Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Jeśli kryteria włączenia zostały spełnione po wprowadzeniu podstawowych informacji o pacjencie do rejestru, wyskakujące okienko wskazywało, że pacjent był potencjalnie uprawniony do badania. Lekarz prowadzący został następnie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania w module randomizacji w rejestrze, aby potwierdzić brak kryteriów wykluczenia i zweryfikować, czy pacjent udzielił pisemnej świadomej zgody. Jeśli pacjent kwalifikował się, pojawił się przycisk randomizacji, który umożliwił przypisanie pacjenta do grupy iFR lub grupy FFR. Procedury inwazyjne
W obu badanych grupach, przedoczodołową nitroglicerynę podano przed oceną uszkodzenia. Zmiany z co najmniej 80% zwężeniem w angiografii były leczone bez użycia wskaźników fizjologicznych. W przypadku zmian zwężenia od 40 do 80% podczas oględzin przeprowadzono fizjologiczną ocenę.
Pomiary iFR i FFR uzyskano przy użyciu guidewire a (Philips Volcano) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). W przypadku FFR doszło do wystąpienia przekrwienia po podaniu dożylnej lub dożylnej adenozyny, zgodnie z praktyką kliniczną w każdym z uczestniczących ośrodków. Rewaskularyzacja badanego naczynia była obowiązkowa, jeżeli wartość iFR wynosiła 0,89 lub mniej, lub FFR wynosiła 0,80 lub mniej; progi te wskazywały na istnienie zwężenia istotnie hemodynamicznego. Gdy wartość iFR była wyższa niż 0,89 lub FFR była wyższa niż 0,80, rewaskularyzacja naczynia została odroczona.
Rewaskularyzację przeprowadzono zgodnie ze standardową praktyką kliniczną. Przezskórną interwencję wieńcową (PCI) i pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG) uznano za procedury rewaskularyzacji do celów tego badania. Po zakończeniu zabiegu lekarz prowadzący poprosił pacjentów o ocenę poziomu dyskomfortu w klatce piersiowej podczas zabiegu w czteropunktowej skali ocen, od zerowej do ciężkiej. Rodzaj inhibitora P2Y12, który był podawany w trakcie i po PCI pozostawiono w gestii lekarza; zalecano jednak dożywotnie leczenie kwasem acetylosalicylowym.
Zbieranie danych, punkty końcowe i działania uzupełniające
Wyjściowe dane demograficzne pacjentów uzyskano z SCAAR. Specyficzne dane związane z próbami, które nie zostały uwzględnione w rejestrze, zebrano w oddzielnym module osadzonym w SCAAR. Dane uzyskano za pomocą kwestionariusza internetowego, który został wypełniony przez lekarza prowadzącego i zawierał wyniki angiograficznej oceny zwężenia tętnic wieńcowych, wskazujące, czy wyniki fizjologicznie ukierunkowanej oceny zwężenia tętnicy wieńcowej wpłynęły na leczenie strategii, raport pacjenta dotyczący dyskomfortu w klatce piersiowej podczas oceny oraz wszelkie odchylenia od protokołu.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub nieplanowana rewaskularyzacja w ciągu 12 miesięcy po zabiegu. Nieplanowana rewaskularyzacja została zdefiniowana jako rewaskularyzacja, która nie była procedurą indeksu i nie została zidentyfikowana w czasie procedury indeksowania jako procedura etapowa do wykonania w ciągu 60 dni.
[więcej w: stomatolog warszawa mokotów, kolonoskopia częstochowa, oddawanie krwi warunki ]

Tags: , ,

No Responses to “Bezzwłoczny bezstopniowy współczynnik w porównaniu z rezerwą przepływu ułamkowego do prowadzenia PCI cd”

 1. Marbles Says:

  Z tarczycą tsza metoda prób i błędów

 2. Julian Says:

  [..] Cytowany fragment: turnabol[...]

 3. Sexual Chocolate Says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

 4. Wanda Says:

  Article marked with the noticed of: miód manuka[...]

 5. Ludwik Says:

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: kolonoskopia częstochowa oddawanie krwi warunki stomatolog warszawa mokotów