Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Leczenie antybiotykami W lecznictwie gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie antybiotykami W lecznictwie gruźlicy płuc pokłada się duże nadzieje na środki, zwane antybiotykami. Przez to miano rozumie się związki che- miczne, wytwarzane przez bakterie, grzyby, pleśnie, porosty i nawet wyższe rośliny a działające w sposób swoisty na pewne gatunki bakterii bakteriobójczo lub bakteriostatycznie. Do takich środków, stosowanych w lecznictwie gruźlicy płuc, należą streptomycyna i kwas para-amino- salicylowy.
Streptomycyna w leczeniu gruźlicy płuc Streptomycyna jest wytworem przemiany materii grzybka Actino- myces griseus. Hamuje ona rozmnażanie się prątków gruźlicy przez strącanie frakcji nukleoproteinowej i fosfatydowej ciała prątków (Wł. Kuryłowicz, Edmund Mikulaszek i L. Rzucidło). Działanie to umo- żliwia choremu ustrojowi uruchomienie sił obronnych i przez to unie- szkodliwienie prątków. Dłuższe stosowanie streptomycyny powoduje powstanie szczepów prątka gruźliczego opornych na nią. Zjawisko to podczas leczenia strep- tomycyną w przypadkach gruźlicy płuc z jamami może wystąpić już po 45 dniach leczenia. Zdaniem większości klinicystów jest to oporność nabyta rzekoma, gdyż zależy ona od zniszczenia przez streptomycynę prątków na nią wrażliwych oraz pozostania przy życiu i rozmnażania się szczepów od początku oporniejszych. W przeciwieństwie do jam gruźliczych w ogniskach prosówkowych, w gruźlicy guzkowej i w gruźli- czym zapaleniu opon mózgowych prątki streptomycyno oporne stwierdza się rzadko nawet przy długotrwałym leczeniu. Wskazania do leczenia streptomycyną w gruźlicy płuc stanowią: 1. ostra gruźlica prosówkowa uogólniona i płucna;” 2. zaostrzenia przewlekłej gruźlicy płuc krwiopochodnej; 3. ostre odosobnione zapalenie serowate odoskrzelowe i rzekomo pła- towe; inne metody lecznicze są w tych postaciach ostrej gruźlicy bezskuteczne, natomiast steptomycyna hamując ostry przebieg cho- roby może umożliwić leczenie odprężająco-uciskowe, gdy sprawa chorobowa przycichnie; 4. podostre i przewlekłe postaci gruźlicy płuc z jamami w okresie, gdy jamy są jeszcze świeże, tak iż ich ściany są cienkie;. 5. zaostrzenia w toku przewlekłej gruźlicy płuc, jak również poja- wienie się świeżej zmiany w zdrowym dotąd płucu w przypadku starszych zmian w drugim płucu; 6. okres przedzabiegowy i pozabiegowy na klatce piersiowej dla za- pobieżenia wysiewaniu się prątków oraz zaostrzeniu gruźlicy; 7. gruźlica tchawicy i oskrzeli. W przypadkach świeżych jam gruźlrczych oraz w zaostrzeniu prze- wlekłej gruźlicy płuc leczenia streptomycyną nie należy przedłużać po- nad 40 dni, by nie wytworzyły się szczepy prątków oporne na strepto- mycynę. Pod wpływem leczenia streptomycyną uzyskuje się w tych przy- padkach obniżenie gorączki, zmniejszenie się ilości plwociny i liczby prątków oraz cofanie się objawów toksemii. W ten sposób stwarza się lepsze warunki do leczenia odprężająco-uciskowego klimatyczno- dietetycznego. [podobne: , implanty Warszawa, psycholog Kraków, proktolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.