Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Ga- len, który zajmowal sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ga- len, który zajmował się anatomią, obalil twierdzenie o wędrującej macicy, jednakże i on wiązał przyczynowo objawy histeryczne z tym narządem. Demonologia średnio- Wiecza sprawna, że w histerii zaczęto widzieć dowody opętania przez diabła. TMer- dzono, że diabeł addu;cid eos ad adorandum ipsum, ac sibi obtemperantes sigillo suo notat. Za znaki diabelskie uważano znamiona (naevus pigmentosus), zmiany barwnikowe skóry, ale także. znieczulone miejsca na skórze i błonach śluzowych, Wykazywanie tych stigmata diaboli przeszło jeszcze w XIX wieku do kliniki Char- cota, jednakże bez interpretacji demonologicznej tych objawów. Istotny postęp wniósł Charles Lepois (1563-1633), który stwierdził, że przyczyn histerii należy szukać nie w macicy, lecz w mózgu, wobec czego i mężczyźni mogą na nią chorować. W XVIII wieku Mesmer odkrył hipnotyzm pod błędną teorią magnetyzmu zwierzęcego i przy- czynił się tym samym do coraz lepszego zgłębienia zjawisk histerycznych, Studia kliniczne Cłiarcota, Babińskiego i Freuda były punktem wyjścia ożywionych dyskusji naukowych na temat nerwic i stanów reaktywnych w ogóle. Stany natręctw myślo- wych opisywał już na przełomie IX-X stulecia arabski lekarz Najab, współczesny Rhazesa. Termin psychasthenia pochodzi od Pierre Janeta, Natomiast termin neura- sthenia wprowadził George Miller Beard (1839-1883). Badania eksperymentalne nad patogenezą zaburzeń reaktywnych zapoczątkował Pawłow, doprowadzając do wy- krycia nerwic doświadczalnych. Etiopatogeneza stanów nerwicowych jest też główną dziedziną badań nad odruchówością warunkową. Pawłow zauważył, że psy poddawane w ciągu dłuższego czasu doświadczeniom stają się nerwowe,)ękliwe, przygnębione i że wykazują objawy znane z kliniki ludzkiej pod nazwą nerwic. Nie wszystkie psy równie łatwo popa- dały w ten stan nerwicowy. Niektóre już po niewielkim przeciążeniu układu ner- wowego okazywały wyraźne objawy nerwicowe, inne były znacznie wytrzymalsze, do tego stopnia, że trzeba je było obciążać szczególnie trudnymi zadaniami albo nawet osłabiać ich układ nerwowy wytrzebieniem. Różny też bywał obraz nerwi- cowy. U jednych psów ulegały upośledzeniu procesy hamowania, u innych odwrot- nie, stwierdzano przewagę procesów hamowania nad procesami pobudzenia, Na pod- stawie tych spostrzeżeń Pawłow ustalił typologię zwierząt, zależnie od przedner- wicowych,usposabiających właściwości ich układu nerwowego. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Ga- len, który zajmowal sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z przetworów złota w Polsce stosuje się przeważnie sanochryzynę. Sanochryzynę stosuje się dożylnie, przy czym zwraca się uwagę, by lek nie dostał się poza żyłę, gdyż to wywołuje pieczenie, bolesne obrzmienie lub zbity naciek, czasami nawet zgorzel. Wstrzy- kiwanie tych przetworów domięśniowo jest bardzo bolesne. Alochryzynę wstrzykuje się domięśniowo. Miochryzynę także domię- śniowo w 570 zawiesinie oleistej. Rozpoczyna się od dawek małych, mia- nowicie od 0,025-0,05 gramów, ił u dzieci nawet, od 0,01 i wstrzykuje się w odstępach co najmniej tygodniowych. Dawkę zasadniczo stale się zwiększa, chyba że był duży odczyn, który nakazuje powtórzyć dawkę poprzednią. Podczas leczenia dozoruje się ustawicznie wagę ciała chorego, mocz, ogólną ciepłotę ciała, stan podmiotowy i stan narządów wewnę- trznych. Brak w okresie leczenia wzrostu wagi ciała, zwłaszcza zaś stały jej spadek, ustawiczny brak poprawy podmiotowego stanu chorego, poja- wienie się uporczywej biegunki powinny być wskazówką dla zaprze- stania dalszego leczenia złotem, mimo nawet pewnej poprawy w str.rue chorego. Powiększając w miarę leczenia dawkę nie należy przekraczać dawk: 0,25 gramów na jedno wstrzyknięcie, a 3 gramów na serię. Dłuższe sto- sowanie złota nawet w należycie przestrzeganych odstępach może wy- wołać zmiany w narządzie krwiotwórczym i w układzie siateczkowo- śródbłonkowym objawiające się zaburzeniem składu krwi i obrzmieniem śledziony. W razie potrzeby leczenie złotem powtarza się, lecz dopiero po przerwie co najmniej 6-tygodniowej. Zatem każda seria leczenia zło- tem trwa średnio 3-4 miesiące, zależnie od stanu choroby i oddziały- wania chorego na złoto. Ł. Bernard jest przeciwnikiem “leczenia metodą seryjną”. Stosuje on złoto w odstępach tygodniowych dopóty, dopóki nie uzyska żądanych wyników albo nie nastąpią powikłania, choćby niewielkie. W ten spo- .sób chory otrzymuje w ciągu kilku lat do 20-30 g i więcej chrysal- biny, a jeden z jego chorych otrzymał nawet 70 g. [podobne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, Siłownie zewnętrzne, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries