Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Coraz bardziej zyskuje na uznaniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Coraz bardziej zyskuje na uznaniu pogląd, że siedzibą tych nibynerwicowych za- burzeń jest układ siateczkowy (formatio reticula1″is) odpowiedzialny za rozhamowa- nie ośrodków oddechowych rdzenia przedłużonego. Układ ten pokrywa się poję- ciowo z centrencefalicznym układem Penfielda. Pokrewnym zespołem zdaje się być triada pnia mózgowego Reichardta, na którą składają się: hiperwentylacja z często- skurczem, niepokój ruchowy i lęk. D. Muller (z Kliniki Leonharda w Berlinie, 1961) opisał przypadek zespołu neuro-hiperwentylacyjnego z równoczesną depresją bezlę- kową i “dysionią tetanoidną”, wywodząc wszystkie te elementy z zaburzeń układu siateczkowego. W tej chwili bardzo trudno wyrobić sobie ścisle rozeznanie w roz- maitych tych opisach klinicznych i ich hipotetycznych wyjaśnieniach. Przyszłe ba- dania kliniczne na pewno wniosą tu ład. Na razie badania odznaczają się wybitną dwutorowością. Jedni klinicyści szukają wyłącznie umiejscowienia ośrodkowego zaburzeń klinicznych typu nerwicowego, a więc czynnościowych i znalazłszy w tym kierunku poszlaki, starają się zaprze- czyć psychogenii stwierdzanych klinicznie zaburzeń. Drudzy zaś zajęci wyłącznie psychogenetyczną stroną badań nie doceniają składnika lokalizacyjnego. Dawny spór somatyków i psychików nie przebrzmiał. W klinice musimy stać na stanowisku jedności psychofizycznej. Reakcje psychogenne nie rozgrywają się w sferze niema- terialnego ducha, lecz mają zawsze jakieś podłoże w mózgu. Do znalezienia wspól- nego języka mogą się przyczynić badania Gamskiego. Nawiązując do pojęć w ro- dzaju diencphalopathia, diencephalosis, hypothalamopathia, hypothalamosis, autor ten przebadał czynnościowe zaburzenia podwzgórza i stwierdziwszy ich łączność z procesami korowymi, a więc i z czynnikami psychicznymi, poświęcił uwagę zespo- łom, które określił mianem cortico-hypothalamopathia (-hypothalamosis) mono- aut polysymptomatica. Za celowością wyodrębnienia zespołu korowo-podwzgórzowego przemawia współdziałanie objawów zmienionej pobudliwości ośrodków podwzgórza wobec bodźców płynących z obwodu i od strony kory mózgowej, np. wychudzenie, otyłość, nadciśnienie tętnicze, wyłysienie plackowate, nadcieplność lub niedocieplność, częstoskurcz, zaburzenia naczynioruchowe, obrzęki, zaburzenia ruchowe mięśni gład- kich narządów wewnętrznych, adynamia mięśni szkieletowych, zaburzenia odde- chowe, snu, łaknienia i pragnienia, zaburzenia wkrewne łączące się z czynnością przysadki itd. Oczywiście do zaburzeń tych może dojść na drodze psychogennej, ale i na odwrót, zaburzenia neurowegetatywne muszą się odbić na psychice chorego, zwłaszcza na jego życiu uczuciowym. [więcej w: , olejki do włosów, rehabilitacja, artykuły fryzjerskie ]

Tags: , ,

Comments are closed.