Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie to stawia, się w praktyce zbyt” często i zbyt łatwo, nie siląc się na przeprowadzenie dowodu, że między urazem psychicznym, o którym infor- muje nas środowisko, a stanem psychotycznym zachodzi w rzeczy samej zwią- zek przyczynowy. Napotykamy tu następujące trudności rozpoznawcze: 1. Może zachodzić przypadkowa zbieżność w czasie, trzeba się wów- czas wystrzegać wnioskowania według prymitywnej zasady post hoc ergo prop- ter hol. Mimo to bezpośrednie następstwo w czasie, chociaż nie jest bezwzględ- nym dowodem, jest niezbędnym warunkiem przyjęcia związku przyczynowego ,między urazem psychicznym a stanem psychotycznym. Jeżeli natomiast odleg- łość między rzekomą przyczyną a jej domiemanym skutkiem jest zbyt wielka, to nie wolno nam uważać związku przyczynowego za dowiedziony. Niestety, w praktyce wykracza się bardzo często przeciw tej zasadzie. 2. Jest rzeczą wysoce nieprawdopodobną, aby uraz psychiczny mógł spowodować psychozę przebiegającą z zaburzeniami świadomości. Jest także I nieprawdopodobne, aby uraz psychiczny mógł być przyczyną stanu maniakał- nego, psychoz schizofrenoidalnych itd., chociaż może być wspólprzyczyną tych stanów wespół z działani erę. swoistych dla tych spraw czynników chorobo- twórczych. 3. Niektórzy sądzą, że istnieje osobny gatunek psychoz reaktywnych i ogra- niczają się do takiego miana w rozpoznaniu – na wzór rzekomych psychoz poporodowych, ciążowych, laktacyjnych, inwolucyjnych itd. Jest zasadą nau- kowej nozografii, że w rozpoznaniu uwidocznić należy nie tylko stwierdzony czynnik etiologiczny, ale również gatunek psychozy. Podobnie też nie wystar- cza rozpoznać psychozę alkoholową, należy podać jeden z wielu możliwych jej gatunków. 4. Musimy znać dobrze przeszłość chorego, aby wykluczyć możliwość ujaw- nienia się jakiejś psychozy endogennej, którą przypisuje się niesłusz- nie rzekomemu urazowi psychicznemu. Otoczenie bardzo często podsuwa leka- rzowi takie błędne sugestie albo rozmyślnie – dla celów roszczeniowych, albo bezwiednie wyolbrzymiając czynnik reaktywny, a nie dostrzegając już poprzed- nio istniejących objawów psychozy. [przypisy: , odzież termoaktywna, protetyka, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

PSYCHOZY REAKTYWNE (REACTIONES PSYCHOTICAE) Rozpoznanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe Odróżnia się 2 postaci ostrego zapalenia płuc serowatego: 1. ostre zapalenie płuc serowate zrazikowe (pneumonia caseosa acuta lobularis), zwane także “suchotami płuc galopującymi” (phthisis pulmonum florida) i 2. ostre zapalenie płuc serowate rozlane, czyli płatowe (pneumonia caseosa diffusa s. lobaris). Pierwsza postać polega na ostrym szybko szerzącym się zapaleniu wysiękowym płuc odoskrzelowym, wcześnie serowaciejącym z wybitną dążnością do następowego rozpadu i powstawania licznych jam w płu– cach bez skłonności do zmian wytwórczych. Jest to zatem “broncho- pneumonia caseosa acuta”. W postaci rozlanej zapalenie zajmuje cały- płat płucny lub cały płat. Jest to właściwie również zapalenie odoskrze- lowe, tylko tutaj ogniska zapalenia gruźliczego. są bardzo liczne i leżą blisko jedno drugiego zajmując znaczną część płata albo cały płat, naj– częściej dolny, przeważnie jednego płuca. Toteż ostre zapalenie serowate- rozlane zwie się jeszcze “ostrym zapalniem serowatym rzekomopłatowym” (pneumonia caseosa acuta peeudolooarie), Postać zrazikowa zdarza się częściej niż rozlana.
Ostre zapalenie płuc serowate odskrzelowe (Pneumonia caseosa acuta lobularis) Suchoty płuc galopujące, czyli serowate (Phthisis pulmonum florida s. caseosa) Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe dotyczy najczęściej wie- ku dziecięcego, zwłaszcza między 2-10 rokiem życia, oraz wieku mło- dzieńczego. [przypisy: , odzież termoaktywna, dezynsekcja warszawa, infekcje intymne ]

Comments Off