Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega przewlekle. Jest to choroba raczej, wieku podeszłego, najczęściej rozpoczyna się między 40 a 00 r.ż. Do czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu parafrema uchodziła za psychozę nieuleczalną. Samorzutnie lub pod wpływem leczenia dawnymi sposobami ustępują tylko zespoły parafreniczne stanowiące powikłanie organicznych chorób mózgu. Wstrząsy elektryczne, elektronarkoza, insulinoterapia dawały co najwyżej złagodzenie objawów, i to przemijające. Rokowanie poprawiło się radykalnie z chwilą wprowadzenia largaktylu, za pomocą którego zarówno przewlekła parafrenia, jak i nawarstwione. na procesach organicznych mózgu zespoły paratrenięzne ulegają w ciągu kilku dni praktycznemu wyleczeniu, Ustępują omamy i urojerńa, pozostaje co najwyżej psychosis residualis, po czym za pomocą dawek pod rzymujących wynik leczniczy utrwalamy. Rozpoznanie i zróżnicowanie. Zasadnicze trudności nastręora fakt, że nie wszyscy psychiatrzy uznają odrębność parafrenii i .schizofrenii par.anoidalnej. Opis obrazu klinicznego parafrenii w piśmiennictwie nie zawsze jest jednaki. Nie- którzy do parafrenii zaliczali obrazy kliniczne z absurdalno-fantastycznymi uroje- niami i z omamami wzrokowymi. Trudno ustalić; skąd powstały te nieporozumie- nia. Stoimy na stanowisku, że parafrenia różni się od schizofrenii paranoidalnej brakiem rozpadu struktury osobowości, dobrze zachowanym życiem uczuciowym, nienagannie zachowaną uczuciowością wyższą oraz logiczną systematyzacją urojeń przy braku skłonności do przejścia w otępienie. W nie leczonych przypadkach lekko postępujący przebieg parafrenii przypisywano zazwyczaj szkodliwym wpływom śro- dowiska zakładowego. Jeżeli opisywano przypadki, które z biegiem czasu przecho- dziły w otępienie schizofreniczne, to być może chodziło o blędy rozpoznania. Na tych przypadkach w każdym razie opierają się przeciwnicy pojęcia parafrenii, którzy psychozę tę zaliczają po prostu do schizofrenii paranoidalnej. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne dostarczyło dwojakiego rodzaju argumentów ex JUvantibtlS atoue ex .rf”non ,juvantibus na korzyść odrębności parafrenii. O ile zespól paranoidalny reaguje dość dobrze na leczenie wstrząsowe, to parafrema jednak nie. Z drugiej strony lar- galetyl usuwa objawy parafreniczne bez pozostawienia ubytków, podczas gdy wyle- czona largaktylem schizofrenia paranoidalna zdradza zawsze typowe ubytki charak- terologiczne, intelektualne i afektywne. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, odżywki do rzęs, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Przebieg i rokowanie. Parafrenia przebiega

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeśli się nie zna diagnostyki psychiatrycznej, rozwarstwić obydwa zespoły, które dla niewtajemniczonego sprzę- gają się w jedną całość. Wspomniany wyżej przykład obrazuje doskonale te sto- sunki. Zespól katalepsji sztywnej okazał się podatny na leczenie wstrząsowe i wresz- cie ustąpił, chociaż trudno przypuścić, aby metody te mogły BYć skuteczne w le- czeniu podstawowej sprawy organicznej, którą określano jako zapalenie mózgu. W innym z naszych przypadków zespól katalepsji sztywnej wywołany był przez guz szyszynki. Lhermitte i in. (1963) opisali przypadek ciężko przebiegającej kata- lepsji sztywnej (mutisme akinetique), która utrzymywała się w ciągu 5 mies. aż do zgonu. Stan ten był wywołany procesem rozmięknieniowym, który zniszczył niemal zupełnie wstępującą część układu siateczkowego. W przypadku tym były zaburze- nia świadomości, w początkowym okresie nawet stan nieprzytomności. Zaburzenia świadomości nie należą zasadniczo do pojęcia katalepsji. W opisanym przypadku i w innych analogicznych ilościowe zaburzenia świadomości przypisać •trzeba dzia- łaniu podstawowej sprawy chorobowej bezpośrednio na ośrodki świadomości w pniu mózgowym i w międzymózgowiu. W rozpoznaniu mamy obowiązek rozwarstwić obydwa tzędy zjawisk i działać leczniczo na zespół kataleptyczny, nawet jeżeli nie p6trafimy opanować sprawy podstawowej. Przypadek nr 12. Syndromrt catalepticum in cursu diarrhoeae infectiosae cum toxicosi. Chłopiec ur.-4. XII. 1953 r., przyjęty na Oddział Zakaźny Kliniki Cho- rób Dziecięcych AMG dn. LVIII. 1955 r. z powodu ciężkich biegunek, trwających od czerwca. Przy przyjęciu dziecko blade, apatyczne, robi wrażenie chorego, ma ślady odwodnienia, brzuch duży, żabi, rozchodzący się na boki tzw. brzuch Harri- sona, odżywienie upośledzone, różaniec krzywiczy. W narządach wewnętrznych zmian nie stwierdzono, W ciągu pierwszych dni stolce płynne, cuchnące, ze śluzem, niekiedy wymioty. Mimo kroplówek nawodnienie upośledzone. Wieczorami stany podgorączkowe lub gorączka do 39°. W ciągu pierwszych 3 tyg. ciężki stan utrzy- muje się, dziecko stale traci na wadze. Posiewy w różnych kierunkach wypadły ujemnie. Po aureomycynie poprawa przemijająca. Podejrzewano gruźlicę przewodu pokarmowego. Po streptomycynie, PAS i nikozydzie wyraźniejsza poprawa, jed- nakże z końcem sierpnia znowu gorączka, wymioty, biegunka, utrata wagi. W ciągu września kilkakrotnie to pogorszenie, to- polepszenie. Tła etiologicznego nie udało się ustalić z pewnością, jednakże wszystko przemawiało za kolibacilozą. W okresach pogorszenia kilkakrotnie zauważono, że dziecko staje się apatyczne, że nierucho- mieje utrzymując kończyny i ciało w nie dogodnych ułożeniach. Dnia 4. X. odbyła się konsultacja psychiatryczna (Dr Gałuszko): dziecko siedzi bez ruchu, kończyny dolne skurczone, kontaktu słownego nie udaje się nawiązać, mirnika nieruchoma, mutyzm, dziecko samorzutnie nie zmienia pozycji ciała, uniesione w górę kończyny górne utrzymują się zgięte w łokciach; przy prostowaniu ich wyczuwa się negaty- wizm, dziecko nie yrzyjmuje pokarmów. Wraz z poprawą stanu ogólnego opisany zespół kataleptyczny ustąpił, nie pozostawiając ubytków psychicznych, jak wynika z katarnnezy. [podobne: , logopeda warszawa, powiększanie piersi, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

« Previous Entries