Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum (haHucinosis acuta) na tle za- burzeń krążenia. G. W., ur. 9. L 1892 r., obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono. Rozwój w latach dziecięcych i dojrzałych prawidłowy. Ukończył wydział prawniczy i ekonomiczny, jest spensjonowanym dyrektorem banku. Nigdy nie pił. W roku ubie- głym przeszedł zawał mięśnia sercowego. Od 1954 r. przebywał w Szpitalu Miejskim w Gdyni z powodu przewlekłej niewydolności krążenia: powiększenie serca, płyn przesiękowy w prawej jamie opłucnej, obrzęk wątroby, znacznego stopnia obrzęki kończyn dolnych i okolicy krzyżowej. W przebiegu leczenia wystąpiła ostra psychoza: zauważył, że wśród współ- chorych jest wielu, którzy doskonale znają jego przeszłość, co mu dawano do pozna- nia przytykami i szykanami. Do tych urojeń ksobnych i prześladowczych dołączyły się wkrótce omamy słuchowe, zsynchronizowane z węchowymi. Omamy te miały charąkter rozmów, prowadzonych na jego temat przez chorych szpitala, później pojawiły się również głosy obcych ludzi. Był jakby świadkiem rozprawy sądowej, w której on był oskarżonym. Rozprawę prowadził jakby prokurator, szereg osób oskarżało go o najohydniejsze zbrodnie, inne osoby broniły go. Żona i córka były przesłuchiwane i męczone. W pewnej chwili słyszał jak mówiono na korytarzu: “słuchajcie, pani G. umarła, nie wytrzymała, serce jej pękło”. Wierzył święcie w rze- czywistość tych przeżyć, przechodził okropny lęk. Obrzucano go wyzwiskami obelży- wymi i grubiańskimi, ale zawsze w trzeciej osobie. Przesłuchiwanych męczor:io w aimnej wodzie i gaz;owano, czul zapach gazu. Kiedy żona go odwiedziła 1 stwier- dził, że żyje, zdumiał się i na chwilę zrozumiał, że padł ofiarą jakichś chorobliwych złudzeń, aie wkrótce potem, gdy znowu doznawał tych samych masowych omamów i ur.ojeń zatracał z powrotem wszelki krytycyzm. Stan ten trwał ok. 6 rvs., po czym w ciągu jednego dnia, w czasie przewożenia go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG, wszystko przeminęło. Przyjęty dnia 13. V. W Klinice stwierdzono tylko pewną ,lękliwość przy całkowicie zachowanym krytycyzmie co do minionych przeżyć psy- chotycznych. Łączność afektywna i intelektualna z chorym bardzo dobra. Życie afektywne nie wykazuje naj mniej szych śladów uszkodzenia. Nienaruszona struktura osobowości. Chory jeszcze w ciągu kilku dni, gdy był gwar na sali, odczuwał pewien stan ,lękowy i jakby dopatrywał się w gwarze głosów, czyniących aluzje do niego. Potrafił sobie jednak wszystko to sam wyperswadować. Od początku pobytu w Kli- nice sensorium czyste. Minione przeżycia odtwarza z naj drobniejszymi szczegóła-mi, nie wykazuje ani śladu niepamięci. Badanie wykazało bardzo dobrą sprawność inte- lektualną i nienaruszoną uczuciowość wyższą. [patrz też: , protetyka, odżywki do rzęs, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Przypadek nr 11. Syndroma pamphrenicum

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 00 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrema uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Wstrząsy elektryczne, elektronarkoza, insulinoterapia dawały co najwyżej złagodzenie objawów, i to przemijające. Rokowanie poprawiło się radykalnie z chwilą wprowadzenia largaktylu, za pomocą którego zarówno przewlekła parafrenia, jak i nawarstwione. na procesach organicznych mózgu zespoły paratrenięzne ulegają w ciągu kilku dni praktycznemu wyleczeniu, Ustępują omamy i urojerńa, pozostaje co najwyżej psychosis residualis, po czym za pomocą dawek pod rzymujących wynik leczniczy utrwalamy. Rozpoznanie i zróżnicowanie. Zasadnicze trudności nastręora fakt, że nie wszyscy psychiatrzy uznają odrębność parafrenii i .schizofrenii par.anoidalnej. Opis obrazu klinicznego parafrenii w piśmiennictwie nie zawsze jest jednaki. Nie- którzy do parafrenii zaliczali obrazy kliniczne z absurdalno-fantastycznymi uroje- niami i z omamami wzrokowymi. Trudno ustalić; skąd powstały te nieporozumie- nia. Stoimy na stanowisku, że parafrenia różni się od schizofrenii paranoidalnej brakiem rozpadu struktury osobowości, dobrze zachowanym życiem uczuciowym, nienagannie zachowaną uczuciowością wyższą oraz logiczną systematyzacją urojeń przy braku skłonności do przejścia w otępienie. W nie leczonych przypadkach lekko postępujący przebieg parafrenii przypisywano zazwyczaj szkodliwym wpływom śro- dowiska zakładowego. Jeżeli opisywano przypadki, które z biegiem czasu przecho- dziły w otępienie schizofreniczne, to być może chodziło o blędy rozpoznania. Na tych przypadkach w każdym razie opierają się przeciwnicy pojęcia parafrenii, którzy psychozę tę zaliczają po prostu do schizofrenii paranoidalnej. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne dostarczyło dwojakiego rodzaju argumentów ex JUvantibtlS atoue ex .rf”non ,juvantibus na korzyść odrębności parafrenii. O ile zespól paranoidalny reaguje dość dobrze na leczenie wstrząsowe, to parafrema jednak nie. Z drugiej strony lar- galetyl usuwa objawy parafreniczne bez pozostawienia ubytków, podczas gdy wyle- czona largaktylem schizofrenia paranoidalna zdradza zawsze typowe ubytki charak- terologiczne, intelektualne i afektywne. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries