Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘protetyka’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum (haHucinosis acuta) na tle za- burzeń krążenia. G. W., ur. 9. L 1892 r., obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój w latach dziecięcych i dojrzałych prawidłowy. Ukończył wydział prawniczy i ekonomiczny, jest spensjonowanym dyrektorem banku. Nigdy nie pił. W roku ubie- głym przeszedł zawał mięśnia sercowego. Od 1954 r. przebywał w Szpitalu Miejskim w Gdyni z powodu przewlekłej niewydolności krążenia: powiększenie serca, płyn przesiękowy w prawej jamie opłucnej, obrzęk wątroby, znacznego stopnia obrzęki kończyn dolnych i okolicy krzyżowej. W przebiegu leczenia wystąpiła ostra psychoza: zauważył, że wśród współ- chorych jest wielu, którzy doskonale znają jego przeszłość, co mu dawano do pozna- nia przytykami i szykanami. Do tych urojeń ksobnych i prześladowczych dołączyły się wkrótce omamy słuchowe, zsynchronizowane z węchowymi. Omamy te miały charąkter rozmów, prowadzonych na jego temat przez chorych szpitala, później pojawiły się również głosy obcych ludzi. Był jakby świadkiem rozprawy sądowej, w której on był oskarżonym. Rozprawę prowadził jakby prokurator, szereg osób oskarżało go o najohydniejsze zbrodnie, inne osoby broniły go. Żona i córka były przesłuchiwane i męczone. W pewnej chwili słyszał jak mówiono na korytarzu: “słuchajcie, pani G. umarła, nie wytrzymała, serce jej pękło”. Wierzył święcie w rze- czywistość tych przeżyć, przechodził okropny lęk. Obrzucano go wyzwiskami obelży- wymi i grubiańskimi, ale zawsze w trzeciej osobie. Przesłuchiwanych męczor:io w aimnej wodzie i gaz;owano, czul zapach gazu. Kiedy żona go odwiedziła 1 stwier- dził, że żyje, zdumiał się i na chwilę zrozumiał, że padł ofiarą jakichś chorobliwych złudzeń, aie wkrótce potem, gdy znowu doznawał tych samych masowych omamów i ur.ojeń zatracał z powrotem wszelki krytycyzm. Stan ten trwał ok. 6 rvs., po czym w ciągu jednego dnia, w czasie przewożenia go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG, wszystko przeminęło. Przyjęty dnia 13. V. W Klinice stwierdzono tylko pewną ,lękliwość przy całkowicie zachowanym krytycyzmie co do minionych przeżyć psy- chotycznych. Łączność afektywna i intelektualna z chorym bardzo dobra. Życie afektywne nie wykazuje naj mniej szych śladów uszkodzenia. Nienaruszona struktura osobowości. Chory jeszcze w ciągu kilku dni, gdy był gwar na sali, odczuwał pewien stan ,lękowy i jakby dopatrywał się w gwarze głosów, czyniących aluzje do niego. Potrafił sobie jednak wszystko to sam wyperswadować. Od początku pobytu w Kli- nice sensorium czyste. Minione przeżycia odtwarza z naj drobniejszymi szczegóła-mi, nie wykazuje ani śladu niepamięci. Badanie wykazało bardzo dobrą sprawność inte- lektualną i nienaruszoną uczuciowość wyższą. [patrz też: , protetyka, odżywki do rzęs, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie to stawia, się w praktyce zbyt” często i zbyt łatwo, nie siląc się na przeprowadzenie dowodu, że między urazem psychicznym, o którym infor- muje nas środowisko, a stanem psychotycznym zachodzi w rzeczy samej zwią- zek przyczynowy. Napotykamy tu następujące trudności rozpoznawcze: 1. Może zachodzić przypadkowa zbieżność w czasie, trzeba się wów- czas wystrzegać wnioskowania według prymitywnej zasady post hoc ergo prop- ter hol. Mimo to bezpośrednie następstwo w czasie, chociaż nie jest bezwzględ- nym dowodem, jest niezbędnym warunkiem przyjęcia związku przyczynowego ,między urazem psychicznym a stanem psychotycznym. Jeżeli natomiast odleg- łość między rzekomą przyczyną a jej domiemanym skutkiem jest zbyt wielka, to nie wolno nam uważać związku przyczynowego za dowiedziony. Niestety, w praktyce wykracza się bardzo często przeciw tej zasadzie. 2. Jest rzeczą wysoce nieprawdopodobną, aby uraz psychiczny mógł spowodować psychozę przebiegającą z zaburzeniami świadomości. Jest także I nieprawdopodobne, aby uraz psychiczny mógł być przyczyną stanu maniakał- nego, psychoz schizofrenoidalnych itd., chociaż może być wspólprzyczyną tych stanów wespół z działani erę. swoistych dla tych spraw czynników chorobo- twórczych. 3. Niektórzy sądzą, że istnieje osobny gatunek psychoz reaktywnych i ogra- niczają się do takiego miana w rozpoznaniu – na wzór rzekomych psychoz poporodowych, ciążowych, laktacyjnych, inwolucyjnych itd. Jest zasadą nau- kowej nozografii, że w rozpoznaniu uwidocznić należy nie tylko stwierdzony czynnik etiologiczny, ale również gatunek psychozy. Podobnie też nie wystar- cza rozpoznać psychozę alkoholową, należy podać jeden z wielu możliwych jej gatunków. 4. Musimy znać dobrze przeszłość chorego, aby wykluczyć możliwość ujaw- nienia się jakiejś psychozy endogennej, którą przypisuje się niesłusz- nie rzekomemu urazowi psychicznemu. Otoczenie bardzo często podsuwa leka- rzowi takie błędne sugestie albo rozmyślnie – dla celów roszczeniowych, albo bezwiednie wyolbrzymiając czynnik reaktywny, a nie dostrzegając już poprzed- nio istniejących objawów psychozy. [przypisy: , odzież termoaktywna, protetyka, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries