Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Chociaż w wynikach diagnostycznych występują pewne różnice między FFR i iFR, to jednak w dużym badaniu klinicznym opartym na wynikach nie ustalono jeszcze, czy takie różnice mają znaczenie kliniczne.8-10 Celem tej próby było zbadanie, czy IFR nie jest gorsze od FFR z w odniesieniu do późniejszych wyników klinicznych u pacjentów, którzy mają wskazania do fizjologicznej oceny zwężenia tętnic wieńcowych. Metody
Wersja próbna
Natężenie bezzwłocznej fali w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową lub zespołem ostrej choroby wieńcowej (iFR-SWEDEHEART) było wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym, otwartym badaniem klinicznym, w którym do gromadzenia danych pacjentów wykorzystano kompleksowe rejestry krajowe , randomizacja i obserwacja. Projekt badania został wcześniej zgłoszony.11 Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i zostało zatwierdzone przez rady ds. Oceny etycznej w Szwecji, Danii i Islandii. Proces został sfinansowany z nieograniczonego grantu badawczego od Philips Volcano, który nie miał żadnej roli w projektowaniu procesu ani w gromadzeniu, analizowaniu ani raportowaniu danych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Chwilowy współczynnik bez fal (iFR) jest wskaźnikiem stosowanym do oceny stopnia zwężenia tętnic wieńcowych. Indeks został przetestowany pod kątem rezerwy przepływu frakcyjnego (FFR) w małych próbach i stwierdzono, że obie metody mają podobną dokładność diagnostyczną. Jednakże brakuje badań dotyczących wyników klinicznych związanych ze stosowaniem iFR. Naszym celem było sprawdzenie, czy iFR nie jest gorsze od FFR w odniesieniu do częstości kolejnych poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowych. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, otwarte badanie kliniczne z wykorzystaniem szwedzkiej angiografii koronarograficznej i rejestru angioplastyki do rejestracji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Przeprowadzono analizy skuteczności i bezpieczeństwa w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, która obejmowała wszystkie kobiety, które przeszły randomizację i otrzymały co najmniej jedną dawkę elagoliksu lub placebo. Średnie wskaźniki bólu obliczano na podstawie poziomów na 35 dni przed dniem (wartość wyjściowa) i poziomów podczas każdego miesiąca leczenia. Obliczyliśmy progi odpowiedzi dla wyników w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i niemęczącego bólu miednicy przed odślepieniem, z osobną analizą charakterystyki pracy odbiornika, która wykorzystała odpowiedzi znacznie ulepszone i bardzo znacznie poprawione w kwestionariuszu Pacjentki z globalnym wymiarem zmian w wieku 3 lat. miesięcy, aby ustalić klinicznie istotną odpowiedź. Obliczyliśmy istotność statystyczną, iloraz szans (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym) i wskaźniki ryzyka (w analizach post hoc) na podstawie modeli regresji logistycznej porównujących elagolix z placebo i wykorzystując klasyfikację odpowiedzi i braku odpowiedzi jako zmienna zależna, grupa próbna jako główny efekt, a punkt wyjściowy – bolesne miesiączkowanie lub niemęczący ból miednicy jako współzmienne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Endometrioza jest stanem przewlekłym, zależnym od estrogenu, który powoduje bolesne miesiączkowanie i ból miednicy. Elagolix, doustny, niepeptydowy antagonista uwalniający gonadotropiny (GnRH), w poprzednich badaniach powodował częściowe niemal całkowite zahamowanie estrogenów. Metody
Przeprowadziliśmy dwa podobne, podwójnie ślepe, randomizowane, 6-miesięczne badania fazy 3 (Elaris Endometriosis I i II [EM-I i EM-II]) w celu oceny wpływu dwóch dawek elagoliksu – 150 mg raz na dobę ( grupa dawkowania) i 200 mg dwa razy na dobę (grupa o wyższej dawce) – w porównaniu z placebo u kobiet z rozpoznaną chirurgicznie endometriozą i umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą. Dwoma głównymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje kobiet, które wykazywały kliniczną odpowiedź w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i odsetka, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęcznotowego bólu w miednicy po 3 miesiącach. Każdy z tych punktów końcowych mierzono jako znaczące klinicznie zmniejszenie oceny bólu i zmniejszone lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, jak zapisano w codziennym dzienniku elektronicznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Podział kosztów zapewni jedynie przesunięcie kosztów, jeśli programy pomocowe ochronią pacjentów przed kosztami. Firmy farmaceutyczne mogą zmaksymalizować korzyści i zredukować szkody związane z programami pomocy dla pacjentów poprzez ukierunkowanie ich pomocy na pacjentów o niskich dochodach; udzielanie pomocy na wszystkie wydatki medyczne, a nie tylko wydatki na określony lek; oraz ograniczanie pomocy dla pacjentów, których koszty bezpośrednie przekroczyły próg, podobny do tego, co dzieje się, gdy w planie ubezpieczeń wykorzystywany jest maksymalny limit z kieszeni. Programy opracowane zgodnie z tymi wytycznymi zwiększyłyby dostęp pacjentów, nie podważając korzystnych aspektów podziału kosztów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Wydziału Ekonomii i Instytutu Winship Cancer, Emory University, Atlanta. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Niedawna analiza badań przeprowadzonych w krajach o niskim i średnim dochodzie sugeruje, że prywatni dostawcy mogą być bardziej wrażliwi i skoncentrowani na pacjentach niż publiczni usługodawcy, chociaż w obu grupach było wiele do zrobienia. 5 Pomimo ogólnego porozumienia, że opieka skoncentrowana na pacjencie jest ważne, faktyczne doświadczenia pacjentów często nie spełniają ideału. Kiedy ludzie nie są traktowani z podstawową godnością i szacunkiem przez dostawców, mogą uniknąć przyszłych interakcji z tymi dostawcami. Tak więc, nawet jeśli opieka jest bezpieczna, skuteczna i szeroko dostępna, jest mało przydatna, jeśli pacjenci zdecydują się jej nie używać. Te niedociągnięcia sugerują, że aby poprawić dostęp do przełożenia na lepszy stan zdrowia, musimy zapewnić, że opieka jest bezpieczna, skuteczna i skoncentrowana na pacjencie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

W 2005 roku, po latach utrzymujących się wysokich wskaźników umieralności matek, Indie wdrożyły Janani Suraksha Yojana (JSY), program warunkowego transferu gotówki, w ramach którego kobiety otrzymywały pieniądze na dostarczanie swoich dzieci do placówek opieki zdrowotnej. Efekt programu był tak głęboki, jak rozczarowujący: chociaż tempo dostaw instytucjonalnych wzrosło, nie było żadnego możliwego do wykrycia wpływu na wskaźnik umieralności matek w tym kraju.1 Ten paradoks – znaczny wzrost dostępu do usług opieki zdrowotnej przy niewielkiej poprawie wyników leczenia pacjentów – zawiera krytyczną lekcję. Powszechny zakres ochrony zdrowia został zaproponowany jako potencjalny parasolowy cel dla zdrowia w następnej rundzie globalnych priorytetów rozwojowych.2 Powody, dla których koncentrujemy się na takim celu, są przekonujące: dla znacznej części światowej populacji dostęp do opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony i często finansowo poza zasięgiem. Decydenci polityczni zareagowali opracowując kreatywne plany finansowania, wysiłki w zakresie szkolenia pracowników i inne programy zwiększające zdolność kraju do świadczenia usług opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony finansowej swoim obywatelom. Chociaż te wysiłki są konieczne, wnioski z ostatnich interwencji, które koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu – takich jak JSY w Indiach – przypominają nam, że zwiększenie dostępu nie wystarczy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

W przeciwieństwie do niedoborów w krajach rozwijających się, które często są przypisywane brakom w finansowaniu, niedobory USA są w dużej mierze spowodowane problemami z produkcją i podażą. Nowojorski program gruźlicy jest również znacznie ograniczony przez wysokie koszty leków na gruźlicę. Nowy 12-dawkowy, raz w tygodniu reżim izoniazydu i rifapentyny w leczeniu zakażenia gruźlicą ma duży potencjał zwiększenia odsetka osób kończących leczenie. Koszt rifapentyny spowodował jednak, że trudno jest rozszerzyć ten program. Pomimo niedawnego obniżenia ceny rifapentyny, koszt 12-dawkowego schematu izoniazyd-rifapentyna jest czterokrotnie większy od 9-miesięcznego izoniazydu, standardowego schematu leczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

NIDA pracuje również nad opracowaniem nowych terapii farmakologicznych uzależnienia od opioidów i pomaga w finansowaniu przyjaznych dla użytkownika systemów dostarczania naloksonu (tj. Raczej donosowo niż w zastrzykach). SAMHSA zachęca do korzystania z MAT w swoim państwowym finansowaniu programów leczenia uzależnień poprzez dotację na zapobieganie uzależnieniom od substancji i leczenie oraz nadzór regulacyjny nad metadonem i buprenorfiną w zakresie uzależnienia od opioidów. Ponadto SAMHSA wspiera produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla lekarzy-MAT, a także Zestaw narzędzi do przedawkowania opioidów w celu edukowania osób udzielających pierwszej pomocy, dostawców leczenia i pacjentów na temat sposobów zapobiegania i interwencji w przypadkach przedawkowania opioidów. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób pracują nad wzmocnieniem państw w celu wdrożenia kompleksowych strategii, w tym MAT, w celu zapobiegania przedawkowaniu leków na receptę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘promazyna’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI ad

Posted in Uncategorized  by admin
June 12th, 2019

Niemniej jednak, MAT przyjęto w mniej niż połowie programów leczenia w sektorze prywatnym, a nawet w programach, które oferują MAT, tylko 34.4% pacjentów otrzymuje je.4 Szereg barier przyczynia się do niskiego dostępu do matek i korzystania z nich, w tym niedobór wyszkolonych lekarzy przepisujących lek, a także negatywne postawy i nieporozumienia dotyczące leków uzależniających, których ofiarami pacjenci, dostawcy i pacjenci. Przez dziesięciolecia powszechnym problemem było to, że MAT tylko zamienia jedno uzależnienie na drugie. Wielu kierowników placówek leczniczych i pracowników preferuje model abstynencji, a sceptycyzm usługodawców może przyczynić się do niskiej akceptacji MAT. 4 Systematyczne podawanie nieodpowiednich dawek dodatkowo wzmacnia brak wiary w MAT, ponieważ wynikający z tego powrót do stosowania opioidów utrwala przekonanie o ich istnieniu. nieefektywność. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »