Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

NIDA pracuje również nad opracowaniem nowych terapii farmakologicznych uzależnienia od opioidów i pomaga w finansowaniu przyjaznych dla użytkownika systemów dostarczania naloksonu (tj. Raczej donosowo niż w zastrzykach). SAMHSA zachęca do korzystania z MAT w swoim państwowym finansowaniu programów leczenia uzależnień poprzez dotację na zapobieganie uzależnieniom od substancji i leczenie oraz nadzór regulacyjny nad metadonem i buprenorfiną w zakresie uzależnienia od opioidów. Ponadto SAMHSA wspiera produkcję i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla lekarzy-MAT, a także Zestaw narzędzi do przedawkowania opioidów w celu edukowania osób udzielających pierwszej pomocy, dostawców leczenia i pacjentów na temat sposobów zapobiegania i interwencji w przypadkach przedawkowania opioidów. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób pracują nad wzmocnieniem państw w celu wdrożenia kompleksowych strategii, w tym MAT, w celu zapobiegania przedawkowaniu leków na receptę. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Niemniej jednak, MAT przyjęto w mniej niż połowie programów leczenia w sektorze prywatnym, a nawet w programach, które oferują MAT, tylko 34.4% pacjentów otrzymuje je.4 Szereg barier przyczynia się do niskiego dostępu do matek i korzystania z nich, w tym niedobór wyszkolonych lekarzy przepisujących lek, a także negatywne postawy i nieporozumienia dotyczące leków uzależniających, których ofiarami pacjenci, dostawcy i pacjenci. Przez dziesięciolecia powszechnym problemem było to, że MAT tylko zamienia jedno uzależnienie na drugie. Wielu kierowników placówek leczniczych i pracowników preferuje model abstynencji, a sceptycyzm usługodawców może przyczynić się do niskiej akceptacji MAT. 4 Systematyczne podawanie nieodpowiednich dawek dodatkowo wzmacnia brak wiary w MAT, ponieważ wynikający z tego powrót do stosowania opioidów utrwala przekonanie o ich istnieniu. nieefektywność. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Niedawna analiza badań przeprowadzonych w krajach o niskim i średnim dochodzie sugeruje, że prywatni dostawcy mogą być bardziej wrażliwi i skoncentrowani na pacjentach niż publiczni usługodawcy, chociaż w obu grupach było wiele do zrobienia. 5 Pomimo ogólnego porozumienia, że opieka skoncentrowana na pacjencie jest ważne, faktyczne doświadczenia pacjentów często nie spełniają ideału. Kiedy ludzie nie są traktowani z podstawową godnością i szacunkiem przez dostawców, mogą uniknąć przyszłych interakcji z tymi dostawcami. Tak więc, nawet jeśli opieka jest bezpieczna, skuteczna i szeroko dostępna, jest mało przydatna, jeśli pacjenci zdecydują się jej nie używać. Te niedociągnięcia sugerują, że aby poprawić dostęp do przełożenia na lepszy stan zdrowia, musimy zapewnić, że opieka jest bezpieczna, skuteczna i skoncentrowana na pacjencie. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Terapie wspomagane lekami – walka z epidemią przedawkowania opioidów cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W 2005 roku, po latach utrzymujących się wysokich wskaźników umieralności matek, Indie wdrożyły Janani Suraksha Yojana (JSY), program warunkowego transferu gotówki, w ramach którego kobiety otrzymywały pieniądze na dostarczanie swoich dzieci do placówek opieki zdrowotnej. Efekt programu był tak głęboki, jak rozczarowujący: chociaż tempo dostaw instytucjonalnych wzrosło, nie było żadnego możliwego do wykrycia wpływu na wskaźnik umieralności matek w tym kraju.1 Ten paradoks – znaczny wzrost dostępu do usług opieki zdrowotnej przy niewielkiej poprawie wyników leczenia pacjentów – zawiera krytyczną lekcję. Powszechny zakres ochrony zdrowia został zaproponowany jako potencjalny parasolowy cel dla zdrowia w następnej rundzie globalnych priorytetów rozwojowych.2 Powody, dla których koncentrujemy się na takim celu, są przekonujące: dla znacznej części światowej populacji dostęp do opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony i często finansowo poza zasięgiem. Decydenci polityczni zareagowali opracowując kreatywne plany finansowania, wysiłki w zakresie szkolenia pracowników i inne programy zwiększające zdolność kraju do świadczenia usług opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony finansowej swoim obywatelom. Chociaż te wysiłki są konieczne, wnioski z ostatnich interwencji, które koncentrują się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu – takich jak JSY w Indiach – przypominają nam, że zwiększenie dostępu nie wystarczy. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries