Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Przez miano: “zmiany znaczne” rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

Przez miano: “zmiany znaczne” rozumie się nacieki -objawiające się wyraźnym stłumieniem oraz szmerem oddechowym bar- -dzo osłabionym, nieoznaczonym, oskrzelowo-pęcherzykowym lub oskrze- lowym, bez względu na to, czy rzężenia są, czy ich nie ma . Stłumienia, .zależnego od zapalenia opłucnej, nie przekraczającego przestrzennie kilku centymerów. nie uwzględnia się, natomiast większe stłumienia uznaje się za powikłanie. Okres choroby podaje się co do każdego płuca osobno, ogółem zaś klasyfikuje się przypadek według wyniku badania płuca bar- dziej zajętego. Tak np. jeżeli w prawym płucu zmiany należą do dru- giego okresu (Pll), a w lewym – do pierwszego (LI) to uznaje się gru- źlicę płuc drugiego okresu. Klasyfikacja Turban-Gerhardta opiera się przeważnie na podstawie przestrzennej i zupełnie nie uwzględnia ani charakteru zmian ana- tomicznych (włóknisty, włóknisto-serowaty itd.), ani skłonności rozwojo- wej, tzw. dynamiki sprawy chorobowej. Tymczasem stan chorego, po; mimo znacznej nawet rozległości sprawy, może być o wiele lżejszy niż w gruźlicy płuc zajmującej bardzo mały obszar, lecz przebiegającej z dużą toksemią gruźliczą. Klasyfikacja Turban-Gerhardta nie uwzględnia także zdobytych już później wiadomości o powstawaniu i rozwoju gru- źlicy płuc. Np. przypadki gruźlicy z jamami zalicza się vi tej klasyfikacji do trzeciego okresu, wiemy zaś obecnie, że jamy w płucach mogą powsta- wać już w bardzo wczesnym okresie suchot płuc, gdy się rozpada wczesny naciek. Klasyfikacja Turban-Gerhardta jest zatem już anachronizmem. Przy- toczyłem ją, aby ułatwić zrozumienie prac dawniejszych oraz ze wzglę- du na to, że niektórzy posługują się nią dotychczas. [hasła pokrewne: , protetyka, olejek do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off