Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘ból pleców’

Przeciwwskazane jest leczenie przetworami zlota:

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Przeciwwskazane jest leczenie przetworami złota: 1. w gruźlicy płuc ze zmianami rozpadowymi w płucach, a także z szybko postępującym wyniszczeniem chorego; 2. w gruźlicy płuc z gruźlicą przewodu pokarmowego lb ostrym albo ciężkim przewlekłym zaburzeniem narządu trawienia; 3. w gruźlicy płuc powikłanej ciężką chorobą nerek, gdyż największą ilość złota wydziela się z moczem (Płotkowiak) w ciągu 13-14 go- godzin, a jego ślady w nerkach u zwierząt doświadczalnych można stwierdzić jeszcze do 7 dni. W gruźlicy płuc włóknistej leczenie złotem bywa bardzo często bez- skuteczne, prawdopodobnie wskutek tego, że tkanka łączna uniemożliwia dostawanie się leku do ognisk gruźliczych. Przewlekłe postaci guzkowe zachowują się na ogół opornie. Gruźlica krtani krwiopochodna oraz krwioplucie, jeżeli nie jest obfite ani częste, nie stanowią przeciw- wskazania. Należy unikać wstrzykiwania przetworów złota w okresach regularności. Dodatnie działanie leczenia złotem w gruźlicy płuc objawia się spad- kiem gorączki, ustępowaniem potów nocnych, braku łaknienia, bezsen- ności i innych objawów toksycznych, zmniejszeniem ilości Q:llwociny oraz liczby prątków gruźlicy, nieraz ze zmianą ich własności barwienia się oraz zmianą ich kształtu na skupienie ziarnek kwasoopornych. Prątki znikają niekiedy na długo, potem jednak znowu pojawiają się. Waga ciała w przypadkach skutecznego działania złota przeważnie wzrasta, równocześnie z tym wybitnie zmniejsza się liczba rzężeń i trzeszczeń w płucach bez wyraźniejszej jednak zmiany objawów opukowych. Materiał polski, zebrany przeze mnie do 1 maja 1927 r. z wyłączeniem przypadków wątpliwych co do rozpoznania gruźlicy płuc, stwierdza, źe na 285 przypadków lecze, nia złotem uzyskano poprawę w 61% (174 przypadki), natomiast pozostało bez zmiany lub uległo pogorszeniu 39 % (111 przypadków), w tym zmarło w czasie leczenia lub. wkrótce – 13% (37 przypadków). Paweł Ma.rtyszewski stosując przeważnie alochryzynę uzyskał na 219 przypadków, leczonych złotem w warunkach sanato- ryjnych, poprawę w 25,1 % (55 przypadków), na 33 przypadki, leczone metodą od- prężającą płuco i złotem, w 33,3% (11 przypadków), natomiast na 309, leczonych metodą odpręźającą, w 29% (90 przypadków) i na 815, leczonych samą tylko me- todą higieniczno-klimatyczną, w 9,1 % (66 przypadków). W materiale polskim, zebra- nym przez Romana Renckiego za okres czasu do roku 1932, odsetek stałej poprawy nie przekracza 37 %. L. Bel”na?d, gorący zwolennik leczenia złotem, uzyskał na 727 przypadków, spostrzeganych długo, poprawę w 606% (441 przypadków) i w po- zostałych polepszenia nie było. [patrz też: , ból pleców, rozstanie, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Przeciwwskazane jest leczenie przetworami zlota:

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Leczenie przetworami miedzi Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także le- czenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Mi- cnaleki. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: gliko- kolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach “na prawdę” przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wten- czas w dawce 10 ml za-każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wy- sokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opada- nie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odsta- wienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciw.nym razie sprawa gru- źlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Mi- chalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy pro- sówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzy- kiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wy- siękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpie- szeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przyku- wającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie prze- tworem CUx, pozostałe zaś 40% “na prawdę” przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspie- szonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 mI. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [podobne: , kurs sep, filtry do wody, ból pleców ]

Comments Off