Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOL KATALEPTYCZNY W rozdziale o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATALEPTYCZNY W rozdziale o psychopatologii ogólnej przy omawianiu zjawisk wzmożenia obniżenia sugestywności wskazaliśmy na objawy katalepsji woskowatej i sztywnej. Objawy te od dawna wiązane nierozłącznie ze schizofrenią zostały wyosobnione z tego kręgu. Można je bowiem wywołać sztucznie hipnozą i środ- kami farmakologicznymi, o których za chwilę obszerniej będzie mowa, a po- nadto zespoły te występują nierzadko w przebiegu wielu innych cierpień, także pod wpływem czynników reaktywnych. Prawdą jest tylko, że zespół katato- niczno-hipokinetyczny posiada szczególną właściwość pociągania za sobą obja- wów kataleptycznych. Do dokonania przewrotu w .naszych zapatrywaniach na naturę objawów kataleptycznych i katatonicznych przyczyniły się w dużej mierze badania nad doświadczalnym wywoływaniem tych objawów, zapoczątkowane przez De Jonga i Baruka w r. 1928 i od tego czasu na całym świecie wielokrotnie przeprowa- dzane. Wnioski z tych badań posunęły się zbyt daleko, gdyż nie tylko kata- lepsja, ale i katatonia zostały wyod- rębnione z kręgu schizofrenicznego. Po- gląd jaki wyznaje np. Baruk w swoim podręczniku psychiatrii z r. 1950 używa- jąc miana katatonii na oznaczenie tego, co nazywano dotychczas katalepsją sztywną. Pogląd ten spotkać można co- raz częściej, zwłaszcza w piśmiennict- wie amerykańskim. Ponieważ za kata- tonię od czasów Kraepelina i Bleulera uważa się pewną postać schizofrenii i dzisiaj wciąż jeszcze, mimo usamo- dzielnienia ostrych zespołów schizofre- nicznych (schizofrenoidalnych), zespół katatoniczny zalicza się do kręgu schi- zofrenicznego, przeto tak zasadnicza re– forma pojęć i mianownictwa wprowa- dza nowe zamieszanie w dziedzinie, w której z takim trudem zdobyto jaką taką ścisłość terminologiczną i pojęcio- wą. Poniżej nie będziemy więc mówili o katatonii doświadczalnej, jak autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy, lecz o katalepsji doświadczalnej, uwa- żając, że katalepsja woskowata i sztyw- na mają to samo wspólne uwarunkowa- nie psychofizjologiczne, w co zresztą wspomniani autorzy nie wątpią. Często też występują one u tego samego osob- nika pod wpływem tych samych przy- czyn doświadczalnych. Miano katatonii zastrzegamy więc nadal dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Sam bowiem zespół katatoniczny żadną miarą nie da -się utożsamić z katalepsją. W tej ostatniej cierpi tylko napęd psychoruchowy, podczas gdy w zespole katatonicznym zaburzenia napędu psychoruchowego tylko górują w obrazie klinicznym, który mieści w sobie ponadto całe bogactwo zaburzeń rozszczepiennych. Spory te o jasność pojęć i terminów nie pomniej- szają ogromnej wagi tych zagadnień. Trzeba sobie uprzytomnić, że po raz pierwszy w dziejach psychiatrii udało się metodami doświadczalnymi u zwie- rząt wywołać psychozę. Psychiatria weszła więc na drogę eksperymentalną. Dlatego zagadnieniom tym warto poświęcić, więcej uwagi. [więcej w: , odzież termoaktywna, stomatologia Kraków, artykuły fryzjerskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOL KATALEPTYCZNY W rozdziale o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opalski opisał zespół, który zaliczył do nerwic wegetatywnych, polegający na: a) objawach sympatykotonil (napady bicia serca, tętnienia w jamie brzusznej, czasem chwilowy wzrost ciśnienia krwi, ściskanie w żołądku aż do niemożności przyj- mowania pokarmów), b) objawach raczej przywspółczulnych (napadowe wydzielanie nadmiernej ilości moczu z częstym parciem), t) napadowych zaburzeniach akomodacji, występujących i mijających ostro, u) rytmicznych migotaniach w polu widzenia i mroczkach, v) zaburzeniach błędnikowych w postaci zawrotów głowy, w) napadach osłabień, prowadzących do krótkotrwałego bezwładu, x) napadach gwałtownego lęku z uczuciem zbliżającej się śmierci lub grożącej utraty przytomności. Przebieg choroby ma raczej cechy organiczne, choroba zaczyna się nagle po go- rączce, trwa długo, mija stopniowo, sugestia nie odgrywa w leczeniu tych przypad- ków najmniejszej roli, brak dziennych wahań stanu, cechujących wiele prawdzi- wych postaci nerwic, brak cech kapryśności nerwicowej, tak, że jest możliwość wy- biórczej lokalizacji procesu, który może jest zapaleniem mózgu (encephalitis) lub uszkodzeniem o innym charakterze (encephalosis). Zespól opisany przez Opalskiego jest więc tylko podobny do nerwicy. O roli czynnika reaktywnego nie ma tutaj nawet mowy. Z tego wniosek, że sprawę podłoża histopatologicznego nerwic musimy pozostawić przyszłym badaniom. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, wózki dziecięce, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries