Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Ze strony ukladu nerwowego spostrzegano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze strony układu nerwowego spostrzegano bóle głowy, drże- nie rąk, przygnębienie lub przejściowe podniecenie, zapalenie wielu ner- wów, zespół Landryego i in. Wrażliwość na sole złota bywa różna u różnych osób, a nawet zmien- na u tej samej osoby. Powikłania stojące w związku z leczeniem prze- tworami złota mogą powstawać nawet już po małych ich dawkach i być pomimo to ciężkie. Ta okoliczność nakazuje wielką ostrożność w leczeniu przetworami złota. Toteż nie należy go stoso- wać w praktyce ambulatoryjnej, pozostawiając je klinikom, szpitalom i zakładom leczniczym w ogóle (sanatorium itd.) pod warunkiem ścisłego nadzoru lekarskiego przy nie zaniedbywaniu równoczesnego stosowania innych sposobów leczenia. Dla zapobieżenia powikłaniom niektórzy polecają w okresie lecze- nia złotem, prócz zwykłych badań stanu chorego, systematyczne badania krwi co do krwinek białych, by uprzedzić powstanie agranulocytozy oraz ostrej białaczki, nadto badanie poziomu mocznika w krwi i objawu opaskowego. Leczenie przerywa się z pojawieniem się wyraźnej eozyno- filii, także. leukopenii i neutropenii z limfocytozą, azocicy lub objawów utajonej krwotoczności w postaci wybroczyn skórnych po założeniu na ramię opaski na 10 minut. Podjęto próby określania tolerancji ustroju na sole złota za pomocą tzw. aurodermoteakcji polegającej na badaniu stopnia oddziały- wania skóry na śródskórne wstrzyknięcie 1 mg przetworu złota .. Dodatni odczyn skórny ma podobno pojawiać się u chorych, którzy na leczenie złotem oddziałują powikłaniami pozłotowymi, natomiast odczynu tego nie ma u chorych, którzy leczenie złotem znoszą dobrze. Chorzy znoszą przetwory złota lepiej, jeżeli leczenie to kojarzy się ze stosowaniem przetworów wątroby. Toteż w przypadkach nietolerancji na złoto poleca się, oprócz przerwania leczenia złotem; opoterapię wątrobną. Niektórzy polecają wstrzykiwać. złoto w 5-10 ml 5ro roztworu glukonianu sodowego (natrium gluconatum) lub wapniowego (calcium glueonatum), które zwiększają tolerancję ustroju na złoto. L. Bernard wstrzykuje glukonian wapniowy takżel w przerwach między wstrzykiwaniami złota. Przy takim leczeniu nie spostrzegał on już więcej poważnych powikłań w postaci ciężkiego uszko- dzenia nerek, jelit, krwi i skóry a tylko zmiany skórne, na błonach ślu- zowych i ze strony jelit, które szybko ustępowały. Stanisław Tuszewski dla zapobieżenia powikłaniom wstrzykuje złoto w 150-200 ml 25ro glukozy, Anastazy Landau – w 10 ml 5% glukozy. Poleca się także wstrzykiwania dożylne złota w 20 % roztworze podsiarczynu sodowego (natrium subsulfurolum) lub 10% roztworu podsiarczanu magnezowego (magnesium subsulfurosum). Kwas askorbinowy (witamina C) łagodzi i usuwa objawy nietolerancji na złoto i dlatego też może być pomocny w przeprowadzaniu leczenia złotem. [podobne: , odżywka do rzęs, olejek cbd, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Ze strony ukladu nerwowego spostrzegano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do snu, lecz nie do katalepsji. W wyniku tych rozległych badań doświad- czalnych dochodzi Baruk do wniosku uderzająco zgodnego z nauką Pawłowa, a wy raźnie sprzecznego z neowirchowianizmem, mianowicie, że katalepsja bulbokapni- nowa .wynika z działania rozlanego na cały mózg, lecz najważniejszą rolę w tym działaniu odgrywa czynnik korowy. Z kolei wypróbowywano rozmaite środki che- miczne i uzyskiwano podobne działanie jak przy użyciu bulbokapniny. Szczególnie wybitne działanie kataleptogenne stwierdził Baruk w stosunku do toksyny neuro- tropowej Bacterium coli, która wywołuje poza innymi skutkami znamienny opis zakrzeplej trwogi” (frayeur figee), polegający na znieruchomieniu zwierzęcia na pewien czas z wyrazem mimicznym lęku – objaw znany i w psychopatologii ludz- kiej. Ten sam objaw w 10 lat później (1943) uzyskał De Jong za pornocą bulbokap- niny. Słabe dawki toksyny Bacterium coli powodują sen, musi więc być jakiś wspólny punkt zaczepienia dla snu i katalepsji. Baruk nie nawiązuje tutaj do badań doświad- czalnych Hessa nad czynnościami międzymózgowia, chociaż synteza tych wyników jest oczywista. Surowica przeciw pałeczce okrężnicy zapobiega wystąpieniu kata- lepsji. Ma to znaczenie dla leczenia katalepsji wywołanej u człowieka zakażeniem tymi drobnoustrojami. W ogóle analogii z kliniką ludzką jest wiele. Zauważono np., że gruźlica uczula zwierzęta na toksyny. Wśród wielu środków stosowanych do doświadczalnego wy- wołania katalepsji, wymienić trzeba żółć pobraną z dwunastnicy osobników cierpią- cych na żółtaczkę oraz katatoników (z zastrzeżeniem, że chodziło prawdopodobnie o zespół kataleptyczny). zere ta wywołuje katalepsję u gołębi i innych ptaków. W stanie kataleptycznym ptaki utrzymują równowagę siedząc na ruchomej podsta- wie. a podrzucone w powietrze lecą, po czym na ziemi popadają zaraz w stan bez- r.uchu. Jest to dobra ilustracja zasady, że w katalepsji cierpi napęd psychoruchowy, a nie czynności odruchowo-automatyczne. Doświadczenia z żółcią osobników w 6 mies. po ustąpieniu żółtaczki dają wyniki ujemne. Podgrzanie żółci kataleptogennej w ciągu 10 min. do 1000 usuwa tę właściwość. Nie posiadają też jej: sok trzustkowy, żółć pobrana w rzeźni z woreczka żółciowego, sole żółciowe, barwniki żółciowe i bili- rubina, cholesteryna. [podobne: , bielizna nocna, gabinet ginekologiczny, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries