Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Jak dowodza spostrzezenia kli- niczne, gruzlica

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak dowodzą spostrzeżenia kli- niczne, gruźlica szerząca się przeważniedrogami chłonnymi oraz za pośrednictwem krwi ma zwykle obraz kliniczny odmienny, a przebieg znacznie łagodniejszy oraz wymaga innego leczenia niż. gruźlica płuc sze- rząca się drogą oskrzeli. Obraz anatomiczno-patologiczny zazwyczaj także jest inny. Wyjątki z tej zasady stojące naj prawdopodobniej w: związku ze zmianą sił odpornościowch ustroju zdarzają się, lecz samej- zasady nie obalają. Wychodząc z tych założeń odróżniam ze stanowiska praktycznegonastępujące postaci gruźlicy płuc: A. Ostra gruźlica płuc I. Postaci szerzące się głównie drogą oskrzeli: 1. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe (bronchopneu– monia caseosa acuta). 2. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli rzekomo pła– towe (pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris). II. Postaci szerzące się za pośrednictwem krwi: 1. Ostra gruźlica płuc prosówkowa (tuberculosis pulmonum.. miliaris acuta). 2. Zespół gruźliczy durowaty (typhobacillosis Landouzy). 3. Ostra gruźlica płuc nawałowa (tuberculosi« pulmonum acuta congestivll). B. Przewlekła gruźlica płuc: I. Postaci szerzące się przede wszystkim drogami chłonnymi: 1. Pierwotna zmiana gruźlicza (affectio tuberculosa primi- tiva). 2. Przewlekła gruźlica płuc płatowa pierwotna (tuberculosis pulmonum labaris chronica primitiva). 3. Gruźlica płuc przybrzeżna (corticopleuritis ·tuberculosa). II. Postaci szerzące się przeważnie za pośrednictwem k rw i: 1. Gruźlica płuc prosówkowa przewlekła (tuberculosis pul- monum miliaris chronica). 2. Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa (tuberculosis pulmo- num miLiaris discreta). 3. Gruźlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona (tuber- culosis pulmonum .fibrosa densa localisata). 4. Gruźlica płuc włóknista rozlana (tuberculosis pulmonum fibrosa diffusa). III. Postaci szerzące się przeważnie drogą oskrzeli: 1. Suchoty płuc pospolite (phthisis pulmonum communis). 2. Wtórne suchoty płuc (phthisis pulmonum uiceroso-jiorosa}, 3. Suchoty płuc nie postępujące z jamą (phthisis pulmonum cavitaria stationaris). IV. Postać szerząca się drogami krwionośnymi, chłonnymi i drogą oskrzeli: Suchoty płuc okresu pokwitania (phthisis pulmonum pub er- tatis). [więcej w: , badania psychologiczne, uprawnienia sep, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Jak dowodza spostrzezenia kli- niczne, gruzlica

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ga- len, który zajmował się anatomią, obalil twierdzenie o wędrującej macicy, jednakże i on wiązał przyczynowo objawy histeryczne z tym narządem. Demonologia średnio- Wiecza sprawna, że w histerii zaczęto widzieć dowody opętania przez diabła. TMer- dzono, że diabeł addu;cid eos ad adorandum ipsum, ac sibi obtemperantes sigillo suo notat. Za znaki diabelskie uważano znamiona (naevus pigmentosus), zmiany barwnikowe skóry, ale także. znieczulone miejsca na skórze i błonach śluzowych, Wykazywanie tych stigmata diaboli przeszło jeszcze w XIX wieku do kliniki Char- cota, jednakże bez interpretacji demonologicznej tych objawów. Istotny postęp wniósł Charles Lepois (1563-1633), który stwierdził, że przyczyn histerii należy szukać nie w macicy, lecz w mózgu, wobec czego i mężczyźni mogą na nią chorować. W XVIII wieku Mesmer odkrył hipnotyzm pod błędną teorią magnetyzmu zwierzęcego i przy- czynił się tym samym do coraz lepszego zgłębienia zjawisk histerycznych, Studia kliniczne Cłiarcota, Babińskiego i Freuda były punktem wyjścia ożywionych dyskusji naukowych na temat nerwic i stanów reaktywnych w ogóle. Stany natręctw myślo- wych opisywał już na przełomie IX-X stulecia arabski lekarz Najab, współczesny Rhazesa. Termin psychasthenia pochodzi od Pierre Janeta, Natomiast termin neura- sthenia wprowadził George Miller Beard (1839-1883). Badania eksperymentalne nad patogenezą zaburzeń reaktywnych zapoczątkował Pawłow, doprowadzając do wy- krycia nerwic doświadczalnych. Etiopatogeneza stanów nerwicowych jest też główną dziedziną badań nad odruchówością warunkową. Pawłow zauważył, że psy poddawane w ciągu dłuższego czasu doświadczeniom stają się nerwowe,)ękliwe, przygnębione i że wykazują objawy znane z kliniki ludzkiej pod nazwą nerwic. Nie wszystkie psy równie łatwo popa- dały w ten stan nerwicowy. Niektóre już po niewielkim przeciążeniu układu ner- wowego okazywały wyraźne objawy nerwicowe, inne były znacznie wytrzymalsze, do tego stopnia, że trzeba je było obciążać szczególnie trudnymi zadaniami albo nawet osłabiać ich układ nerwowy wytrzebieniem. Różny też bywał obraz nerwi- cowy. U jednych psów ulegały upośledzeniu procesy hamowania, u innych odwrot- nie, stwierdzano przewagę procesów hamowania nad procesami pobudzenia, Na pod- stawie tych spostrzeżeń Pawłow ustalił typologię zwierząt, zależnie od przedner- wicowych,usposabiających właściwości ich układu nerwowego. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries