Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Katalepsja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Aby się przekonać, czy katalepsja polega na ośrodkowym zaniku napędu psycho- ruchowego, czy też, jak twierdzili niektórzy, jest zjawiskiem czysto mięśniowego pochodzenia, przeprowadzono badania elektromiograficzne, odprowadzając prądy czynnoserowe za pomocą elektrod igiełkowych wbitych w mięsień. Okazało się, że mięśnie w osłupieniu kataleptycznym wykazują prądy czynnościowe niczym istotnym nie różniące się od tych, które towarzyszą skurczom dowolnym. Co więcej, stwierdzono, że prądy te ulegają zatrzymaniu, gdy odwrócimy uwagę chorego np. nagłym hałasem. Jeżeli zginając przedramię chorego w stosunku do ramienia, czynność tę przerwiemy, to chory wykonuje ten ruch do końca. Prądy czynnościowe elektromiograficzne pojawiają się nawet na sam widok ręki badającego, zanim ten dotknie ramienia chorego. Zjawisko jest więc pochodzenia psychicznego. Tak sarno wyglądają badania elektromiograficzne w katalepsji histerycznej i hipnotycznej. Są sposoby odróżnienia katalepsji prawdziwej od udawanej. Mianowicie w stanie kataleptycznym, następuje zmniejszenie lub nawet zniesienie odczynów błędnikowych, a więc galwanicznego zawrotu głowy, próby kalorycznej i próby obrotowej. Zahamowanie oczopląsu nie może być oczywiście udawane. Bourguignon stwierdził, że zmiany chronaksji mięśniowej zaznaczają się wybitniej w katalepsji sztywnej niż w woskowatej. Chronaksja przedsionkowa wzrasta w katalepsji nawet do 160, powracając do normy, gdy objawy przeminą. Czasem jednak w ciężkiej katalepsji, zastarzałej lub wyrosłej na podłożu schizofrenii przewlekłej, chronaksja przedsionkowa właśnie spada aż do najniższych wartości. Czysty zespół kataleptyczny jest całkowicie uleczalny. Chodzi tu więc o sprawę niewątpliwie czynnościową. Są znane katalepsje kilkugodzinne wywołane wstrząsem psychicznym. Chorzy ci opowiadają potem, że znajdowali się w stanie jakby bezgranicznego zmęczenia, niezdolni do działania lub powzięcia jakiejkolwiek decyzji. Nawet gdy katalepsja trwa bardzo długo, całe lata, może się cofnąć nie pozostawiając najmniejszych ubytków psychicznych lub nerwowych. W takiej długotrwałej katalepsji widzi się między innymi osłabienie ruchów oddechowych aż do ich niemal zupełnej niewidoczności. Mimo to ze zdumieniem i niewiarą czyta się u starych autorów o przypadkach letargu, w których człowieka nawet złożono do trumny. Nawet powierzchowne badanie wykrywa w najcięższej katalepsji pochodzenia histerycznego czy jakiegokolwiek innego, że tętno i krążenie są bez zarzutu oraz że ukrwienie jest utrzymane nawet przy silnej bladości powłok i błon śluzowych. [patrz też: , odżywka do rzęs, implanty zębów, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Katalepsja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Jeżeli w przypadku obfitego, uporczywego krwotoku płucnego można określić, z którego płuca pochodzi krwotok, to naj pewniejszym zabiegiem leczniczym jest wytworzenie po chorej stronie odmy płucnej. Jeżeli nie da się określić, które płuco krwawi, stosuje się odmę otrzewną. Odmy nie można stosować, jeżeli uporczywe krwawienie płucne zależy od biernego przekrwienia płuc na tle osłabienia mięśnia serco- wego. W tych przypadkach należy zastosować bezwzględny spokój i leki sercowe. W przypadkach często powtarzającego się krwioplucia nie ustępu- jącego, pomimo leczenia gruźlicy oraz stałego stosowania środków “przeciw- krwotocznych”, polecono także wyrwanie nerwu przeponowgo po stronie chorego płuca albo. wstrzyknięcie do tego nerwu alkoholu. W przypadkach krwotoku płucnego bardzo obfitego, zagrażającego po-. ważnie życiu chorego, należy utratę krwi niezwłocznie wyrównać przez przetoczenie krwi. Krew taka dostarcza choremu niezbędnych czerwo- nych krwinek, przez co zmniejsza się duszność. i zapewnia się płucom względny spokój. Przy tym leczeniu stan chorego, zdawało się już stra- conego, szybko poprawia się. W razie nawrotu obfitego krwotoku trzeba przetaczanie krwi powtórzyć. Próby zastąpienia tej metody dożylnymi wstrzykiwaniami roztworu soli fizjologicznej okazały się nie tylko bez- skuteczne, ale nawet szkodliwe. Różnicę w działaniu wyjaśniono dopiero doświadczeniami na zwierzętach. Okazało się, że przy skrwawianiu się ustrój stara się zatrzymać w narządach wewnętrznych czerwone krwinki, wskutek czego ich liczba w wyciekającej krwi coraz bardziej maleje. Roztwór soli fizjologicznej, wprowadzony w okresie krwawienia do żyły, wypłukuje czerwone krwinki z narządów wewnętrznych i wskutek tego wybitnie przyśpiesza powstanie niedotlenienia krwi. Natomiast przeta- czana krew dostarcza ustrojowi nowych czerwonych krwinek nie usuwa- jąc krwinek, zatrzymanych w narządach wewnętrznych. Prócz tego, bez- pośrednie pomiary ciśnienia tętniczego stwierdziły, że powolne przetacza- nie krwi podnosi je bardzo powoli i stopniowo, w przeciwieństwie do wlewania roztworu fizjologicznego soli kuchennej. Chory więc podczas przetaczania krwi jest mniej narażony na niebezpieczeństwo oderwania się skrzepliny i wznowienia krwotoku, niż gdy mu się wprowadza fizjo- logiczny roztwór soli kuchennej. [więcej w: , rehabiliacja, korekcja wzroku, implanty zębów ]

Comments Off