Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częste są złudzenia wzrokowe. Omamy wzrokowe pojawiają się tylko przy sprzężeniu z majaczeniem. Omamy czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe nigdy nie górują w obrazie klinicznym. Gdy chory po obezwładnieniu dopro- wadzony zostanie do lekarza, uderza jego skoordynowane zachowanie, tak że przy powierzchownym badaniu łatwo uznać psychozę za przebrzmiałą. Chorzy potrafią do pewnych granic dysymulować, ich orientacja bywa dość dobra. Czasem samorzutnie, a czasem dopiero gdy lekarz pozyska zaufanie chorego, wychodzą na jaw urojenia prześladowcze i ksobne, rzadziej wielkościowe. Czasem w obecności lekarza chory doznaje omamów słuchowych, co może spo- wodować nieporozumienia, gdyż chory słyszy głos tegoż lekarza. Nieporozu- mienia na sali chorych bywają nierzadkim zjawiskiem. Urojenia nie mają wypracowanej systematyzacji, chorzy czują się po prostu prześladowani przez jakąś bandę wrogów. Czasem spotkać można wyjaśnienia ze strony chorych w rodzaju parafrenicznych: wrogowie mają aparaty podsłuchowe, aparaty do nadawania grosów itd. Struktura osobowości jest utrzymana. Górujący nad całą psychiką chorego lęk jest tylko w pierwszym okresie dostosowany do sytuacji. Po kilku dniach, po tygodniu i później można czasem stwierdzić nie- dostosowanie natężenia afektu do treści urojeń. Czasem stwierdza się nawet humor wisielczy, podobnie jak w delirium tre- mens. Niektórzy chorzy są jakby zrezygnowani albo uderzająco obojętni. Zda- rzają się też przypadki,. że chorzy zamiast walczyć. z wrogami robią na nich dońiesienia do władz. W późniejszym okresie bywają wprawdzie drażliwi, ale nie dochodzi już do wybuchów wściekłości. [więcej w: , olejki do włosów, magnez i witamina b6, olej kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Czeste sa zludzenia wzrokowe. Omamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Coraz bardziej zyskuje na uznaniu pogląd, że siedzibą tych nibynerwicowych za- burzeń jest układ siateczkowy (formatio reticula1″is) odpowiedzialny za rozhamowa- nie ośrodków oddechowych rdzenia przedłużonego. Układ ten pokrywa się poję- ciowo z centrencefalicznym układem Penfielda. Pokrewnym zespołem zdaje się być triada pnia mózgowego Reichardta, na którą składają się: hiperwentylacja z często- skurczem, niepokój ruchowy i lęk. D. Muller (z Kliniki Leonharda w Berlinie, 1961) opisał przypadek zespołu neuro-hiperwentylacyjnego z równoczesną depresją bezlę- kową i “dysionią tetanoidną”, wywodząc wszystkie te elementy z zaburzeń układu siateczkowego. W tej chwili bardzo trudno wyrobić sobie ścisle rozeznanie w roz- maitych tych opisach klinicznych i ich hipotetycznych wyjaśnieniach. Przyszłe ba- dania kliniczne na pewno wniosą tu ład. Na razie badania odznaczają się wybitną dwutorowością. Jedni klinicyści szukają wyłącznie umiejscowienia ośrodkowego zaburzeń klinicznych typu nerwicowego, a więc czynnościowych i znalazłszy w tym kierunku poszlaki, starają się zaprze- czyć psychogenii stwierdzanych klinicznie zaburzeń. Drudzy zaś zajęci wyłącznie psychogenetyczną stroną badań nie doceniają składnika lokalizacyjnego. Dawny spór somatyków i psychików nie przebrzmiał. W klinice musimy stać na stanowisku jedności psychofizycznej. Reakcje psychogenne nie rozgrywają się w sferze niema- terialnego ducha, lecz mają zawsze jakieś podłoże w mózgu. Do znalezienia wspól- nego języka mogą się przyczynić badania Gamskiego. Nawiązując do pojęć w ro- dzaju diencphalopathia, diencephalosis, hypothalamopathia, hypothalamosis, autor ten przebadał czynnościowe zaburzenia podwzgórza i stwierdziwszy ich łączność z procesami korowymi, a więc i z czynnikami psychicznymi, poświęcił uwagę zespo- łom, które określił mianem cortico-hypothalamopathia (-hypothalamosis) mono- aut polysymptomatica. Za celowością wyodrębnienia zespołu korowo-podwzgórzowego przemawia współdziałanie objawów zmienionej pobudliwości ośrodków podwzgórza wobec bodźców płynących z obwodu i od strony kory mózgowej, np. wychudzenie, otyłość, nadciśnienie tętnicze, wyłysienie plackowate, nadcieplność lub niedocieplność, częstoskurcz, zaburzenia naczynioruchowe, obrzęki, zaburzenia ruchowe mięśni gład- kich narządów wewnętrznych, adynamia mięśni szkieletowych, zaburzenia odde- chowe, snu, łaknienia i pragnienia, zaburzenia wkrewne łączące się z czynnością przysadki itd. Oczywiście do zaburzeń tych może dojść na drodze psychogennej, ale i na odwrót, zaburzenia neurowegetatywne muszą się odbić na psychice chorego, zwłaszcza na jego życiu uczuciowym. [więcej w: , olejki do włosów, rehabilitacja, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

« Previous Entries