Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘kurs sep’

Takie same doswiadczenia podjeto z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Takie same doświadczenia podjęto z rybami, gadami, płazami, ptakami i ssakami- Zwłaszcza u małp uzyskiwano. zjawiska bardzo podobne do patologii ludzkiej. Można w stan osłupienia wprawić w jednym miejscu kota, mysz, małpę i gołębia,. które wzajemnie obojętnieją na swoją obecność. Gdy miną objawy zatrucia, kot rzuca się na mysz, gołąb ulatuje, a małpa ucieka i wspina się. Zachodzi zasadnicza różnica w reaaowaniu na bulbokapninę zwierząt bezkorowych, w szczególności pozbawio- nych mózgowia, u których wywołać można tylko odrętwienie lub porażenie bez katalepsji albo drgawki prowadzące często do śmierci. Natomiast neocortez zdaje się być nieodzownym warunkiem występowania objawów katalelktycznych, które są tym wybitniejsze, im wyższe rozwojowo jest dane ZWIerzę. U kotow wybit- niej występuje katalepsja niż u psów. Króliki są szczególnie oporne na bulbokap- ninę, jak i na różne inne alkaloidy. U ptaków, u których neocortex jest w zawiązku, uzyskuje się często katalepsję lekką i chwiejną. U gołębi uzyskuje SIę dobrą kata- lepsję raczej innymi środkami, o czym będzie mowa poniżej. Na ogół u. ptaków używać należy większych dawek. W związku z tymi badaniami powstało olbrzymie piśmiennictwo dotyczące różnorodnych skutków fizjologicznych katalepsji bulbokap- minowej. Próbowano nawet badań na człowieku, uzyskując typowy zespól katalep- -tyczny. Prób takich ze względów etycznych nie powinno się dokonywać. Badania nad działaniem bulbokapniny skojarzono następnie (Schaltenbrand, Stan- ley Cobb i inn.) z usuwaniem pewnych części mózgowia, Stwierdzono, że tuż po operacyjnym usunięciu kory bulbokapnina nie wywołuje katalepsji, jednakże po wtelu miesiącach działanie to powraca. Usuwano po kolei różne części mózgowia i mimo to udawało się po pewnym czasie wywołać katalepsję. Nie znaleziono więc jakiegoś jednego miejsca, w którym by można było zlokalizować czynnościowo te zjawiska. Usiłowano również rozwiązać zagadkę metodą przepojenia całego mózgu lub jego części substancjami kataleptogennyrni zarówno bulbokapniną, jak toksyną Bacteriu1n coli (Baruk, Pueck). Przepajając całą korę tymi środkami uzyskiwano katalepsję, ale nie tak wybitną jak po wstrzykiwaniach. [patrz też: , kurs sep, sklep kolagen, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Takie same doswiadczenia podjeto z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby się przekonać, czy katalepsja polega na ośrodkowym zaniku napędu psycho- ruchowego, czy też, jak twierdzili niektórzy, jest zjawiskiem czysto mięśniowego pochodzenia, przeprowadzono badania elektromiograficzne, odprowadzając prądy czynnoserowe za pomocą elektrod igiełkowych wbitych w mięsień. Okazało się, że mięśnie w osłupieniu kataleptycznym wykazują prądy czynnościowe niczym istot- nym nie różniące się od tych, które towarzyszą skurczom dowolnym. Co więcej, stwierdzono, że prądy te ulegają zatrzymaniu, gdy odwrócimy uwagę chorego np. nagłym hałasem. Jeżeli zginając przedramię chorego w stosunku do ramienia, czyn- ność tę przerwiemy, to chory wykonuje ten ruch do końca. Prądy czynnościowe elektromiograficzne pojawiają się nawet na sam widok ręki badającego, zanim ten dotknie ramienia chorego. Zjawisko jest więc pochodzenia psychicznego. Tak sarno wyglądają badania elektroiniraficzne w katalepsji histerycznej i hipnotycznej -, Są sposoby odróżnienia katalepsji prawdziwej od udawanej. Mianowicie w stanie kataleptycznym. następuje zmniejszenie lub nawet zniesienie odczynów błędniko- wych, a więc galwanicznego zawrotu głowy, próby kalorycznej i próby obrotowej. Zahamowanie oczopląsu nie może być oczywiście udawane. Bourguignon stwierdził, że zmiany. chronaksji mięśniowej zaznaczają się wybitniej w katalepsji sztywnej niż w woskowatej. Chronaksja przedsionkowa wzrasta w katalepsji nawet do 160, powracając do normy, gdy objawy przeminą. Czasem jednak w ciężkiej katalepsji, zastarzałej lub wyrosłej na podłożu schizofrenii przewlekłej, chronaksja przedsion- kowa właśnie spada aż do naj niższych wartości. Czysty zespćl kataleptyczny jest całkowicie uleczalny. Chodzi tu więc o sprawę niewątpliwie czynnościową. Są znane katalepsje kilkugodzinne wywołane wstrząsem psychicznym. Chorzy ci opowiadają potem, że znajdowali się w stanie jakby bezgranicznego zmęczenia, niezdolni do działania lub powzięcia jakiejkolwiek decyzji. Nawet gdy katalepsja trwa bardzo długo, całe lata, może się cofnąć nie pozosta- wiając najmniejszych ubytków psychicznych lub nerwowych. W takiej długotrwałej katalepsji widzi się między innymi osłabienie ruchów oddechowych aż do ich niemal zupełnej niewidoczności. Mimo to ze zdumieniem i niewiarą czyta się u starych autorów o przypadkach letargu, w których człowieka nawet złożono do trumny. Nawet powierzchowne badanie wykrywa w naj cięższej katalepsji pochodzenia histe- rycznego czy jakiegokolwiek innego, że tętno i krążenie są bez zarzutu oraz że ukrwienie jest utrzymane nawet przy silnej bladości powłok i błon śluzowych. [patrz też: , odżywka do rzęs, implanty zębów, kurs sep ]

Comments Off

« Previous Entries