Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

W pismiennictwie swiatowym pojecie katalepsji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie światowym pojęcie katalepsji opisuje się bardzo często pod rozmaitymi nazwami, bez próby utożsamienia analogicznych zjawisk klinicznych. Spotyka się np. takie nazwy jak akinetic ar trance-like mutism (Cairns i in., 1941; Klee, 1961), akineąis; hypokinesis, akinetischer Zustand, akinetic mute state itd. Bardzo wielu autorów neurologów i neurochirurgów nie wspomina katalepsji; ma się wrażenie że w ogóle autorzy ci nie znają piśmiennictwa psychiatrycznego; skoro nie potrafią zsyntetyzować identycznych zjawisk. Etiologia tych stanów bywała rozmaita; najczęściej chodziło•o guzy III komory, naczyniaki w obrębie mesence- phalon, zakrzep tętnicy podstawnej mózgu, stany pourazowe, zapalenie mózgu itd. Wielokrotnie nie udawało się ustalić etiologii. W Klinice Gdańskiej obserwowaliśmy przypadek katalepsji sztywnej u 9-letniej dziewczynki (ryc. 36) w przebiegu zapa- lenia mózgu nieustalonej etiologii. Stan ten przemijał na kilka godzin po wstrzą- sach kardiazolowych, po czym po wstrząsach elektrycznych ustąpił całkowicie 1 trwale, nie pozostawiając widocznych ubytków. Często zwraca się uwagę na fakt, że mimo osłupienia i mutyzmu chorzy ci nie wykazują zaburzeń świadomości. Stany katalepsji woskowatej lub sztywnej widuje się nierzadko w następstwie zatrucia niektórymi lekami pochodnymi fenotiazyny i innymi. Źródłem dwoistości -mianownictwa i nieporozumień pojęciowych bywa nieznajo- mość zjawiska etioepigenezy, Zespół katalepsji sztywnej, czyli akinetic mutism może wystąpić na podłożu grubych zmian organicznych, które wyrażają się własnym ze- społem objawów neurologicznych i psychopatologicznych. W razie zgonu owo pod- loże organiczne można dokładnie ustalić. Na tym podłożu może wyrosnąć z przy- czyn nieznanych zespół katalepsji sztywnej lub woskowatej. który jest – trzeba to podkreślić – czymś innym; ma mianowicie w odróżnieniu od tamtego zespołu cha- rakter czynnościowy. [patrz też: , krem neutrogena, odzież termoaktywna, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

W pismiennictwie swiatowym pojecie katalepsji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed przystąpieniem do skreślenia obrazów klinicznych poszczególnych ze- społów reaktywnych wyjaśnić trzeba, że nerwice należą do psychiatrii, a nie do neurologii, chociaż i neurolog, i internista, i każdy inny lekarz wciąż się z tymi zagadnieniami styka i musi znać dobrze klinikę psychonerwic. Pojęcie “choroby psychicznej” jest więc naj ogólniejsze. Dzielimy je ze względów praktycznych na “choroby umysłowe” (psychoses), tj. takie, które upośledzają czynności umysłu w ścisłym znaczeniu oraz na psychonerwice (neuroses), które pozo- stawiają umysł, intelekt nienaruszony. O ścisłości naukowej w tym podziale nie może być mowy. Histeria np. jest zespołem psychonerwicowym, ale czasem doprowadza i do psychozy. Nerwica natręctw rozgrywa się bez względu na jej przyczyny w sferze czynności myślo- wych. Trzeba tu zresztą wtrącić zastrzeżenie, że w ciężkiej nerwicy natręctw pneumoencefalografia ujawnia nierzadko zaniki kory mózgowej. Zespoły reak- tywne czasem bywają psychozami, czasem nerwicami. Łączy je z ostrymi ze- społami psychotycznymi: ostrość i-czynnościowość. Jeżeli w praktyce wyodręb- niamy często nerwice spośród chorób psychicznych, tak jak gdyby chodziło tu tylko o “nerwy” to czynimy to przez ludzki wzgląd na chorego i jego ro- dzinę, którym sprawia przykrość, a nawet w naszych rvarunkach wyrządza życiową szkodę przyznanie się do choroby psychicznej. W oczach nieuświado- mionego ogółu choroba psychiczna wciąż jeszcze dyskwalifikuje, podczas gdy choroba nerwowa nie. [przypisy: , olej do włosów, krem neutrogena, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries