Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi były: tempo każdego składnika pierwotnego punktu końcowego w ciągu 12 miesięcy po zabiegu, dyskomfort w klatce piersiowej podczas zabiegu, rewaskularyzacja docelowej zmiany chorobowej, zakrzepica w stencie i restenoza. (Aby uzyskać więcej informacji na temat pierwotnych i wtórnych punktów końcowych, patrz Dodatek dodatkowy). Informacje o śmierci z jakiejkolwiek przyczyny uzyskano z krajowych rejestrów ludności. W Szwecji dane dotyczące zawału mięśnia sercowego i nieplanowanej rewaskularyzacji uzyskano ze szwedzkiego systemu opartego na sieci Web w celu poprawy i rozwoju opartego na dowodach leczenia chorób serca ocenianego zgodnie z zalecanymi badaniami (SWEDEHEART) (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym). W Danii dane dotyczące zawału mięśnia sercowego i rewaskularyzacji uzyskano z duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów oraz z rejestru Heart Denmark w zachodniej Danii, zgodnie z wcześniejszymi badaniami13. 14 W Islandii pielęgniarka przeprowadziła kliniczną obserwację.
Jeśli wykryto podejrzenie zdarzenia końcowego, uzyskano aktualne zapisy dotyczące opieki zdrowotnej i wyniki angiograficzne. Zgony z powodu śmierci i zawału mięśnia sercowego zostały rozstrzygnięte przez niezależny komitet orzekający o zdarzeniach klinicznych, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupowych. Nieplanowane zdarzenia rewaskularyzacji i wtórne wyniki angiograficzne zostały ocenione przez niezależnego doświadczonego obserwatora, który nie był świadomy zadań grupowych.
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy, że próbka o wielkości 2000 pacjentów dostarczyłaby próbę z mocą 85%, aby przetestować hipotezę, że iFR będzie nie gorszy od FFR w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego. Przewidywaliśmy wskaźnik zdarzeń pierwotnych punktów końcowych w grupie FFR wynoszącej 8%, który był oparty na danych historycznych z rejestru SWEDEHEART w populacji, która obejmuje mieszankę pacjentów ze stabilną dławicą piersiową lub ostrymi zespołami wieńcowymi. Wybrany margines niezależności dla różnicy w częstości zdarzeń wynosił 3,2 punktu procentowego, co odpowiadało marginesowi nieineriorności dla współczynnika ryzyka 1,40, który był oparty na oczekiwanej częstości zdarzeń w grupie FFR.
Wszystkie analizy punktu końcowego przeprowadzono dla każdego protokołu. Różnice między grupami w punktach końcowych czasu do zdarzenia oceniano za pomocą testu log-rank. Oceny Kaplan-Meier dotyczące tempa pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym zostały porównane między dwiema grupami przy użyciu podejścia sugerowanego przez Machina i Gardnera. 15 Jeśli górny limit dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy w zdarzeniu stawki były niższe niż wstępnie określona wartość delta (3,2 punktu procentowego), iFR byłby uważany za nie gorszy od FFR. Współczynniki zagrożenia zostały obliczone przy użyciu modeli proporcjonalnych zagrożeń Cox. Różnice między średnimi grup oceniano za pomocą dwustronnego testu t-Studenta. Testy chi-kwadrat lub dokładne testy Fishera zostały użyte do przetestowania różnic między proporcjami. Uważa się, że dwukierunkowa wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Analizy podgrup przeprowadzono dla pierwszorzędowego punktu końcowego i jego składników przy użyciu modelu proporcjonalnych zagrożeń, który obejmował grupę próbną, podgrupę i interakcje pomiędzy grupą próbną a podgrupą jako zmiennymi; analizy w grupach są przedstawiane jako wskaźniki ryzyka i 95% przedziały ufności, a analizy oddziaływań jako wartości P.
Wyniki
Charakterystyka wyjściowa i dane angiograficzne
Rysunek 1
[patrz też: metamina, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, medycyna po dyplomie konferencje ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI czesc 4”

 1. Toolmaker Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

 2. The Flying Mouse Says:

  [..] Cytowany fragment: stomatolog Bytom[...]

 3. Janina Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 4. Mud Pie Man Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dobry dietetyk warszawa[...]

 5. Łukasz Says:

  Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

 6. Jagna Says:

  Article marked with the noticed of: miód[...]

 7. Malwina Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

Powiązane tematy z artykułem: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa medycyna po dyplomie konferencje metamina