Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do snu, lecz nie do katalepsji. W wyniku tych rozległych badań doświad- czalnych dochodzi Baruk do wniosku uderzająco zgodnego z nauką Pawłowa, a wy raźnie sprzecznego z neowirchowianizmem, mianowicie, że katalepsja bulbokapni- nowa .wynika z działania rozlanego na cały mózg, lecz najważniejszą rolę w tym działaniu odgrywa czynnik korowy. Z kolei wypróbowywano rozmaite środki che- miczne i uzyskiwano podobne działanie jak przy użyciu bulbokapniny. Szczególnie wybitne działanie kataleptogenne stwierdził Baruk w stosunku do toksyny neuro- tropowej Bacterium coli, która wywołuje poza innymi skutkami znamienny opis zakrzeplej trwogi” (frayeur figee), polegający na znieruchomieniu zwierzęcia na pewien czas z wyrazem mimicznym lęku – objaw znany i w psychopatologii ludz- kiej. Ten sam objaw w 10 lat później (1943) uzyskał De Jong za pornocą bulbokap- niny. Słabe dawki toksyny Bacterium coli powodują sen, musi więc być jakiś wspólny punkt zaczepienia dla snu i katalepsji. Baruk nie nawiązuje tutaj do badań doświad- czalnych Hessa nad czynnościami międzymózgowia, chociaż synteza tych wyników jest oczywista. Surowica przeciw pałeczce okrężnicy zapobiega wystąpieniu kata- lepsji. Ma to znaczenie dla leczenia katalepsji wywołanej u człowieka zakażeniem tymi drobnoustrojami. W ogóle analogii z kliniką ludzką jest wiele. Zauważono np., że gruźlica uczula zwierzęta na toksyny. Wśród wielu środków stosowanych do doświadczalnego wy- wołania katalepsji, wymienić trzeba żółć pobraną z dwunastnicy osobników cierpią- cych na żółtaczkę oraz katatoników (z zastrzeżeniem, że chodziło prawdopodobnie o zespół kataleptyczny). zere ta wywołuje katalepsję u gołębi i innych ptaków. W stanie kataleptycznym ptaki utrzymują równowagę siedząc na ruchomej podsta- wie. a podrzucone w powietrze lecą, po czym na ziemi popadają zaraz w stan bez- r.uchu. Jest to dobra ilustracja zasady, że w katalepsji cierpi napęd psychoruchowy, a nie czynności odruchowo-automatyczne. Doświadczenia z żółcią osobników w 6 mies. po ustąpieniu żółtaczki dają wyniki ujemne. Podgrzanie żółci kataleptogennej w ciągu 10 min. do 1000 usuwa tę właściwość. Nie posiadają też jej: sok trzustkowy, żółć pobrana w rzeźni z woreczka żółciowego, sole żółciowe, barwniki żółciowe i bili- rubina, cholesteryna. [podobne: , bielizna nocna, gabinet ginekologiczny, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najcięższe nerwice uzyskuje się prowadząc równolegle u tego samego psa dwa rzędy doświadczeń. Jedne nie różnią się od zwykłych doświadczeń, drugie natomiast zmieniają się w ten sposób. że w chwili gdy zwykle następuje dokarmianie, działa się na psa podnietą przykrą. Dwa te rzędy doświadczeń, z których drugi zamiast ślinienia jako odruchu warun- kowego wywołuje odruch zahamowania odczynu, różnią się od siebie na początku doŚwiadczenia• innym sygnałem warunkowym. Bodziec pokarmowy może polegać: np. na pewnej serii tonów, a bodziec hamulcowy może zawierać te same tony, lecz. w odwróconej kolejności. O ile .początkowo pies dobrze odróżnia obydwa rzędy bodźców, o tyle później staje się to coraz trudniejsze, gdyż rozmyślnie tony coraz. bardziej upodabnia się. W końcu stają się one tak do siebie podobne, że pies nie potrafi odróźnić bodźca pozytywnego od hamulcowego. Niemożność różnicowania tonów doprowadza w ten sposób procesy hamowania i pobudzenia do zderzenia. Bodźce warunkowe można jeszcze bardziej wikłać, raz wzmacniając je pokarmem; innym razem nie, bez jakiejkolwiek prawidłowości, tak że różnicowanie staje się w ogóle niewykonalne. Powstają w ten sposób ciężkie stany nerwicowe. Niepokój psa wzrasta, czynność: serca wybitnie się przyspiesza, pies w komorze doświadczalnej szczeka i rzuca się, nie chce jeść i pokarm wypuszcza z pyska na dźwięk nie tylko doświadczalnej serii tonów, ale i jakiejkolwiek innej. Dochodzi do tego; że pies stawia opór przy prowa- dzeniu go na miejsce doświadczeń. Wzrastający lęk zaczyna promieniować na coraz, dalsze obszary czynności wegetatywnej. Oddech jego staje się chrapliwy, dochodzi do mimowolnego oddawania moczu zarówno w komorze doświadczalnej, jak i poza komorą. Na widok osób, które prowadzą z nim doświadczenia, pies przybiera postawę obronną, chociaż wobec innych zachowuje się przyjaźnie. W końcu reaguje obja- wami nerwicowymi nie tylko na tony, ale na wszelkie dźwięki, np. na gwizdanie. Objawom lęku zaczyna towarzyszyć wzwód, a wreszcie dochodzi i do wytrysku. nasienia. [podobne: , olejek kokosowy, pierścionek zaręczynowy, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries