Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do złudzenia przypomina ostrą halucynozę alkoholową, jednakże sprawa wystąpiła na tle ciężkich zaburzeń krążenia i cofnęła się, mimo że stan ogólny chorego uległ tylko nieznacznej poprawie. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, że psychoza przebiegała bez jakichkolwiek jakościowych zaburzeń życia afektywnego i bez śladów naruszenia struktury osobowości. Także uczucio- wość wyższa nie doznała obniżenia. Brak też było dowodów jakościowej zmiany świadomości, za, czym przemawia też brak niepamięci. Obraz kliniczny wypełniony był licznymi omamami słuchowymi i zsynchronizowanymi z nimi omamami węcho- wymi. Omamy słuchowe rozgrywały się w postaci rozmów o chorym. Liczne uroje- nia ksobne i prześladowcze są zwarte logicznie i całkowicie usystematyzowane. Prze- biegają te zjawiska z dostosowanym stanem afektywnym i przy dobrej modulacji afektu, przy czym górują silny lęk i pobudzenie psychoruchowe. Są to wszystko cechy parafrenii, jednakże przebieg psychozy jest wybitnie ostry, a powstał na tle ciężkiej niewydolności krążenia. Mamy tu więc niewątpliwie do czynienia z ostrym zespołem parafrenicznym, który przeminął równie nagle jak się zaczął, nie pozosta- wiając ubytków. Ostre przypadki trwają od paru dni do paru tygodni, podostre mogą prze- rwać od 2 do 3 mies. Czasem wychodzi z upływem czasu na jaw po prostu trzewlekła parafrenia, mimo że początkowy obraz kliniczny był typowy. Ostro zębiegająca psychoza, zwłaszcza tam, gdzie była domieszka majaczeniowa, lńczy się czasem snem terminalnym. Objawu tego często jednak brak. Jeden Ten sam chory może przechodzić halucynozę kilkakrotnie, nie znane jest na- przemienne występowanie majaczenia drżennego. Niepamięć czasem dlatego trudno wykryć, że chory pamięta ze szczegółami niektóre fragmenty swoich rsychotyczńych przeżyć. Przy dokładnym badaniu stwierdzić można, że inne ragmenty uległy zapomnieniu. Jeżeli podłoże jest czysto toksyczne, to wyle- czenie bywa całkowite. [przypisy: , rwa kulszowa, logopeda warszawa, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Rozpoznanie. Obraz kliniczny do zludzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeśli się nie zna diagnostyki psychiatrycznej, rozwarstwić obydwa zespoły, które dla niewtajemniczonego sprzę- gają się w jedną całość. Wspomniany wyżej przykład obrazuje doskonale te sto- sunki. Zespól katalepsji sztywnej okazał się podatny na leczenie wstrząsowe i wresz- cie ustąpił, chociaż trudno przypuścić, aby metody te mogły BYć skuteczne w le- czeniu podstawowej sprawy organicznej, którą określano jako zapalenie mózgu. W innym z naszych przypadków zespól katalepsji sztywnej wywołany był przez guz szyszynki. Lhermitte i in. (1963) opisali przypadek ciężko przebiegającej kata- lepsji sztywnej (mutisme akinetique), która utrzymywała się w ciągu 5 mies. aż do zgonu. Stan ten był wywołany procesem rozmięknieniowym, który zniszczył niemal zupełnie wstępującą część układu siateczkowego. W przypadku tym były zaburze- nia świadomości, w początkowym okresie nawet stan nieprzytomności. Zaburzenia świadomości nie należą zasadniczo do pojęcia katalepsji. W opisanym przypadku i w innych analogicznych ilościowe zaburzenia świadomości przypisać •trzeba dzia- łaniu podstawowej sprawy chorobowej bezpośrednio na ośrodki świadomości w pniu mózgowym i w międzymózgowiu. W rozpoznaniu mamy obowiązek rozwarstwić obydwa tzędy zjawisk i działać leczniczo na zespół kataleptyczny, nawet jeżeli nie p6trafimy opanować sprawy podstawowej. Przypadek nr 12. Syndromrt catalepticum in cursu diarrhoeae infectiosae cum toxicosi. Chłopiec ur.-4. XII. 1953 r., przyjęty na Oddział Zakaźny Kliniki Cho- rób Dziecięcych AMG dn. LVIII. 1955 r. z powodu ciężkich biegunek, trwających od czerwca. Przy przyjęciu dziecko blade, apatyczne, robi wrażenie chorego, ma ślady odwodnienia, brzuch duży, żabi, rozchodzący się na boki tzw. brzuch Harri- sona, odżywienie upośledzone, różaniec krzywiczy. W narządach wewnętrznych zmian nie stwierdzono, W ciągu pierwszych dni stolce płynne, cuchnące, ze śluzem, niekiedy wymioty. Mimo kroplówek nawodnienie upośledzone. Wieczorami stany podgorączkowe lub gorączka do 39°. W ciągu pierwszych 3 tyg. ciężki stan utrzy- muje się, dziecko stale traci na wadze. Posiewy w różnych kierunkach wypadły ujemnie. Po aureomycynie poprawa przemijająca. Podejrzewano gruźlicę przewodu pokarmowego. Po streptomycynie, PAS i nikozydzie wyraźniejsza poprawa, jed- nakże z końcem sierpnia znowu gorączka, wymioty, biegunka, utrata wagi. W ciągu września kilkakrotnie to pogorszenie, to- polepszenie. Tła etiologicznego nie udało się ustalić z pewnością, jednakże wszystko przemawiało za kolibacilozą. W okresach pogorszenia kilkakrotnie zauważono, że dziecko staje się apatyczne, że nierucho- mieje utrzymując kończyny i ciało w nie dogodnych ułożeniach. Dnia 4. X. odbyła się konsultacja psychiatryczna (Dr Gałuszko): dziecko siedzi bez ruchu, kończyny dolne skurczone, kontaktu słownego nie udaje się nawiązać, mirnika nieruchoma, mutyzm, dziecko samorzutnie nie zmienia pozycji ciała, uniesione w górę kończyny górne utrzymują się zgięte w łokciach; przy prostowaniu ich wyczuwa się negaty- wizm, dziecko nie yrzyjmuje pokarmów. Wraz z poprawą stanu ogólnego opisany zespół kataleptyczny ustąpił, nie pozostawiając ubytków psychicznych, jak wynika z katarnnezy. [podobne: , logopeda warszawa, powiększanie piersi, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries