Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 00 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrema uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Wstrząsy elektryczne, elektronarkoza, insulinoterapia dawały co najwyżej złagodzenie objawów, i to przemijające. Rokowanie poprawiło się radykalnie z chwilą wprowadzenia largaktylu, za pomocą którego zarówno przewlekła parafrenia, jak i nawarstwione. na procesach organicznych mózgu zespoły paratrenięzne ulegają w ciągu kilku dni praktycznemu wyleczeniu, Ustępują omamy i urojerńa, pozostaje co najwyżej psychosis residualis, po czym za pomocą dawek pod rzymujących wynik leczniczy utrwalamy. Rozpoznanie i zróżnicowanie. Zasadnicze trudności nastręora fakt, że nie wszyscy psychiatrzy uznają odrębność parafrenii i .schizofrenii par.anoidalnej. Opis obrazu klinicznego parafrenii w piśmiennictwie nie zawsze jest jednaki. Nie- którzy do parafrenii zaliczali obrazy kliniczne z absurdalno-fantastycznymi uroje- niami i z omamami wzrokowymi. Trudno ustalić; skąd powstały te nieporozumie- nia. Stoimy na stanowisku, że parafrenia różni się od schizofrenii paranoidalnej brakiem rozpadu struktury osobowości, dobrze zachowanym życiem uczuciowym, nienagannie zachowaną uczuciowością wyższą oraz logiczną systematyzacją urojeń przy braku skłonności do przejścia w otępienie. W nie leczonych przypadkach lekko postępujący przebieg parafrenii przypisywano zazwyczaj szkodliwym wpływom śro- dowiska zakładowego. Jeżeli opisywano przypadki, które z biegiem czasu przecho- dziły w otępienie schizofreniczne, to być może chodziło o blędy rozpoznania. Na tych przypadkach w każdym razie opierają się przeciwnicy pojęcia parafrenii, którzy psychozę tę zaliczają po prostu do schizofrenii paranoidalnej. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne dostarczyło dwojakiego rodzaju argumentów ex JUvantibtlS atoue ex .rf”non ,juvantibus na korzyść odrębności parafrenii. O ile zespól paranoidalny reaguje dość dobrze na leczenie wstrząsowe, to parafrema jednak nie. Z drugiej strony lar- galetyl usuwa objawy parafreniczne bez pozostawienia ubytków, podczas gdy wyle- czona largaktylem schizofrenia paranoidalna zdradza zawsze typowe ubytki charak- terologiczne, intelektualne i afektywne. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli prątki gruźlicze są mało zjadliwe lub dostają się do ustroju w bardzo małej liczbie, to mogą nie wywołać zmian anatomicznych. Są to- przypadki utajonego zakażenia gruźliczego (infectio tu- berculosa occulta). O jego istnieniu można sądzić tylko na tej podstawie, że odczyn tuberkulinowy, przedtem ujemny, stał się dodatni. Najdokła- dniejsze badanie kliniczne, radiologiczne i sekcyjne nie wykrywa w ta- kich przypadkach ognisk gruźliczych w ustroju. Zatem z klinicznego stanowiska nie jest to stan chorobwy. Przypadek takiego uta- jonego zakażenia w naszym piśmiennictwie opisał Janusz Zeyland. W innych przypadkach powstaniu dodatniego odczynu tuberkulino- wego, pomimo że wyraźnych ognisk gruźliczych w ustroju nie ma, to- warzyszy przyśpieszone opadanie krwinek, gorączka i inne objawy tok- syczne. Jest to gruźlica utajona (tuberculosis occulta). W prze- ciwieństwie do tej postaci przebiegającej bez dającego się wykryć podłoża anatomicznego, dostanie się prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większości przypadków wyraźne zmiany anatomiczne z zejściem V{ gru- źlicę ostrą lub przewlekłą. Ostre postaci gruźlicy płuc spostrzega się naj- częściej we wczesnym dzieciństwie w związku z tym, że ustrój ludzki nie ma w tym okresie życia wyrobionej zdolności zatrzymywania i lokali- zowania prątków gruźlicy oraz oddziaływa na zakażenie silnym odczy- nem wysiękowo-zapalnym ze skłonnością do serowacenia. Ostre postaci spostrzega się często także w okresie pokwitania, gdy siły obronne ustroju słabną w związku z dojrzewaniem płciowym. Zarówno ostra, jak i przewlekła gruźlica płuc przebiega w różnych postaciach klinicznych. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie, rwa kulszowa, ortodonta ]

Comments Off

« Previous Entries