Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Choroby somatyczne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Konorski, omawiając te doświadczenia, wyraża się jak następuje: “Zespół objawów występujących w danym konkretnym przypadku nerwicy zależy nie tylko od aktualnie działających czynników patogennych oraz od “konstytucji” nerwowej osobnika, ale również od przeszłych doświadczeń, tj. od takich obronnych odruchów warunkowych, które były u tego osobnika kiedyś wytworzone, lecz w normalnym jego stanie pozostawały zahamowane”. W ciężkich nerwicach doświadczalnych psy chorują również pod względem somatycznym: wskutek utraty łaknienia spada ich waga ciała, obniża się ich odporność na zakażenie, sierść traci połysk i przerzedza się, pojawiają się uporczywe wypryski, stan ogólny zwierząt podupada. Rzuca to zajmujące światło na patogenezę stanów reaktywnych u człowieka i na zasięg ich działania. Choroby somatyczne zależą bowiem w wysokiej mierze od stanu wyższych czynności nerwowych. Z opisanych doświadczeń widać, jak ogromną rolę odgrywają urazy psychiczne, a więc bodźce chorobotwórcze płynące ze środowiska i dochodzące do kory mózgowej tylko na drodze oddziaływań czynnościowych. Prawidłowe zespoły ruchowo-wegetatywne i psychiczne, powstające pod wpływem drażnienia ośrodków międzymózgowia, są miarą prawidłowych czynności, jakie w ustroju żywym rozgrywają się pod kontrolą kory mózgowej. Ten sam aparat wykonawczy przechodzi na służbę rozprzężonych czynności kory mózgowej w przypadku psychonerwicy. Dzieje się to pod wpływem czynników reaktywnych. W następstwie tego widzimy zaburzenia, których punktem zaczepienia są z jednej strony czynności układu wegetatywnego, a z drugiej strony życie uczuciowe człowieka. Inne czynności psychiczne w psychonerwicach cierpią tylko pośrednio. Uogólnienie na całość życia psychicznego zachodzi tylko w tzw. psychozach reaktywnych, gdzie nasilenie działających bodźców reaktywnych jest szczególnie wybitne i gdzie zachodzi prepsychotyczne usposobienie. [patrz też: , dieta i odchudzanie, stomatologia Kraków, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Choroby somatyczne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

OSTRA GRUŹLICA PŁUC (TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA) Do ostrej gruźlicy płuc zalicza się przypadki o przebiegu szybkim, nieraz gwałtownym. Sprawa chorobowa szerzy się przeważnie drogą oskrzeli lub za pośrednictwem krwi. Do postaci szerzących się drogą oskrzeli i należy ostre gruźlicze za- palenie płuc serowate (pnenmonia caseosa acuta), polegające na ostrym wysiękowym zapaleniu płuc przechodzącym szybko w serowacenie i roz- pad bez skłonności do odgraniczenia i otorbiania ognisk grużliczych. Ty- powych gruzełków w tej postaci nie spotyka się. Do ostrych postaci szerzących się drogą krwi należy przede wszyst- kim ostra gruźlica płuc prosówkowa ituoercuiosis pulmonum miliaris acuta). W tej postaci całe płuca są usiane grudkami prosowatymi, które wskutek szybkiego przebiegu choroby nie ulegają ani rozpadowi. ani zmianom wstecznym. Na granicy między ostrą a przewlekłą gruźlicą stoi zespół gruźliczy durowaty oraz gruźlica płuc nawałowa. Obie te postaci mogą mieć także ostry przebieg. Spotyka się – i to znacznie częściej – postaci mieszane, w których obok ognisk zapalenia serowatego wytwarzają się także. grudki pro- sowate. [przypisy: , oczyszczalnie przydomowe, firma sprzątająca, integracja sensoryczna ]

Comments Off