Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Leczenie przetworami miedzi Jako metode

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Leczenie przetworami miedzi Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także le- czenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Mi- cnaleki. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: gliko- kolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wten- czas w dawce 10 ml za-każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wy- sokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opada- nie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odsta- wienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciw.nym razie sprawa gru- źlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Mi- chalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy pro- sówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzy- kiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wy- siękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpie- szeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przyku- wającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie prze- tworem CUx, pozostałe zaś 40% “na prawdę” przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspie- szonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 mI. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [podobne: , kurs sep, filtry do wody, ból pleców ]

Comments Off