Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W pismiennictwie swiatowym pojecie katalepsji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie światowym pojęcie katalepsji opisuje się bardzo często pod rozmaitymi nazwami, bez próby utożsamienia analogicznych zjawisk klinicznych. Spotyka się np. takie nazwy jak akinetic ar trance-like mutism (Cairns i in., 1941; Klee, 1961), akineąis; hypokinesis, akinetischer Zustand, akinetic mute state itd. Bardzo wielu autorów neurologów i neurochirurgów nie wspomina katalepsji; ma się wrażenie że w ogóle autorzy ci nie znają piśmiennictwa psychiatrycznego; skoro nie potrafią zsyntetyzować identycznych zjawisk. Etiologia tych stanów bywała rozmaita; najczęściej chodziło•o guzy III komory, naczyniaki w obrębie mesence- phalon, zakrzep tętnicy podstawnej mózgu, stany pourazowe, zapalenie mózgu itd. Wielokrotnie nie udawało się ustalić etiologii. W Klinice Gdańskiej obserwowaliśmy przypadek katalepsji sztywnej u 9-letniej dziewczynki (ryc. 36) w przebiegu zapa- lenia mózgu nieustalonej etiologii. Stan ten przemijał na kilka godzin po wstrzą- sach kardiazolowych, po czym po wstrząsach elektrycznych ustąpił całkowicie 1 trwale, nie pozostawiając widocznych ubytków. Często zwraca się uwagę na fakt, że mimo osłupienia i mutyzmu chorzy ci nie wykazują zaburzeń świadomości. Stany katalepsji woskowatej lub sztywnej widuje się nierzadko w następstwie zatrucia niektórymi lekami pochodnymi fenotiazyny i innymi. Źródłem dwoistości -mianownictwa i nieporozumień pojęciowych bywa nieznajo- mość zjawiska etioepigenezy, Zespół katalepsji sztywnej, czyli akinetic mutism może wystąpić na podłożu grubych zmian organicznych, które wyrażają się własnym ze- społem objawów neurologicznych i psychopatologicznych. W razie zgonu owo pod- loże organiczne można dokładnie ustalić. Na tym podłożu może wyrosnąć z przy- czyn nieznanych zespół katalepsji sztywnej lub woskowatej. który jest – trzeba to podkreślić – czymś innym; ma mianowicie w odróżnieniu od tamtego zespołu cha- rakter czynnościowy. [patrz też: , krem neutrogena, odzież termoaktywna, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

W pismiennictwie swiatowym pojecie katalepsji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ga- len, który zajmował się anatomią, obalil twierdzenie o wędrującej macicy, jednakże i on wiązał przyczynowo objawy histeryczne z tym narządem. Demonologia średnio- Wiecza sprawna, że w histerii zaczęto widzieć dowody opętania przez diabła. TMer- dzono, że diabeł addu;cid eos ad adorandum ipsum, ac sibi obtemperantes sigillo suo notat. Za znaki diabelskie uważano znamiona (naevus pigmentosus), zmiany barwnikowe skóry, ale także. znieczulone miejsca na skórze i błonach śluzowych, Wykazywanie tych stigmata diaboli przeszło jeszcze w XIX wieku do kliniki Char- cota, jednakże bez interpretacji demonologicznej tych objawów. Istotny postęp wniósł Charles Lepois (1563-1633), który stwierdził, że przyczyn histerii należy szukać nie w macicy, lecz w mózgu, wobec czego i mężczyźni mogą na nią chorować. W XVIII wieku Mesmer odkrył hipnotyzm pod błędną teorią magnetyzmu zwierzęcego i przy- czynił się tym samym do coraz lepszego zgłębienia zjawisk histerycznych, Studia kliniczne Cłiarcota, Babińskiego i Freuda były punktem wyjścia ożywionych dyskusji naukowych na temat nerwic i stanów reaktywnych w ogóle. Stany natręctw myślo- wych opisywał już na przełomie IX-X stulecia arabski lekarz Najab, współczesny Rhazesa. Termin psychasthenia pochodzi od Pierre Janeta, Natomiast termin neura- sthenia wprowadził George Miller Beard (1839-1883). Badania eksperymentalne nad patogenezą zaburzeń reaktywnych zapoczątkował Pawłow, doprowadzając do wy- krycia nerwic doświadczalnych. Etiopatogeneza stanów nerwicowych jest też główną dziedziną badań nad odruchówością warunkową. Pawłow zauważył, że psy poddawane w ciągu dłuższego czasu doświadczeniom stają się nerwowe,)ękliwe, przygnębione i że wykazują objawy znane z kliniki ludzkiej pod nazwą nerwic. Nie wszystkie psy równie łatwo popa- dały w ten stan nerwicowy. Niektóre już po niewielkim przeciążeniu układu ner- wowego okazywały wyraźne objawy nerwicowe, inne były znacznie wytrzymalsze, do tego stopnia, że trzeba je było obciążać szczególnie trudnymi zadaniami albo nawet osłabiać ich układ nerwowy wytrzebieniem. Różny też bywał obraz nerwi- cowy. U jednych psów ulegały upośledzeniu procesy hamowania, u innych odwrot- nie, stwierdzano przewagę procesów hamowania nad procesami pobudzenia, Na pod- stawie tych spostrzeżeń Pawłow ustalił typologię zwierząt, zależnie od przedner- wicowych,usposabiających właściwości ich układu nerwowego. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, foteliki dla dzieci, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

« Previous Entries