Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Aby podkreslic psychiczna nature reakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby podkreślić psychiczną naturę reakcji nerwicowych, używa się często miana “psychonerwica” na oznaczenie nerwicy. Miano to zwalczają ostro meta- fizycy mechanistyczni. Obecnie wiemy, że dodatek “psycho-” oznacza tu rolę wyższych czynności nerwowych nawet w stanach, w których jedyną na pozór rolę zdaje się odgrywać układ roślinny. Miana “nerwica” i “psychonerwica” obecnie używamy jako synonimów. Nie dzielimy też nerwic na wegetatywne i inne. Określenie “nerwice wegetatywne” nasuwa bowiem przypuszczenie, że istnieją nerwice bez współudziału układu roślinnego. Zaburzenia wegetatywne w jednych nerwicach rzucają się bardziej w oczy, w innych są mniej widoczne, jednakże zawsze są aparatem wykonawczym zmienionej chorobowo reaktyw- ności kory mózgowej. Niektórzy dzielą następstwa działania czynników psy- chotraumatycznych na nieprawidłowe reakcje i nieprawidłowe rozwoje. O reakcji mówi się w przypadku, gdy uraz psychiczny wywołał ostry stan nie- równowagi, który po krótkim Ćzasie – po godzinach lub po paru miesiącach – przemija. Natomiast przez nieprawidłowy rozwój (abnorme Entwicklung) ro- zumieją ci sami autorzy wynikające z dyspozycji sposoby przewlekłego reago- wania na często powtarzające się lub wręcz przewlekłe urazy psychiczne, co doprowadza do długotrwałego stanu nierównowagi psychicznej. Podziału tego nie trzymamy się. Wspomniani autorzy zaliczają np. do nieprawidłowych roz- wojów obłęd. Wprawdzie czynniki reaktywne odgrywają w genezie obłędu bar- dzo istotną rolę, to jednak nie wyłączną, jak na to wskazują np. wyniki lecze- nia largaktylem. Hipotetyczne czynniki psychotraumatyczne utrzymują się nie- wątpliwie nadal, a jednak chory po leczeniu largaktylem jest w stanie bezobja- wowym. Lepszy jest znacznie podział na psychozy reaktywne i nerwice, Dane historyczne. Od dawien dawna doceniano, a nawet przeceniano, rolę chorobotwórczą urazów psychicznych: przestrachu, zmartwień, nieszczęśliwej mi- łości. Poglądy te w przesadnej postaci żyją do dzisiaj wśród publiczności. Hipokrates uważał histerię za chorobę właściwą kobietom i wiązał ją przyczynowo z macicą, którą wyobrażano sobie jako narząd wędrujący w ciele i podchodzący do gardła. Uważał on powikłania życia płciowego za przyczynę histerii i radził leczyć histe- ryczne dziewczęta małżeństwem, Aretajos rozbudował mechanistycznie pogląd na rolę wędrującej macicy w powstawaniu poszczególnych objawów histerycznych. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, prawo medyczne, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Aby podkreslic psychiczna nature reakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osoby otaczające chorego powinny zachowywać się w jego obecności spokojnie i nie zwiększać psychicznego podniecenia chorego. Szcze- gółowe badanie chorego jest przeciwwskazane. Mówienie powinno być zakazane. .Chory nie powinien głęboko oddychać. by przez płytkie oddychanie zmniejszyć przepływ krwi do klatki pier- siowej z dużego krążenia. Dietę stosuje się początkowo głodową ograni- czając ją do małych ilości zimnego mleka i do lodu. Na okolicę sercową kładzie się worek z lodem dla zmniejszenia podniecenia serca i zape- wnienia większego spokoju chorego. Dla większego unieruchomienia chorego wielu lekarzy stosuje podskórne wstrzykiwanie morfiny, w dawce 0,01-0,015 łącznie z atropiną w dawce 0,001-0,0015. Morfina, prócz zapewnienia ogólnego spokoju chorego, zmniejsza dusz- ność i łagodzi kaszel, przez co krwawiące płuco ma względny spokój, a to sprzyja samorodnemu ustaniu krwotoku. Pewne znaczenie ma także i ta okoliczność, że morfina zwiększając ilość krwi w zbiornikach zmniej- sza ilość krwi krążącej. Krwotok można czasami zatrzymać przez wypicie roztworu z łyżki stołowej soli kuchennej w szklance wody. Najlepsze wy- niki osiąga się jednak przez stosowanie leków, które zwiększają krzepli- wość krwi i jednocześnie, zwężając krwawiące naczynia, obniżają ciśnie- nie krwi w płucach oraz zwalniają w nich krążenie, co sprzyja krzepnię- wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natmum citricum), który stosuje się dożylnie 1-2 razy dziennie w dawce 20 ml 20-307″0 roztworu, najlepiej w 107″0 cukrze gronowym, oraz wyciąg z tylnego Płata przysadki w postaci pituitrolu, który wprowadza się dożylnie powoli (w ciągu 3-5 minut) dla uniknięcia wstrząsu 1-2 razy dziennie w dawce 1/2-1 ml 207″0 roztworu w 107″0 cukrze gronowym. Poleca się także leki tylko powiększające krzepliwość krwi albo tylko wywierające działanie na krążenie. Do pierwszej grupy należą nastę- pujące leki: stosowane dożylnie w dawce 10 ml w roztworach hipertonicznych (107%) bromek sodowy (tuitriurn. bromatum), który wywiera nadto działanie uspokajające, chlorek sodowy (natrium muriaticum), koagulen w dawce 20 ml l 20 mI 10-20% cukru gronowego, hemoplastyna (haemoplastin P. D.) w dawce 2 ml, czerwień k o ngo (congorot) w 1% roztworze w dawce 5-10 ml, nadto stosowane podskórnie pepton Wittego w dawce 10-20 ml 5-7% roztworu w 1-7% roztworze chlorku sodowego, surowica końska lub przeciwbłonicza w dawce 20 ml. J. Himmel i A. Złotnik uzyskali natychmiastowe ustanie krwotoków płucnych za pomocą 1-2 ml 10% wodnego roztworu galaktutanu wapniowego (calcium galacturonatum), który wybitnie przyśpiesza kfzepnięcie krwi. Praktykowane podskórne i domięśniowe stosowanie koaglilenu dla zatamowania krwotoku Jest, według moich spostrzeżeń, bezskuteczne. Czerwień kongo jest mało skuteczna w przypadkach krwotoku u chorych z przedłużonym czasem krzepnięcia. [podobne: , prawo medyczne, dentysta Kraków, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off