Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Ga- len, który zajmowal sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ga- len, który zajmował się anatomią, obalil twierdzenie o wędrującej macicy, jednakże i on wiązał przyczynowo objawy histeryczne z tym narządem. Demonologia średnio- Wiecza sprawna, że w histerii zaczęto widzieć dowody opętania przez diabła. TMer- dzono, że diabeł addu;cid eos ad adorandum ipsum, ac sibi obtemperantes sigillo suo notat. Za znaki diabelskie uważano znamiona (naevus pigmentosus), zmiany barwnikowe skóry, ale także. znieczulone miejsca na skórze i błonach śluzowych, Wykazywanie tych stigmata diaboli przeszło jeszcze w XIX wieku do kliniki Char- cota, jednakże bez interpretacji demonologicznej tych objawów. Istotny postęp wniósł Charles Lepois (1563-1633), który stwierdził, że przyczyn histerii należy szukać nie w macicy, lecz w mózgu, wobec czego i mężczyźni mogą na nią chorować. W XVIII wieku Mesmer odkrył hipnotyzm pod błędną teorią magnetyzmu zwierzęcego i przy- czynił się tym samym do coraz lepszego zgłębienia zjawisk histerycznych, Studia kliniczne Cłiarcota, Babińskiego i Freuda były punktem wyjścia ożywionych dyskusji naukowych na temat nerwic i stanów reaktywnych w ogóle. Stany natręctw myślo- wych opisywał już na przełomie IX-X stulecia arabski lekarz Najab, współczesny Rhazesa. Termin psychasthenia pochodzi od Pierre Janeta, Natomiast termin neura- sthenia wprowadził George Miller Beard (1839-1883). Badania eksperymentalne nad patogenezą zaburzeń reaktywnych zapoczątkował Pawłow, doprowadzając do wy- krycia nerwic doświadczalnych. Etiopatogeneza stanów nerwicowych jest też główną dziedziną badań nad odruchówością warunkową. Pawłow zauważył, że psy poddawane w ciągu dłuższego czasu doświadczeniom stają się nerwowe,)ękliwe, przygnębione i że wykazują objawy znane z kliniki ludzkiej pod nazwą nerwic. Nie wszystkie psy równie łatwo popa- dały w ten stan nerwicowy. Niektóre już po niewielkim przeciążeniu układu ner- wowego okazywały wyraźne objawy nerwicowe, inne były znacznie wytrzymalsze, do tego stopnia, że trzeba je było obciążać szczególnie trudnymi zadaniami albo nawet osłabiać ich układ nerwowy wytrzebieniem. Różny też bywał obraz nerwi- cowy. U jednych psów ulegały upośledzeniu procesy hamowania, u innych odwrot- nie, stwierdzano przewagę procesów hamowania nad procesami pobudzenia, Na pod- stawie tych spostrzeżeń Pawłow ustalił typologię zwierząt, zależnie od przedner- wicowych,usposabiających właściwości ich układu nerwowego. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Ga- len, który zajmowal sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie surowicami swoistymi oraz szczepionkami Leczenie gruźlicy płuc surowicami przeciwgruźliczymi, sporządzonymi w różny sposób (Maragliano, Marmorek, Martiniec i in.), oraz leczenie szczepionkami (szczepionka Włodzimierza FiHńskiego, deemina Zdzi- sława Mi.chaLskiego i in.) nie utrzymały się w lecznictwie gruźlicy płuc.
Chemoterapia w gruźlicy płuc Wspaniałe wyniki, uzyskane chemoterapią przez EhrLicha w leczeniu chorób, wywoływanych przez pierwotniaki, nasunęły pomysł poszukiwa- nia środków, które wywierałyby działanie bakteriozwrotne na prątki gruźlicy nie uszkadzając jednocześnie zdrowych tkanek. Uzyskano wkrótce liczne leki i barwniki, które istotnie po wprowadzeniu do ustroju gromadzą się po części na obwodzie gruzełków w ich komórkach nabłon- kowych, po części w masach zserowaciałych. Okazało się jednak, że chodzi tu tylko o przenikanie (dyfuzję) tych środków do tkanki obu- marłej, przy czym zjawisko to jest zupełnie nieswoiste, gdyż spostrzega się je. także w zmianach zapalnych niegruźliczych. Same prątki gruźlicy są często oporne w ustroju na te leki. Wpływ dodatni tych środków za- leży po części od ich działania bakteriostatycznego, po części zaś od akty- wacji przez nie komórek ustroju i zwiększenię w ten sposób sił obronnych. Z leków chemoterapeutycznych omówię tylko leczenie złotem i miedzią. Leczenie przetworami złota Leczenie złotem polecił MóHgaard, który wprowadził do lecznictwa gruźlicy tiosiarczan złota i sodu pod nazwę: “sanochryzyna” (sanochrysinum). Badanie działania przetworów złota na prątki gruźlicy in vitro wyka- zały, Że roztwory sanochryzyny i aurosanu – przetwór krajowy złota zawierający 37ro złota – 1 : 100.000 – 50.000 jedynie zwalniają wzrost prątków o 2-7 dni oraz że dopiero rozcieńczenie 1 : 25.000 hamuje cał- kowicie wzrost hodowli, przy czym prątki tworzą czarny osad. Próby zmywania hodowli prątków za pomocą 1 ro roztworu złota stwierdziły zupełny brak własności bakteriobójczych złota, gdyż kolonie powsta- wały zawsze w zwykłym terminie lub niewiele tylko później (Leon Kar- wacki, Zofia Krakowska i Michalina Zolberżanka). [patrz też: , Kabiny Sanitarne, Balsam Johnson, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries