Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Nie jest rzecza latwa, zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeśli się nie zna diagnostyki psychiatrycznej, rozwarstwić obydwa zespoły, które dla niewtajemniczonego sprzę- gają się w jedną całość. Wspomniany wyżej przykład obrazuje doskonale te sto- sunki. Zespól katalepsji sztywnej okazał się podatny na leczenie wstrząsowe i wresz- cie ustąpił, chociaż trudno przypuścić, aby metody te mogły BYć skuteczne w le- czeniu podstawowej sprawy organicznej, którą określano jako zapalenie mózgu. W innym z naszych przypadków zespól katalepsji sztywnej wywołany był przez guz szyszynki. Lhermitte i in. (1963) opisali przypadek ciężko przebiegającej kata- lepsji sztywnej (mutisme akinetique), która utrzymywała się w ciągu 5 mies. aż do zgonu. Stan ten był wywołany procesem rozmięknieniowym, który zniszczył niemal zupełnie wstępującą część układu siateczkowego. W przypadku tym były zaburze- nia świadomości, w początkowym okresie nawet stan nieprzytomności. Zaburzenia świadomości nie należą zasadniczo do pojęcia katalepsji. W opisanym przypadku i w innych analogicznych ilościowe zaburzenia świadomości przypisać •trzeba dzia- łaniu podstawowej sprawy chorobowej bezpośrednio na ośrodki świadomości w pniu mózgowym i w międzymózgowiu. W rozpoznaniu mamy obowiązek rozwarstwić obydwa tzędy zjawisk i działać leczniczo na zespół kataleptyczny, nawet jeżeli nie p6trafimy opanować sprawy podstawowej. Przypadek nr 12. Syndromrt catalepticum in cursu diarrhoeae infectiosae cum toxicosi. Chłopiec ur.-4. XII. 1953 r., przyjęty na Oddział Zakaźny Kliniki Cho- rób Dziecięcych AMG dn. LVIII. 1955 r. z powodu ciężkich biegunek, trwających od czerwca. Przy przyjęciu dziecko blade, apatyczne, robi wrażenie chorego, ma ślady odwodnienia, brzuch duży, żabi, rozchodzący się na boki tzw. brzuch Harri- sona, odżywienie upośledzone, różaniec krzywiczy. W narządach wewnętrznych zmian nie stwierdzono, W ciągu pierwszych dni stolce płynne, cuchnące, ze śluzem, niekiedy wymioty. Mimo kroplówek nawodnienie upośledzone. Wieczorami stany podgorączkowe lub gorączka do 39°. W ciągu pierwszych 3 tyg. ciężki stan utrzy- muje się, dziecko stale traci na wadze. Posiewy w różnych kierunkach wypadły ujemnie. Po aureomycynie poprawa przemijająca. Podejrzewano gruźlicę przewodu pokarmowego. Po streptomycynie, PAS i nikozydzie wyraźniejsza poprawa, jed- nakże z końcem sierpnia znowu gorączka, wymioty, biegunka, utrata wagi. W ciągu września kilkakrotnie to pogorszenie, to- polepszenie. Tła etiologicznego nie udało się ustalić z pewnością, jednakże wszystko przemawiało za kolibacilozą. W okresach pogorszenia kilkakrotnie zauważono, że dziecko staje się apatyczne, że nierucho- mieje utrzymując kończyny i ciało w nie dogodnych ułożeniach. Dnia 4. X. odbyła się konsultacja psychiatryczna (Dr Gałuszko): dziecko siedzi bez ruchu, kończyny dolne skurczone, kontaktu słownego nie udaje się nawiązać, mirnika nieruchoma, mutyzm, dziecko samorzutnie nie zmienia pozycji ciała, uniesione w górę kończyny górne utrzymują się zgięte w łokciach; przy prostowaniu ich wyczuwa się negaty- wizm, dziecko nie yrzyjmuje pokarmów. Wraz z poprawą stanu ogólnego opisany zespół kataleptyczny ustąpił, nie pozostawiając ubytków psychicznych, jak wynika z katarnnezy. [podobne: , logopeda warszawa, powiększanie piersi, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Nie jest rzecza latwa, zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Sterlinga dotyczy przeważnie gruźlicy płuc postępującej, atomiast nie uwzględnia gruźlicy płuc wczesnego dżieciństwa ani okresu łodzieńczego a także czynnika patogenetycznego i odpornościowego. Iotez obecnie nie może już nas zadowolić. Wyrugowują ją klasyfikacje Bard-Pićryego (z r. 1913) oraz Neumanna. Pierwsza z nich uwzględnia zynnik patogenetyczny, a druga, prócz tego, stan odporności swoistej, dyż opiera się na klasyfikacji Barda i na teorii trzech okresów alergicz- ych Rankego. Klasyfikacje te, zwłaszcza Neumanna, pozwalają wnosić o przeszłości i przyszłości chorego o najwłaściwszym leczeniu. Ich wyż- szość pod tym względem nad klasyfikacją Sterlinga można wyjaśnić na przykładzie przewlekłej gruźlicy płuc włóknisto-serowatej. W klasy- fikacji Neumanna odpowiadają tej postaci gruźlicy płuc suchoty płuc rozpadowo-włókniste (phthisis pulmorium chronica ulceroso-fibrosa), su- hot Y płuc włóknisto-serowate pospolite (phthisis pulmonum fibroso- caseosa communis) i przewlekłe suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis ulmonum pubertatis chronica). Te postaci objęte w klasyfikacji Ster- inga jednym mianem różnią się i przeszłością, i przyszłością, “Ceteris aribus” najgorzej rokują suchoty płuc okresu pokwitania, lepiej : su- hot Y płuc pospolite i naj pomyślniej – suchoty płuc rozpadowo-włókni- te. Suchoty okresu pokwitania powstają w wieku młodzieńczym, gdy strój, zakażony prątkami gruźlicy, nie może wytworzyć dostatecznej dporności z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Na odwrót su- hoty płuc rozpadowo-włókniste dotyczą osób najczęściej w wieku star- zym i są poprzedzone gruźlicą płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną tuberculosis pulmonum fibrosa densa localisata) albo włóknistą rozlaną (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa), które przebiegają latami wśród zaostrzeń i przycichania choroby. Postać ta rozwija się pod działaniem czynników osłabiających ustrój, tak jak i suchoty płuc okresu pokwitania, lecz nie szerzy się tak szybko w płucu wskutek obfitego w nim rozwoju bliznowaciejącej tkanki łącznej oraz pewnej, chociaż nieco już upośle- dzonej, zdolności obronnej ustroju nabytej w walce, toczonej z zaka- żeniem gruźliczym latami. Toteż objawy toksyczne, bardzo wyraźne w su- chotach płuc okresu pokwitania, są tutaj o wiele słabsze i sprawa choro- bowa może trwać długo. Inaczej się dzieje w pospolitych suchotach płuc. Tu nie ma przeszkód w szerzeniu się sprawy chorobowej w płucu, a odporność swoista, naby-ta przy pierwszym zakażeniu, znacznie już osłabła. Toteż sprawa chorobowa, pozostawiona sobie, przebiega wśród objawów wzrastającego zatrucia i ogólnego wyniszczenia doprowadzając do zejścia śmiertelnego najpóźniej w 7 lat. Niepomyślne rokowanie może jednak ulec radykalnej zmianie, jeżeli zastosuje się we wczesnym okresie choroby właściwe leczenie higieniczno-dietetyczne i odprężające. W tych warunkach może nastąpić nawet zupełne wyleczenie, w przeciwieństwie do suchot płuc rozpadowo-włóknistych, w których leczenie odprężające bardzo często nie da się w ogóle przeprowadzić. [przypisy: , odżywki do rzęs, powiększanie piersi, wkładki sfp ]

Comments Off