Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

W Klinice Gdańskiej od dawna szukamy i w większości przypadków znajdujemy organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci, a potem u dorosłych. Sulestrowska (1961) opracowała wiążące się ściśle z tym tematem zaburzenia charakteru u dzieci w następstwie wczesnych zmian organicznych mózgu. W tym samym kierunku szły badania Kucery (1961) nad następstwami psychopatologicznymi lekkich wczesnodziecięcych encefalopatii. Im dokładniej bada się dzieci tzw. trudne i nerwowe, tym częściej znajduje się objawy świadczące o uszkodzeniu organicznym mózgu niby lekkim, lecz doniosłym, gdyż pozostawiającym ślady w układzie nerwowym na całe życie. Dawniej mówiło się ogólnie o neuropatii, nerwowości, dyspozycji itd., obecnie można coś więcej powiedzieć o naturze i genezie skłonności dzieci, młodzieży i dorosłych do zapadania na stany neurasteniczne. Lemmp (1964) przebadał 505 nerwicowych dzieci w różnym wieku i porównał tę grupę z 273 dzieci i młodzieży grupy kontrolnej, przy czym znalazł znamiennie wysoki odsetek przypadków wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu, pochodzącego z okresu między 6 miesiącem życia płodowego a pierwszym rokiem życia pozapłodowego. Okres ten pokrywa się z okresem dojrzewania kory mózgowej. Ze strony klinicznej można było znaleźć u tych dzieci różne cechy z pogranicza charakteropatii i nerwic, jak: zaburzenia zachowania się, brak poczucia dystansu, utrudniona komunikatywność, upośledzenie poczucia społecznego itd. Do tej pierwotnej “neurotyzacji” organicznej dołącza się z biegiem czasu neurotyzacja wtórna spowodowana nieświadomością otoczenia, które nie rozumie, że szczególne właściwości charakterologiczne dziecka są uwarunkowane organicznie i błędnie na te właściwości reaguje. Spostrzeżenia te powinny stanowić przestrogę dla wychowawców, którzy niestety nie zawsze interesują się patologicznym podłożem zaburzeń charakteru i traktują je często wyłącznie jako wynik złego wychowania i złej woli dziecka. Pewną rolę w powstawaniu niektórych stanów nerwicowych u dzieci, przypisać można czasem (Subirana 1952) konfliktowi między półkulą mózgową dominującą i ustępującą. Dotyczy to np. dzieci z natury leworęcznych, które przeucza się forsownie na praworęczność. Znajdujący się w prawej półkuli ośrodek mowy musi się wówczas czynnościowo przenieść na półkulę lewą, co powoduje dysharmonię, wyrażającą się klinicznie jąkaniem. W podobny sposób próbują niektórzy wyjaśnić skłonność do moczenia nocnego i inne stany nerwicowe- u dzieci. Zagadnienia te wymagają jeszcze dalszych badań. Nasze własne nie ogłoszone dotąd badania nie potwierdziły jednak tej hipotezy. [przypisy: , balsam do włosów, olejek kokosowy, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Organiczne podłoże właściwości neuropatycznych u dzieci.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Pojawienie się eozynofilii w krwi nakazuje obniżenie dawek a powi- kłania nerwowe oraz skórne – zaprzestanie leczenia streptomycyną. W leczeniu gruźlicy płuc streptomycynę stosuje się domięśniowo w lOro roztworze w dawce początkowo 0,5 dwa razy dziennie w 12-go- dzinnych odstępach przez 10 dni z jednodniową przerwą po 5 dniu, a następnie po jednodniowej przerwie w dawce 0,25 dwa razy dziennie przez 30 dni, w ostrej gruźlicy prosówkowej. – w dawce dobowej 1,0 przez 3-6 miesięcy. Poczyniono próby leczenia gruźlicy płuc jamistej bezpośrednio wstrzy- kiwaniem streptomycyny do jamy gruźliczej przez ścianę klatki piersiowej w tych przypadkach, w których leczenie odmą opłucną było bezskuteczne lub niewykonalne. Leczenie polega na codziennym wpro- wadzaniu do jamy przez kilka miesięcy 0,5 g streptomycyny w 1 mI płynu. Większych dawek ani większego stężenia nie poleca się, by uniknąć wykrztuszania leku i miejscowego podrażnienia, które mo- głoby wywołać krwioplucie. Jednocześnie wstrzykuje się domięśniowo 2 razy dziennie w odstępach l2-godzinnych po 0,5 g streptomycyny za każdym razem, a to dla zapobieżenia wysiewom gruźliczym. Pod wpływem takiego postępowania spostrzega się stopniowe zmniej- szenie się jamy, gojenie się innych zmian gruźliczych w płucach oraz zmniejszanie się ilości plwociny i liczby w niej prątków. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, domowe sposoby na trądzik, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off