Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewatpliwie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Klasyfikacja Neumanna ma zatem niewątpliwie wyższość nad klasyfi- kacją Sterlinga pozwalając głębiej i wszechstronniej ocenić każdy przy- padek gruźlicy płuc oraz przewidzieć dalsze losy chorego a także wybrać naj właściwsze leczenie. Niestety, w wielu przypadkach nie podobna wskutek wielkiej drobiazgowości tej klasyfikacji orzec, do jakiej postaci należy dany przypadek zaliczyć. Toteż klasyfikacja ta nie stała się pod- ręczna w codziennej praktyce lekarzy. Zresztą i teoria Rankego, na któ- rej między innymi ona się opiera, nie może być, jak wyjaśniliśmy, przy- jęta bez zastrzeżeń. Zatem dotychczasowe wysiłki w kierunku stworzenia klinicznej kla- syfikacji gruźlicy płuc nie odnosiły pożądanego skutku. Co więcej, ze względu na to że w gruźlicy płuc nie ma stałej równoległości obrazów klinicznych, radiologicznych i anatomiczno-patologicznych trudno przy obecnym stanie wiedzy oczekiwać zadowalniającej klinicznej klasyfi- kacji naukowej tej choroby. Pozostaje wobec tego poprzestać na razie na takim schematycznym podziale klinicznym gruźlicy płuc, który będąc naj prostszy odpowiadałby wymaganiom praktycznym życia, mianowicie na takim, który w samym określeniu postaci gruźlicy zawierałby odpo- wiedź co do obecnego stanu choroby i co do najprawdopodobniejszego dalszego jej przebiegu i zejścia, I tutaj tak jak w chorobach innych na- rządów ważniejsza jest sprawa określenia nie tyle zmiany anatomicznej czy radiologicznej, ile stopnia łagodności czy też złośliwości sprawy gru– źliczej, przy tym nie tylko w czasie badania chorego, ale przede wszyst- kim w dalszym toku choroby. Słowem, ujęcie podziału klinicznego gru– źlicy płuc ze stanowiska praktycznego powinno polegać na jej uszeregowaniu w postaci, zależnie od zasadniczej tendencji rozwo- jowej choroby. Z tego stanowiska odróżniam przede wszystkim gruźlicę- płuc ostrą. i przewlekłą, a dalej uwzględniam drogę, którą przeważnie szerzy się sprawa chorobowa, gdyż przebieg gruźlicy stoi w wyraźnym związku z tym czynnikiem. Główną przyczyną tego wza- jemnego ustosunkowania się jest najprawdopodniej stan alergii ustroju; Nie wchodzę w bliższe rozstrząsanie tego zagadnienia. Dla lekarza prak- tycznego ma doniosłe znaczenie sam fakt. Toteż w każdym przypadku. gruźlicy płuc należy starać się wyjaśnić, jaką drogą sprawa chorobowa przeważnie szerzy się w płucach. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, olejek kokosowy na włosy, ortodonta ]

Tags: , ,

Comments are closed.