Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE) Mówimy o stanach reaktywnych w przypadkach zaburzeń wywołanych przez Uraz psychiczny (psychotrauma). Określenie “reaktywny” oznacza więc, że zespoły psychotyczne lub nerwicowe powstają jako reakcja na podniety śro- dowiskowe. Nie zawsze chodzi tutaj o -jeden ciężki uraz psychiczny. Szkodli- wie działają również liczne, choć słabsze urazy psychiczne, zwłaszcza gdy ośrod- kowy układ nerwowy wystawiony jest na nie w ciągu dłuższego czasu. Aby te urazy psychiczne mogły zadziałać chorobotwórczo, musi ustrój żywy być odpo- wiednio podatny. Czynnik reaktywny nigdy nie odgrywa więc roli wyłącznej. Tak jak nie ma chorób absolutnie endogennych, gdyż zawsze zaznacza się w pewnym stopniu współudział czynnika egzogennego, tak samo w powsta- waniu stanów reaktywnych bierze udział również .osobnicza podatność układu nerwowego. Pokrywa się ona z pojęciem konstytucji. Składają się na nią czyn- niki dziedziczno-typologiczne. Różnice osobnicze sprawiają, że nie każdy czło- wiek reaguje w taki sam sposób na taki sam uraz psychiczny. W każdym razie wiadomo dzisiaj, że sposób reagowania na urazy psychiczne zależy od ośrodko- wego układu nerwowego. Dotyczy to nie tylko psychiatrii, lecz wszystkich dziedzin medycyny, zwłaszcza chorób wewnętrznych. We wszystkich choro- bach odgrywa rolę niedoceniany do niedawna czynnik psychiczny. Psychiatria doceniała zawsze jego rolę. Normalny człowiek wystawiony jest w ciągu całego życia na działanie czyn- .ników psychotraumatycznych. Pod ich ciosami nie traci on jednak równowagi. Reakcja jego jest dostosowana do natężenia urazu psychicznego. W przeci-. wieństwie do tego prawidłowego sposobu reagowania, reakcja chorobliwa zdradza niestosunek ilościowy między natężeniem podniety a natężeniem i cza- sem trwania jej efektu nerwowo-psychicznego. Jeżeli chodzi o nerwice, to niestosunek ten jest przede wszystkim natury ilościowej. Natomiast w psychozach reaktywnych można stwierdzić również niestosunek jakościowy. Przestajemy chorego rozumieć. Nie możemy pojąć, dlaczego reaguje on właśnie w taki sposób na zrozumiałe zresztą urazy psy- chiczne. Nie znając osobniczych właściwości żywego ustroju, nie potrafimy przewidzieć jego reakcji, choćbyśmy znali dokładnie Ilościowe i jakościowe właściwości działających podniet. Odpowiedź żywego ustroju na podnietę zależy bowiem od aktywnej jej przeróbki w układzie nerwowym. Ustrój żywy nie jest bowiem maszyną. Do mechanicznej . odpowiedzi na podnietę dołącza się tu moment psychiczny, zależny od stanu wyższych czynności nerwowych. U osob- ników psychopatycznych zwykła, słabsza podnieta może wywołać gwałtowną chorobliwą reakcję. Porównuje się to do beczki prochu, którą jedna iskra może wysadzić w powietrze. [hasła pokrewne: , korekcja wzroku, rozstanie, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

PSYCHOZY REAKTYWNE I NERWICE (PSYCHONERWICE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli w przypadku obfitego, uporczywego krwotoku płucnego można określić, z którego płuca pochodzi krwotok, to naj pewniejszym zabiegiem leczniczym jest wytworzenie po chorej stronie odmy płucnej. Jeżeli nie da się określić, które płuco krwawi, stosuje się odmę otrzewną. Odmy nie można stosować, jeżeli uporczywe krwawienie płucne zależy od biernego przekrwienia płuc na tle osłabienia mięśnia serco- wego. W tych przypadkach należy zastosować bezwzględny spokój i leki sercowe. W przypadkach często powtarzającego się krwioplucia nie ustępu- jącego, pomimo leczenia gruźlicy oraz stałego stosowania środków “przeciw- krwotocznych”, polecono także wyrwanie nerwu przeponowgo po stronie chorego płuca albo. wstrzyknięcie do tego nerwu alkoholu. W przypadkach krwotoku płucnego bardzo obfitego, zagrażającego po-. ważnie życiu chorego, należy utratę krwi niezwłocznie wyrównać przez przetoczenie krwi. Krew taka dostarcza choremu niezbędnych czerwo- nych krwinek, przez co zmniejsza się duszność. i zapewnia się płucom względny spokój. Przy tym leczeniu stan chorego, zdawało się już stra- conego, szybko poprawia się. W razie nawrotu obfitego krwotoku trzeba przetaczanie krwi powtórzyć. Próby zastąpienia tej metody dożylnymi wstrzykiwaniami roztworu soli fizjologicznej okazały się nie tylko bez- skuteczne, ale nawet szkodliwe. Różnicę w działaniu wyjaśniono dopiero doświadczeniami na zwierzętach. Okazało się, że przy skrwawianiu się ustrój stara się zatrzymać w narządach wewnętrznych czerwone krwinki, wskutek czego ich liczba w wyciekającej krwi coraz bardziej maleje. Roztwór soli fizjologicznej, wprowadzony w okresie krwawienia do żyły, wypłukuje czerwone krwinki z narządów wewnętrznych i wskutek tego wybitnie przyśpiesza powstanie niedotlenienia krwi. Natomiast przeta- czana krew dostarcza ustrojowi nowych czerwonych krwinek nie usuwa- jąc krwinek, zatrzymanych w narządach wewnętrznych. Prócz tego, bez- pośrednie pomiary ciśnienia tętniczego stwierdziły, że powolne przetacza- nie krwi podnosi je bardzo powoli i stopniowo, w przeciwieństwie do wlewania roztworu fizjologicznego soli kuchennej. Chory więc podczas przetaczania krwi jest mniej narażony na niebezpieczeństwo oderwania się skrzepliny i wznowienia krwotoku, niż gdy mu się wprowadza fizjo- logiczny roztwór soli kuchennej. [więcej w: , rehabiliacja, korekcja wzroku, implanty zębów ]

Comments Off