Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘olej do włosów’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE) Mówimy o stanach reaktywnych w przypadkach zaburzeń wywołanych przez Uraz psychiczny (psychotrauma). Określenie “reaktywny” oznacza więc, że zespoły psychotyczne lub nerwicowe powstają jako reakcja na podniety śro- dowiskowe. Nie zawsze chodzi tutaj o -jeden ciężki uraz psychiczny. Szkodli- wie działają również liczne, choć słabsze urazy psychiczne, zwłaszcza gdy ośrod- kowy układ nerwowy wystawiony jest na nie w ciągu dłuższego czasu. Aby te urazy psychiczne mogły zadziałać chorobotwórczo, musi ustrój żywy być odpo- wiednio podatny. Czynnik reaktywny nigdy nie odgrywa więc roli wyłącznej. Tak jak nie ma chorób absolutnie endogennych, gdyż zawsze zaznacza się w pewnym stopniu współudział czynnika egzogennego, tak samo w powsta- waniu stanów reaktywnych bierze udział również .osobnicza podatność układu nerwowego. Pokrywa się ona z pojęciem konstytucji. Składają się na nią czyn- niki dziedziczno-typologiczne. Różnice osobnicze sprawiają, że nie każdy czło- wiek reaguje w taki sam sposób na taki sam uraz psychiczny. W każdym razie wiadomo dzisiaj, że sposób reagowania na urazy psychiczne zależy od ośrodko- wego układu nerwowego. Dotyczy to nie tylko psychiatrii, lecz wszystkich dziedzin medycyny, zwłaszcza chorób wewnętrznych. We wszystkich choro- bach odgrywa rolę niedoceniany do niedawna czynnik psychiczny. Psychiatria doceniała zawsze jego rolę. Normalny człowiek wystawiony jest w ciągu całego życia na działanie czyn- .ników psychotraumatycznych. Pod ich ciosami nie traci on jednak równowagi. Reakcja jego jest dostosowana do natężenia urazu psychicznego. W przeci-. wieństwie do tego prawidłowego sposobu reagowania, reakcja chorobliwa zdradza niestosunek ilościowy między natężeniem podniety a natężeniem i cza- sem trwania jej efektu nerwowo-psychicznego. Jeżeli chodzi o nerwice, to niestosunek ten jest przede wszystkim natury ilościowej. Natomiast w psychozach reaktywnych można stwierdzić również niestosunek jakościowy. Przestajemy chorego rozumieć. Nie możemy pojąć, dlaczego reaguje on właśnie w taki sposób na zrozumiałe zresztą urazy psy- chiczne. Nie znając osobniczych właściwości żywego ustroju, nie potrafimy przewidzieć jego reakcji, choćbyśmy znali dokładnie Ilościowe i jakościowe właściwości działających podniet. Odpowiedź żywego ustroju na podnietę zależy bowiem od aktywnej jej przeróbki w układzie nerwowym. Ustrój żywy nie jest bowiem maszyną. Do mechanicznej . odpowiedzi na podnietę dołącza się tu moment psychiczny, zależny od stanu wyższych czynności nerwowych. U osob- ników psychopatycznych zwykła, słabsza podnieta może wywołać gwałtowną chorobliwą reakcję. Porównuje się to do beczki prochu, którą jedna iskra może wysadzić w powietrze. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, rozstanie, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do skreślenia obrazów klinicznych poszczególnych ze- społów reaktywnych wyjaśnić trzeba, że nerwice należą do psychiatrii, a nie do neurologii, chociaż i neurolog, i internista, i każdy inny lekarz wciąż się z tymi zagadnieniami styka i musi znać dobrze klinikę psychonerwic. Pojęcie “choroby psychicznej” jest więc naj ogólniejsze. Dzielimy je ze względów praktycznych na “choroby umysłowe” (psychoses), tj. takie, które upośledzają czynności umysłu w ścisłym znaczeniu oraz na psychonerwice (neuroses), które pozo- stawiają umysł, intelekt nienaruszony. O ścisłości naukowej w tym podziale nie może być mowy. Histeria np. jest zespołem psychonerwicowym, ale czasem doprowadza i do psychozy. Nerwica natręctw rozgrywa się bez względu na jej przyczyny w sferze czynności myślo- wych. Trzeba tu zresztą wtrącić zastrzeżenie, że w ciężkiej nerwicy natręctw pneumoencefalografia ujawnia nierzadko zaniki kory mózgowej. Zespoły reak- tywne czasem bywają psychozami, czasem nerwicami. Łączy je z ostrymi ze- społami psychotycznymi: ostrość i-czynnościowość. Jeżeli w praktyce wyodręb- niamy często nerwice spośród chorób psychicznych, tak jak gdyby chodziło tu tylko o “nerwy” to czynimy to przez ludzki wzgląd na chorego i jego ro- dzinę, którym sprawia przykrość, a nawet w naszych rvarunkach wyrządza życiową szkodę przyznanie się do choroby psychicznej. W oczach nieuświado- mionego ogółu choroba psychiczna wciąż jeszcze dyskwalifikuje, podczas gdy choroba nerwowa nie. [przypisy: , olej do włosów, krem neutrogena, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries