Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi były: tempo każdego składnika pierwotnego punktu końcowego w ciągu 12 miesięcy po zabiegu, dyskomfort w klatce piersiowej podczas zabiegu, rewaskularyzacja docelowej zmiany chorobowej, zakrzepica w stencie i restenoza. (Aby uzyskać więcej informacji na temat pierwotnych i wtórnych punktów końcowych, patrz Dodatek dodatkowy). Informacje o śmierci z jakiejkolwiek przyczyny uzyskano z krajowych rejestrów ludności. W Szwecji dane dotyczące zawału mięśnia sercowego i nieplanowanej rewaskularyzacji uzyskano ze szwedzkiego systemu opartego na sieci Web w celu poprawy i rozwoju opartego na dowodach leczenia chorób serca ocenianego zgodnie z zalecanymi badaniami (SWEDEHEART) (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym). W Danii dane dotyczące zawału mięśnia sercowego i rewaskularyzacji uzyskano z duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów oraz z rejestru Heart Denmark w zachodniej Danii, zgodnie z wcześniejszymi badaniami13. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Nie podawano większych dawek, ponieważ obniżenie poziomu antytrombiny w porównaniu z protokołem było ograniczone do 40% (60% poziomu resztkowego w stosunku do wartości wyjściowej) u zdrowych ochotników. W części B i C mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat, którzy mieli umiarkowaną lub ciężką hemofilię A lub B, i którzy otrzymali wcześniejszą profilaktykę, kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli czynność profilaktyczną przerwano co najmniej 5 dni przed inicjacja badanego leku. Uczestnicy z historią żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, znanego współistniejącego zaburzenia trombofilowego, dysfunkcji wątroby lub inhibitorowych alloprzeciwciał byli wykluczeni. Pełne szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia podano w protokole. W części B trzy kohorty uczestników otrzymały trzy podskórne iniekcje raz w tygodniu fitusiranu w dawkach 0,015, 0,045 lub 0,075 mg na kilogram. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Endometrioza jest stanem przewlekłym, zależnym od estrogenu, który powoduje bolesne miesiączkowanie i ból miednicy. Elagolix, doustny, niepeptydowy antagonista uwalniający gonadotropiny (GnRH), w poprzednich badaniach powodował częściowe niemal całkowite zahamowanie estrogenów. Metody
Przeprowadziliśmy dwa podobne, podwójnie ślepe, randomizowane, 6-miesięczne badania fazy 3 (Elaris Endometriosis I i II [EM-I i EM-II]) w celu oceny wpływu dwóch dawek elagoliksu – 150 mg raz na dobę ( grupa dawkowania) i 200 mg dwa razy na dobę (grupa o wyższej dawce) – w porównaniu z placebo u kobiet z rozpoznaną chirurgicznie endometriozą i umiarkowanym lub ciężkim bólem związanym z endometriozą. Dwoma głównymi punktami końcowymi skuteczności były proporcje kobiet, które wykazywały kliniczną odpowiedź w odniesieniu do bolesnego miesiączkowania i odsetka, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna w odniesieniu do niemęcznotowego bólu w miednicy po 3 miesiącach. Każdy z tych punktów końcowych mierzono jako znaczące klinicznie zmniejszenie oceny bólu i zmniejszone lub stabilne stosowanie ratunkowych środków przeciwbólowych, jak zapisano w codziennym dzienniku elektronicznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zaobserwowaliśmy przejściowy wzrost wartości aminotransferazy wątrobowej u 9 z 25 uczestników (36%). Ponieważ fitusiran jest środkiem skierowanym na wątrobę, wzrost ten może być związany z lekiem; jednak niewielki rozmiar próbki i obecność innych potencjalnych czynników zakłócających uniemożliwiało jednoznaczne określenie związku przyczynowego lub związku między dawką. Należy zauważyć, że wywiad medyczny na temat infekcji wirusowej zapalenia wątroby typu C odnotowano u 16 z 25 uczestników (64%) w badaniu oraz u 8 z 9 uczestników (89%) ze zwiększonymi wartościami aminotransferaz. Dlatego możliwe jest, że u niektórych uczestników obserwowane zmiany aminotransferazowe mogły być spowodowane przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C lub zwłóknieniem wątroby wywołanym wirusowym zapaleniem wątroby.30-32 Ograniczenia badania obejmują jego otwarty projekt, krótki czas trwania, niewielką liczbę uczestników, którzy mogą nie reprezentować ogólnej populacji osób z hemofilią, oraz (z wyjątkiem części A) brak randomizacji i równoległej grupy kontrolnej. Dlatego te wyniki należy uznać za wstępne i wymagają potwierdzenia w większych badaniach klinicznych o dłuższym czasie trwania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Silne skoncentrowanie się na pomiarach jakości przez decydentów, organizacje pozarządowe i podmioty finansujące dodatkowo pobudziłoby innowacje w tym obszarze. Wreszcie ustalenie priorytetów jakości wymagałoby rozwiązania jednego z największych wyzwań dla wszystkich: odporności na zmiany. Poprawa jakości wymaga od usługodawców i decydentów zidentyfikowania własnych słabości i zajęcia się nimi bezpośrednio. Niewiele organizacji opieki zdrowotnej jest przyzwyczajonych do tego rodzaju samooceny, a większość z nich na ogół nie jest nagradzana za uznanie braków. Rzeczywiście, w krajach, które w dużej mierze polegają na międzynarodowych darczyńcach w celu wsparcia usług opieki zdrowotnej, darczyńcy koncentrowali się głównie na metrykach dostępu (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Umożliwienie odwiedzającym witrynę FDA szybkiej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa na popularnych platformach mediów społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook, poszerzyłoby wirtualny zasięg wiadomości agencji. Innym sposobem promowania prawidłowego rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie narkotyków jest aktywne uczestnictwo w internetowej obsłudze informacji medycznych. W 2008 r. FDA nawiązała współpracę z WebMD, aby publikować ogłoszenia dotyczące zdrowia publicznego wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i szybko integrować te informacje z pakietami stron WebMD. Strategia cyfrowa dotycząca bezpieczeństwa leków mogłaby rozszerzyć ten model, tak aby obejmował inne witryny, które są często odwiedzane przez ludzi, w tym strony internetowe poświęcone specjalnym chorobom i organizacjom wspierającym pacjentów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Podział kosztów zapewni jedynie przesunięcie kosztów, jeśli programy pomocowe ochronią pacjentów przed kosztami. Firmy farmaceutyczne mogą zmaksymalizować korzyści i zredukować szkody związane z programami pomocy dla pacjentów poprzez ukierunkowanie ich pomocy na pacjentów o niskich dochodach; udzielanie pomocy na wszystkie wydatki medyczne, a nie tylko wydatki na określony lek; oraz ograniczanie pomocy dla pacjentów, których koszty bezpośrednie przekroczyły próg, podobny do tego, co dzieje się, gdy w planie ubezpieczeń wykorzystywany jest maksymalny limit z kieszeni. Programy opracowane zgodnie z tymi wytycznymi zwiększyłyby dostęp pacjentów, nie podważając korzystnych aspektów podziału kosztów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Wydziału Ekonomii i Instytutu Winship Cancer, Emory University, Atlanta. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

HMO grupy lub personelu były bardziej skłonne do prowadzenia szeroko zakrojonych programów orientacyjnych dla nowych lekarzy niż sieć HMO IPA lub PPO. Podział ryzyka, płatności i zachęty finansowe
Tabela 3. Tabela 3. Procedury stosowane w planach opieki za wynagrodzeniem dla lekarzy. Dzielenie ryzyka z lekarzami było typowe dla obu typów HMO, ale rzadko występowało w PPO (tabela 3). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W zarządzanej opiece finansowanie i świadczenie opieki zdrowotnej są organizowane przez jeden podmiot. Plany zarządzania opieką są klasyfikowane jako organizacje zajmujące się utrzymaniem zdrowia (HMO), organizacje preferowanych dostawców (PPO) lub różne mieszanki tych dwóch.1 Istnieją dwie główne formy HMO: model grupowy lub modele HMO modelu personelu i sieć lub niezależne HMO-praktyce-stowarzyszeniu (IPA). Oba typy są zwykle zagrożone kosztami opieki, a zatem często kontrolują koszty, wymagając od pacjentów skierowania do specjalistów przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze w sieci lub HMO IPA są zwykle w niezależnej praktyce. Z kolei PPO składa się z grupy lekarzy, którzy zgadzają się świadczyć usługi pacjentom planu za obniżoną opłatą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘metamina’

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

14 Chociaż HMO i PPO zapisują się na tę samą liczbę osób w całym kraju, ograniczyliśmy próbę PPO do 30 procent całości, ponieważ PPO mają mniej zróżnicowane i mniej rozwinięte funkcje opieki zarządzanej niż HMO. Ustaliliśmy wielkość próby HMO grupy lub personelu oraz próbki sieci lub IPA HMO na podstawie ich udziałów w ogólnej ogólnokrajowej rejestracji HMO (odpowiednio 39 i 61 procent). Prawdopodobieństwo, że dany plan zostanie wybrany, jest zasadniczo proporcjonalne do wielkości planu na jego rynku. Jednak z każdego rynku szukaliśmy minimum jednego planu każdego rodzaju. Wybór PPO był skomplikowany ze względu na brak dobrej listy PPO, z których można pobrać próbki oraz konieczność uzyskania wstępnych informacji przez telefon. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »