Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

PODZIAL KLINICZNY GRUZLICY PLUC Ogromna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PODZIAŁ KLINICZNY GRUŹLICY PŁUC Ogromna rozmaitość zmian anatomicznych i obrazów klinicznych w gruźlicy płuc oraz różnorodność jej przebiegu i zejść nasuwała już dawno potrzebę jej usystematyzowania i uszeregowania dla celów prak- tycznych W pewne zespoły typowe. Samo bowiem określenie “gruźlica płuc” jako zbyt ogólnikowe nie daje należytego pojęcia ani o obecnych zmianach w płucach, ani o dalszym losie chorego. Podjęte z różnych stron próby podziału gruźlicy płuc oparto na ró- źnych przesłankach. Już wielka liczba podanych dotychczas klasyfikacji świadczy dosadnie, że żadna z nich nie zadowalnia klinicysty. Nie jest wobec tego celowe podawać tutaj wszystkich ogłoszonych już klasyfi- kacji klinicznych gruźlicy płuc. Długo posługiwano się klasyfikacją Turban-Gerhardta, przyjętą w r. 1908 przez Międzynarodowy Związek walki z gruźlicą. Podstawą tej klasyfikacji uwzględniającej tylko przewlekłą gruźlicę płuc jest rozległości zmian chorobowych w płucach. Odróżnia ona w gruźlicy płuc 3 okresy. Do pierwszego okresu zalicza się przypadki przewlekłej gruźlicy płuc, w których zmiany są nieznaczne i nie sięgają niżej drugiego żebra przy gruźlicy jednego płuca a nie przekraczają oboj- czyka i grzebienia łopatki w gruźlicy obu płuc. Do drugiego okresu należą te przypadki, w których zmiany są także nieznaczne, lecz zajmują więk- szy obszar niż w pierwszym okresie, nie przekraczając jeszcze całego płata. Do tego okresu zalicza się także przypadki gruźlicy płuc ze zmianami ciężkimi, zajmującymi najwyżej połowę płata. Okres trzeci obejmuje przypadki rozleglejsze niż w drugim oluesie oraz przypadki ze znacznymi jamami w płucach. Przez miano: “zmiany nieznaczne” rozumie esię w klasyfikacji Turban-Gerhardta ogniska rozrzucone, objawiające się lekkim przytłumieniem odgłosu opukowego, szmerem oddechowym szorstkim, osłabionym pęcherzykowym, pęcherzykowo-oskrzelowym lub -oskrzelowo-pęcherzykowym oraz rzężeniami drobnobańkowymi i średnio- bańkowymi. [patrz też: , odżywki do rzęs, Depilacja laserowa, wózki dziecięce ]

Tags: , ,

Comments are closed.