. Próbowano nawet badań na człowieku, uzyskując typowy zespól katalep- -tyczny. Prób takich ze względów etycznych nie powinno się dokonywać. Badania nad działaniem bulbokapniny skojarzono następnie (Schaltenbrand, Stan- ley Cobb i inn.) z usuwaniem pewnych części mózgowia, Stwierdzono, że tuż po operacyjnym usunięciu kory bulbokapnina nie wywołuje katalepsji, jednakże po wtelu miesiącach działanie to powraca. Usuwano po kolei różne części mózgowia i mimo to udawało się po pewnym czasie wywołać katalepsję. Nie znaleziono więc jakiegoś jednego miejsca, w którym by można było zlokalizować czynnościowo te zjawiska. Usiłowano również rozwiązać zagadkę metodą przepojenia całego mózgu lub jego części substancjami kataleptogennyrni zarówno bulbokapniną, jak toksyną Bacteriu1n coli (Baruk, Pueck). Przepajając całą korę tymi środkami uzyskiwano katalepsję, ale nie tak wybitną jak po wstrzykiwaniach. [patrz też: , kurs sep, sklep kolagen, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Takie same doswiadczenia podjeto z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gannt (1944), który prowadził opisane doświadczenia w ciągu kilkunastu lat na tym samym psie, stwierdził, że powstała w ten sposób ciężka nerwica utrzymuje się w ciągu długiego czasu po zaprzestaniu doświadczeń i ustępuje tylko bardzo powoli. Objawy rozprzężenia wegetatywnego są szczególnie uporczywe. Na sam widok osoby, która prowadziła doświadczenia, u. psa występowało mimowolne moczenie, wzwód, wytrysk nasienia i objawy lęku. Sok żołądkowy na czczo wyka- zywał znaczny stopień nadkwaśności. Zdarzało się, że w czasie doświadczeń pies zanieczyszczał. komorę kałem. Stwierdzono też znaczną flatulencję. Oddech począt- kowo wybitnie przyspieszony (do 300min.), stawał się później płytki i chrapliwy jak w dychawicy oskrzelowej, a wreszcie przy bodźcach konfliktowych stał się taki jak u psów po wstrząsie metrazolowym: powolny głęboki wdech, zatrzymanie od- dechu i wolny schodkowaty wydech (6-10sek). Krzywa poziomu cukru we krWi :łyła w otoczeniu konfliktowym wyższa i bardziej stroma niż w czasie odpoczynku. Dla lepszego wprowadzenia do zagadnień patogenezy psychonerwic ludzkich przy- toczymy jeszcze spostrzeżenie Pietrowej nad powstawaniem lęku głębokości (hipso- fobii) u psa doświadczalnego, Autorka zauważyła, że pies w czasie, gdy wywołano u niego nerwicę doświadczalną, nie chce brać jedzenia położonego na klatce scho- dowej tuż przy poręczy. Przy próbach przyciągnięcia go do tego miejsca, stawiał gwałtowny opór, okazując nieopisany strach. Dopóki doświadczenia z odruchami warunkowymi przebiegają prawidłowo, fobia ta jest nieznaczna i może nawet za- niknąć. Lecz gdy tylko wprowadzi się do doświadczeń sytuację konfliktową, gdy tworzenie się odruchów warunkowych ulegnie zakłóceniu, fobia ponawia się i jest silniejsza, im większe były; te zakłócenia. Lęk ten doszedł np. do szczytu, gdy autorka zastosowała w doświadczeniu bodziec hamulcowy w ciągu 10 min. bez przerwy, co zazwyczaj wywołuje bardzo silne rozdrażnienie nerwowe u psów. Fobię tę zdradzał tylko jeden pies, inne nie. Dlaczegoo Pawłow wyraził wówczas przypuszczenie, że widocznie kiedyś pies ten doznał pod tym względem urazu; być może spadł z wy- sokości i uraz ten teraz się ujawnił. Aby to sprawdzić, strącono z wysokości na rozpiętą płachtę 2 psy w taki sposób, aby nie doznały szkody. Jeden z tych psów, widocznie wrażliwszy, bał się zaraz po wypadku zbliżać do krawędzi schodów, drugi nie. Otóż tego drugiego psa poddano doświadczeniom dla wywołania nerwicy. Kiedy to osiągnięto, stwierdzono – i to w 10 mies. po wypadku – że pies ten, dotychczas tak odporny, wykazuje objawy hipsofobii. Jest to doświadczalny argument przema- wiający za rolą urazów psychicznych, które w utajeniu mogą przetrwać dłuższy czas, aby wyjść na jaw dopiero wówczas, gdy. układ nerwowy ulegnie czynnościo- wemu zaburzeniu z zupełnie innej przyczyny. [przypisy: , poradnia psychologiczna kielce, rehabiliacja, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries