Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

ZESPOL KATALEPTYCZNY W rozdziale o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATALEPTYCZNY W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środ- kami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a po- nadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katato- niczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą obja- wów kataleptycznych. Do dokonania przewrotu w .naszych zapatrywaniach na naturę objawów kataleptycznych i katatonicznych przyczyniły się w dużej mierze badania nad doświadczalnym wywoływaniem tych objawów, zapoczątkowane przez De Jonga i Baruka w r. 1928 i od tego czasu na całym świecie wielokrotnie przeprowa- dzane. Wnioski z tych badań posunęły się zbyt daleko, gdyż nie tylko kata- lepsja, ale i katatonia zostały wyod- rębnione z kręgu schizofrenicznego. Po- gląd jaki wyznaje np. Baruk w swoim podręczniku psychiatrii z r. 1950 używa- jąc miana katatonii na oznaczenie tego, co nazywano dotychczas katalepsją sztywną. Pogląd ten spotkać można co- raz częściej, zwłaszcza w piśmiennict- wie amerykańskim. Ponieważ za kata- tonię od czasów Kraepelina i Bleulera uważa się pewną postać schizofrenii i dzisiaj wciąż jeszcze, mimo usamo- dzielnienia ostrych zespołów schizofre- nicznych (schizofrenoidalnych), zespół katatoniczny zalicza się do kręgu schi- zofrenicznego, przeto tak zasadnicza re– forma pojęć i mianownictwa wprowa- dza nowe zamieszanie w dziedzinie, w której z takim trudem zdobyto jaką taką ścisłość terminologiczną i pojęcio- wą. Poniżej nie będziemy więc mówili o katatonii doświadczalnej, jak autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy, lecz o katalepsji doświadczalnej, uwa- żając, że katalepsja woskowata i sztyw- na mają to samo wspólne uwarunkowa- nie psychofizjologiczne, w co zresztą wspomniani autorzy nie wątpią. Często też występują one u tego samego osob- nika pod wpływem tych samych przy- czyn doświadczalnych. Miano katatonii zastrzegamy więc nadal dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Sam bowiem zespół katatoniczny żadną miarą nie da -się utożsamić z katalepsją. W tej ostatniej cierpi tylko napęd psychoruchowy, podczas gdy w zespole katatonicznym zaburzenia napędu psychoruchowego tylko górują w obrazie klinicznym, który mieści w sobie ponadto całe bogactwo zaburzeń rozszczepiennych. Spory te o jasność pojęć i terminów nie pomniej- szają ogromnej wagi tych zagadnień. Trzeba sobie uprzytomnić, że po raz pierwszy w dziejach psychiatrii udało się metodami doświadczalnymi u zwie- rząt wywołać psychozę. Psychiatria weszła więc na drogę eksperymentalną. Dlatego zagadnieniom tym warto poświęcić, więcej uwagi. [więcej w: , odzież termoaktywna, stomatologia Kraków, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

ZESPOL KATALEPTYCZNY W rozdziale o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie światowym pojęcie katalepsji opisuje się bardzo często pod rozmaitymi nazwami, bez próby utożsamienia analogicznych zjawisk klinicznych. Spotyka się np. takie nazwy jak akinetic ar trance-like mutism (Cairns i in., 1941; Klee, 1961), akineąis; hypokinesis, akinetischer Zustand, akinetic mute state itd. Bardzo wielu autorów neurologów i neurochirurgów nie wspomina katalepsji; ma się wrażenie że w ogóle autorzy ci nie znają piśmiennictwa psychiatrycznego; skoro nie potrafią zsyntetyzować identycznych zjawisk. Etiologia tych stanów bywała rozmaita; najczęściej chodziło•o guzy III komory, naczyniaki w obrębie mesence- phalon, zakrzep tętnicy podstawnej mózgu, stany pourazowe, zapalenie mózgu itd. Wielokrotnie nie udawało się ustalić etiologii. W Klinice Gdańskiej obserwowaliśmy przypadek katalepsji sztywnej u 9-letniej dziewczynki (ryc. 36) w przebiegu zapa- lenia mózgu nieustalonej etiologii. Stan ten przemijał na kilka godzin po wstrzą- sach kardiazolowych, po czym po wstrząsach elektrycznych ustąpił całkowicie 1 trwale, nie pozostawiając widocznych ubytków. Często zwraca się uwagę na fakt, że mimo osłupienia i mutyzmu chorzy ci nie wykazują zaburzeń świadomości. Stany katalepsji woskowatej lub sztywnej widuje się nierzadko w następstwie zatrucia niektórymi lekami pochodnymi fenotiazyny i innymi. Źródłem dwoistości -mianownictwa i nieporozumień pojęciowych bywa nieznajo- mość zjawiska etioepigenezy, Zespół katalepsji sztywnej, czyli akinetic mutism może wystąpić na podłożu grubych zmian organicznych, które wyrażają się własnym ze- społem objawów neurologicznych i psychopatologicznych. W razie zgonu owo pod- loże organiczne można dokładnie ustalić. Na tym podłożu może wyrosnąć z przy- czyn nieznanych zespół katalepsji sztywnej lub woskowatej. który jest – trzeba to podkreślić – czymś innym; ma mianowicie w odróżnieniu od tamtego zespołu cha- rakter czynnościowy. [patrz też: , krem neutrogena, odzież termoaktywna, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries