Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przepajanie podstawy mózgu prowadzi do snu, lecz nie do katalepsji. W wyniku tych rozległych badań doświad- czalnych dochodzi Baruk do wniosku uderzająco zgodnego z nauką Pawłowa, a wy raźnie sprzecznego z neowirchowianizmem, mianowicie, że katalepsja bulbokapni- nowa .wynika z działania rozlanego na cały mózg, lecz najważniejszą rolę w tym działaniu odgrywa czynnik korowy. Z kolei wypróbowywano rozmaite środki che- miczne i uzyskiwano podobne działanie jak przy użyciu bulbokapniny. Szczególnie wybitne działanie kataleptogenne stwierdził Baruk w stosunku do toksyny neuro- tropowej Bacterium coli, która wywołuje poza innymi skutkami znamienny opis zakrzeplej trwogi” (frayeur figee), polegający na znieruchomieniu zwierzęcia na pewien czas z wyrazem mimicznym lęku – objaw znany i w psychopatologii ludz- kiej. Ten sam objaw w 10 lat później (1943) uzyskał De Jong za pornocą bulbokap- niny. Słabe dawki toksyny Bacterium coli powodują sen, musi więc być jakiś wspólny punkt zaczepienia dla snu i katalepsji. Baruk nie nawiązuje tutaj do badań doświad- czalnych Hessa nad czynnościami międzymózgowia, chociaż synteza tych wyników jest oczywista. Surowica przeciw pałeczce okrężnicy zapobiega wystąpieniu kata- lepsji. Ma to znaczenie dla leczenia katalepsji wywołanej u człowieka zakażeniem tymi drobnoustrojami. W ogóle analogii z kliniką ludzką jest wiele. Zauważono np., że gruźlica uczula zwierzęta na toksyny. Wśród wielu środków stosowanych do doświadczalnego wy- wołania katalepsji, wymienić trzeba żółć pobraną z dwunastnicy osobników cierpią- cych na żółtaczkę oraz katatoników (z zastrzeżeniem, że chodziło prawdopodobnie o zespół kataleptyczny). zere ta wywołuje katalepsję u gołębi i innych ptaków. W stanie kataleptycznym ptaki utrzymują równowagę siedząc na ruchomej podsta- wie. a podrzucone w powietrze lecą, po czym na ziemi popadają zaraz w stan bez- r.uchu. Jest to dobra ilustracja zasady, że w katalepsji cierpi napęd psychoruchowy, a nie czynności odruchowo-automatyczne. Doświadczenia z żółcią osobników w 6 mies. po ustąpieniu żółtaczki dają wyniki ujemne. Podgrzanie żółci kataleptogennej w ciągu 10 min. do 1000 usuwa tę właściwość. Nie posiadają też jej: sok trzustkowy, żółć pobrana w rzeźni z woreczka żółciowego, sole żółciowe, barwniki żółciowe i bili- rubina, cholesteryna. [podobne: , bielizna nocna, gabinet ginekologiczny, olejek kokosowy ]

Comments Off