Rehabilitacja sportowa
Rehabilitacja i urazy sportowców oraz ich leczenie

Aby podkreslic psychiczna nature reakcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Aby podkreślić psychiczną naturę reakcji nerwicowych, używa się często miana “psychonerwica” na oznaczenie nerwicy. Miano to zwalczają ostro meta- fizycy mechanistyczni. Obecnie wiemy, że dodatek “psycho-” oznacza tu rolę wyższych czynności nerwowych nawet w stanach, w których jedyną na pozór rolę zdaje się odgrywać układ roślinny. Miana “nerwica” i “psychonerwica” obecnie używamy jako synonimów. Nie dzielimy też nerwic na wegetatywne i inne. Określenie “nerwice wegetatywne” nasuwa bowiem przypuszczenie, że istnieją nerwice bez współudziału układu roślinnego. Zaburzenia wegetatywne w jednych nerwicach rzucają się bardziej w oczy, w innych są mniej widoczne, jednakże zawsze są aparatem wykonawczym zmienionej chorobowo reaktyw- ności kory mózgowej. Niektórzy dzielą następstwa działania czynników psy- chotraumatycznych na nieprawidłowe reakcje i nieprawidłowe rozwoje. O reakcji mówi się w przypadku, gdy uraz psychiczny wywołał ostry stan nie- równowagi, który po krótkim Ćzasie – po godzinach lub po paru miesiącach – przemija. Natomiast przez nieprawidłowy rozwój (abnorme Entwicklung) ro- zumieją ci sami autorzy wynikające z dyspozycji sposoby przewlekłego reago- wania na często powtarzające się lub wręcz przewlekłe urazy psychiczne, co doprowadza do długotrwałego stanu nierównowagi psychicznej. Podziału tego nie trzymamy się. Wspomniani autorzy zaliczają np. do nieprawidłowych roz- wojów obłęd. Wprawdzie czynniki reaktywne odgrywają w genezie obłędu bar- dzo istotną rolę, to jednak nie wyłączną, jak na to wskazują np. wyniki lecze- nia largaktylem. Hipotetyczne czynniki psychotraumatyczne utrzymują się nie- wątpliwie nadal, a jednak chory po leczeniu largaktylem jest w stanie bezobja- wowym. Lepszy jest znacznie podział na psychozy reaktywne i nerwice, Dane historyczne. Od dawien dawna doceniano, a nawet przeceniano, rolę chorobotwórczą urazów psychicznych: przestrachu, zmartwień, nieszczęśliwej mi- łości. Poglądy te w przesadnej postaci żyją do dzisiaj wśród publiczności. Hipokrates uważał histerię za chorobę właściwą kobietom i wiązał ją przyczynowo z macicą, którą wyobrażano sobie jako narząd wędrujący w ciele i podchodzący do gardła. Uważał on powikłania życia płciowego za przyczynę histerii i radził leczyć histe- ryczne dziewczęta małżeństwem, Aretajos rozbudował mechanistycznie pogląd na rolę wędrującej macicy w powstawaniu poszczególnych objawów histerycznych. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, prawo medyczne, stomatologia Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.